Falck vinder udbud

Falck har vundet Vejdirektoratets og Rigspolitiets udbud om beredskabs- og autotransportydelser.

Falck vinder udbuddet i konkurrence med 2 andre udbydere af vejhjælp.

Reddernes Landsklub hilser nyheden velkommen og ser med en kontraktlængde på 7 år frem til en periode med lidt mere rolige tilstande.

Ligeledes ser vi frem til implementeringen af udbuddets krav til de nye TMA-systemer for afmærkningsvogne til gavn for blandt andet reddernes sikkerhed.

Ambulanceudbud i Region Midt

Falck har vundet 3 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Midt.

Falck kommer således til fremover fortsat at drifte ambulancer i den vestlige del af region Midt omkring Holstebro, Herning og Viborg. Ligeledes skal Falck drifte hovedparten af den liggende sygetransport i regionen.

Reddernes Landsklub er overvejende positive overfor beslutningen, omend den betyder et farvel til Falck og Responce for gode kollegaer i den østlige del af regionen. Dette er desværre et vilkår ved udbud. Beslutningen viser dog en grad af tillid og tiltro til vores virke i faget, hvilket ses i meldingen om et markant løft af brugen af paramedicinerkompetencer og ansættelse af elever. Dette hilser vi velkommen.

Usikkerhed omkring selve udbuddet bliver nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse vil også kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Midtjylland og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen og de kollegaer, der påtænker at blive i Falck.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck og Responce.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Falck Teknik vinder stor aftale med Forsvaret

Falck Teknik har netop underskrevet sin største kontrakt nogensinde med det danske forsvar. Det betyder, at Falck Teknik over de næste 4 år skal levere brandslukkere til Forsvarets afdelinger i hele Danmark.

Aftalen er vundet ved en udbudsrunde afholdt af Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, og det betyder, at Falck Teknik skal levere omkring 25.000 brandslukkere om året til alle Forsvarets lokationer. Omend der ikke er servicering af slukkerne med i aftalen, finder vi i Reddernes Landsklub det positivt, at aftalen skaffer større omsætning i Falck Teknik, således de nuværende kolleger forhåbentlig kan få større ro og tryghed i ansættelsen.

Aftalen er allerede trådt i kraft, og den løber indtil 2022.

Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

EUs side for udbud af tjenesteydelser kunne man i sidste uge læse, at Region Midtjylland og Region Nordjylland nu går i gang med de indledende øvelser frem mod et kommende nyt udbud af ambulancekørsel i 2020.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der nu er kommet en større bevågenhed omkring Regionernes muligheder frem mod kommende udbud, herunder også, at der laves en såkaldt indledende markedsdialog. I artiklen på beredskabsinfo.dk står også nævnt, at denne markedsdialog som udgangspunkt kan indeholde emner omkring køretøjskrav, basefaciliteter og beredskabstyper mm.

Vi har den klare holdning, at udbudstekster og mindstekrav skal udarbejdes på baggrund af de gældende overenskomster på hele markedet. Således er det ikke overenskomsterne, der skal tilrettes på baggrund af udbudskrav men udbuddet, der skal tilrettes efter overenskomsterne. Reddernes Landsklub vil gerne sende en generel opfordring til, at der i højere grad inddrages faglige repræsentanter i arbejdet frem mod udarbejdelsen af udbudsmaterialer og mindstekrav.

Herudover mener vi, at arbejdsmiljøet skal i højsædet, hvorfor der bør indtænkes en lang række af mindstekrav i forhold til basernes opbygning og placering, ambulancernes opbygning og indretning og meget mere. Vi har igennem de seneste år set forskellige mindstekrav på tværs af regionerne, hvor der i nogle områder har været krav om elektroniske patientbårer i ambulancerne. Dette krav bør gøres landsdækkende, således det er ufravigeligt at virksomhederne og operatørerne implementerer elektroniske bårer.

Læs mere Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

Den seneste tids dækning af reddere i pressen

I den senere tid har der været en massiv pressedækning på redderområdet og i særdeleshed omkring Falck. Konkurrencestyrelsens rapport har fyldt rigtig meget, og senest er der fra en anonym gruppe reddere kommet politianmeldelse af regionerne.

Reddernes Landsklub finder det stærkt bekymrende, at man tyer til anonyme anmeldelser. Vi ser dog samtidig med stor alvor på problematikken omkring regionernes udmøntning af udrykningsbekendtgørelsen, især når brug af udrykningskørsel begrundes i mangel på beredskaber og ikke i konkrete vurderinger, som det eksempelvis var tilfældet i Region Hovedstaden nytårs nat.  Den 4. januar 2019 bragte vi netop indlægget “Udrykningskørsel – ikke bare for sjov”.

Indlægget sætter forkus på, at udrykningskørsel bør bruges med omtanke, og vi er glade for, at der i nogle regioner er et godt samarbejde mellem AMK og redderne, hvor man mødes og debatterer de problemetikker, som begge parter oplever i dagligdagen. Vi ser gerne, at et sådan forum for samarbejde bliver udbredt til hele landet, således vi kan få fokus på arbejdsmiljø og ikke mindst arbejdsglæde.

I forhold til Konkurrencestyrelsens rapport er der ingen tvivl om, at der har været taget meget alternative metoder i brug. Reddernes Landsklub tager afstand fra, at der bliver taget ufine metoder i brug i konkurrencesammenhæng.

Reddernes Landsklub ønsker en nuanceret debat omkring det danske marked for præhospitale operatører, og vi finder det bekymrende, at flere politikere nu på baggrund af Konkurrencestyrelsens rapport kommer med udtalelser om, at ambulancedriften i fremtiden ikke bør komme i udbud. En sådan vurdering bør tages på baggrund af en nuanceret debat og ikke på baggrund af følelser, der udmønter sig efter en rapport om en virksomheds ageren i 2014 og 2015.

Reddernes Landsklub mener, at det er vigtigt, at det frie udbud, hvor kvaliteten er i højsædet, bevares. Det er den bedste måde til at sikre, at der hele tiden er fokus på det bedste uddannelsesniveau, de bedste køretøjer til gavn for både patienter og reddere og naturligvis en konkurrencedygtig pris, hvor det ikke er medarbejdernes løn og arbejdsvilkår, der konkurreres på.

Læs mere Den seneste tids dækning af reddere i pressen

Region Nordjylland hjemtager læge- og akutbiler

På regionsrådsmødet i tirsdags besluttede regionsrådet i Region Nordjylland at hjemtage driften af 2 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler og 2 akutbiler fra årsskiftet 2019/2020.

Reddernes Landsklub tager Region Nordjyllands beslutning til efterretning. Vi finder det positivt, at regionen ikke har været utilfredse med kollegaernes arbejdsindsats og for kvaliteten, der bliver præsteret hver dag i ambulancetjenesten i Region Nordjylland.

Vi vil gerne opfordre Region Nordjylland og Falck til at sikre størst mulig medarbejderindflydelse for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen. Ydermere opfordrer vi til, at det tilsikres, at de paramedicinere, som forbliver på de faste ambulanceberedskaber i fremtiden, også kan gøre brug af deres uddannelse og kompentencer – for patienternes skyld.

Læs mere Region Nordjylland hjemtager læge- og akutbiler

Falck har vundet kontrakt på siddende sygetransport

Falck har vundet siddende sygetransport i Region Hovedstaden for en 4 årig periode. Udbuddet har været skuet sammen af 11 delområder, som det var muligt at byde på, og Falck har vundet 8 af områderne.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid, som Region Hovedstaden viser vores reddere ved at lade Falck varetagen opgaven, og vi ser det veloverståede udbud som en mulighed for at give redderne ro i maven efter den turbulente periode, de har været gennem. Samtidig giver det håb om, at Falck byder ind på og vinder andre områder inden for siddende sygetransport, således vi kan få endnu flere kolleger inden for området.

Konference om udbud af den præhospitale indsats

Tak til Reddernes Udviklingssekretariat og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der i går var vært ved en konference om udbud af den præhospitale indsats.

Elevoptaget var et af de større emner, hvor der var generel enighed om, at det ikke bør være et konkurrenceparameter og derfor bør udbuddene indeholde større og mere konkrete krav til elevoptag.

Reddernes Landsklub mener, at politikerne og embedsværket med fordel kunne inkludere redderne og deres organisationer mere i udformningen af udbudene.

Følg med i debatten om autorisation, udbud, kvalitet og innovation på de sociale medier hos Reddernes Udviklingssekretariat og Reddernes Landsklub og læs mere i næste udgave af vores fagblad Redderen.

Læs mere Konference om udbud af den præhospitale indsats

Udbud i Region Midt

Resultatet af udbuddet af akutlægebiler og akutbiler i region Midt er netop offentligjort.

Falck vinder i to af udbuddets tre delområder. Udbuddet er opdelt i 3 delområder, Øst, Midt & Vest og akutbilerne. Region Midt vælger selv at drifte lægebilerne i det østlige delområde.

Reddernes Landsklub tager resultatet af udbuddet til efterretning. Som tidligere udbud har vist fravælges Falck ikke på grund af den leverede kvalitet. Den høje kvalitet vi som reddere leverer hvert døgn året rundt er stadigvæk en integreret del af Falck.

Læs mere Udbud i Region Midt