Årsmødet 2019

Et veloverstået årsmøde løb af stabelen i torsdags. På årsmødet var fokus blandt andet rettet frem mod OK20 og den store debat om arbejdsmiljøet, som lige nu er i gang omkring redderfaget.

Arbejdsmiljøet for branchen og i særdeleshed for RLs medlemmer har en høj prioritet. På årsmødet blev flere forslag til vedtægtsændringer 2. behandlet heriblandt et forslag, der styrker det fremtidige arbejde omkring den arbejdsmiljømæssige indsats i Reddernes Landsklub.

Med den nye vedtægt er der nu åbnet op for, at arbejdsmiljørepræsentanter i større grad kan inddrages i bestyrelsen i Reddernes Landsklub. Tidligere havde de valgte fællesarbejdsmiljørepræsentanter sæde i bestyrelsen, men grundet ændringer i Falcks arbejdsmiljøorganisation er der ikke længere fællesarbejdsmiljørepræsentanter. Derfor har bestyrelsen igennem længere tid ønsket at kunne inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet.

På årsmødet blev Reddernes Landsklubs studierejselegat uddelt. Der var indkommet 3 ansøgninger, og valget faldt på et projekt, som går til Island, hvor ansøgeren vil afdække både ambulance- og assistancedriften.

Etiske retningslinjer for ambulancepersonale

I slutningen af 2017 udgav RUS “Etiske Retningslinjer for Ambulancepersonale.”

Etiske dilemmaer optræder ofte i det præhospitale, og de etiske retningslinjer er derfor tænkt som et bidrag til refleksion. Vi vil gerne give de etiske retningslinjer lidt opmærksomhed, da vi som professionelt ambulancepersonale heri har fået et værktøj, som kan hjælpe, når tvivlen opstår. Retningslinjerne er medvirkende til at sikre vores profession et troværdigt og tillidsvækkende ry.

Tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, medvirkede til udvikling af de etiske retningslinjer, og en lang række organisationer fik mulighed for at komme med kommentarer og input op til udgivelsen.

Læs mere på RUS’ hjemmeside eller i fagbladet Redderen 08/2017, som du kan hente på redder.dk sammen med tidligere udgaver.

Læs mere Etiske retningslinjer for ambulancepersonale

Overenskomstkursus Silkeborg

I disse dage er Reddernes Landsklub til stede på Langsøhus i Silkeborg, hvor der dagene igennem afholdes kursus  omhandlende 3Fs overenskomst med Responce. Underviserne på kurset er forhandlingssekretær Flemming Overgaard og fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn Gregersen.

Kurset sætter fokus på overenskomstmæssige forhold og indeholder, udover fakta, gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold, nutidens udfordringer og ønskerne til fremtidens overenskomst. Kursisterne arbejder med en generel gennemgang af overenskomsten og går desuden i dybden med cases, ligesom der tages højaktuelle emner til debat.

I sidste uge afsluttede man de regionale indsamlinger af overenskomstønsker hos de Responce ansatte, hvorfor der i høj grad også bruges tid på kurset til at gennemgå de mange forslag. Deltagerne på kurset er tillidsrepræsentanter fra både Responce i Region Midtjylland og – Syddanmark. Herudover er der deltagelse fra to lokale 3F afdelinger.

Kurset i år har særligt fokus på forskellene mellem de to overenskomster for Falck og Responce, ligesom der er stort fokus på hvilke områder der bør rettes fokus på ved de kommende overenskomstforhandlinger. Kurset forløber over 3 dage, og slutter således i morgen onsdag. Indtil da gennemgås bestemmelser om arbejdstid, udregning af årsnorm og genetillæg, ligesom der ses på den nye ferielov og forskelige vagtformer.

Reddernes Landsklub anbefaler alle tillidsvalgte til, at deltage på de årlige overenskomstkurser for hhv. Falck- og Responceoverenskomsterne. Den 20. december 2018 bragte vi nyheden; “Kurser værd af huske i 2019”, om alle årets kurser. Du kan således læse meget mere om hvornår der afholdes overenskomstkurser i 2019 for Falck i provinsen og for CF området i København.

 

3F og FOA samarbejdet

I sidste uge mødtes 3F og FOA til et seminar, hvor der blandt andet blev debateret ønsker til og koordineringen af implementeringen af den nye uddannelse og autorisation. I regi af RUS og FOAs pendant blev også fremtidens paramedicineruddannelse debateret og koordineret. En lang række af øvrige emner, som liggende sygetransport, brand og siddende sygetransport koordineres også de to forbund i mellem.

3F og FOA har en lang historik for samarbejde på redder-området. 3F og FOA har i fællesskab skabt en bedre uddannelse på ambulanceområdet. Ligesom de har ytret sig i fællesskab om at ville koordinere krav til kommende overenskomstforhandlinger, så overenskomsterne nærmer sig hinanden.

I en lang årrække har der desuden været et samarbejde på tværs af fællestillidsrepræsentanter i FOA og 3F. Et samarbejde som Reddernes Landsklub har presset på og stadigvæk presser på for at fortsætte og udbygge. Et samarbejde på tværs af tillidsvalgte i begge organisationer har eksisteret og tog i høj grad til efter udbudsrunderne i 2015, da der skete stærre ændringer i valget af entrepenører hos regionerne. Tillidsvalgte hos begge organisationer fandt det derfor nødvendigt at øge samarbejdet, både internt i 3F og i samarbejdet 3F og FOA imellem.

Både organisationerne og de tillidsvalgte har allerede sat yderligere datoer i kalenderen i løbet af 2019.

Læs mere 3F og FOA samarbejdet

Positive tendenser i ny præhospital aftale, i Region Syddanmark

Region Syddanmark har d. 19.02 vedtaget aftale om styrkelse af psykiatrien samt det præhospitale område. Aftalen omkring styrkelse af den præhospitale indsats i Region Syddanmark indeholder en lang række af spændende nye tiltag, og vi glæder os i særdeleshed over, at der med al tydelighed er blevet lyttet til faggrupperne, og at aftalen i høj grad indeholder aspekter fra den præhospitale temadag, der blev afholdt i efteråret 2018.

Reddernes Landsklub ser i høj grad Region Syddanmarks nye aftale som et stort skulderklap til ambulancepersonalet i sin helhed. Særligt er vi positive omkring, at der igen er kommet fokus på at øge mængden af akutbiler bemandet med paramedicinere, således de i højere grad kan fungere som specialiserede støtteenheder til ambulanceberedskaberne. Vi har igennem længere tid argumenteret for, at der skal fokuseres meget mere på andre parametre end responstier, og det virker nu til, at Region Syddanmark har taget til sig.

I hele 2018 har der været arbejdet med at analysere det præhospitale område i Region Syddanmark. I dette arbejde har Region Syddanmark bl.a. haft inddraget tillidsvalgte repræsenteret fra både Responce og Ambulancesyd. Allerede i slutningen af 2018 kom den første store ændring i Regionen, da man i budgetforliget for 2019 vedtog, at fremtidige ambulancer i Regionen gerne må være såkaldte tempo 100 ambulancer. 

Læs mere Positive tendenser i ny præhospital aftale, i Region Syddanmark

Husk ansøgningsfrist til studierejselegat

Reddernes Landsklub har tidligere annonceret, at vi i forbindelse med vores årsmøde d. 14. marts 2019 udlodder et studierejselegat på maksimalt 15.000 kroner til dækning af de direkte omkostninger til transport, hotel og forplejning.

Så hvis du sidder inde med den gode idé til en studietur, som kan bringe viden og inspiration med hjem til dig selv og dine kolleger, er det ved at være tid til at få indsendt din ansøgning, da vi skal have den senest i morgen d. 20. februar 2019.

Reddernes Landsklubs Studierejselegat er forbeholdt for vores medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgerens navn, privatadresse og telefonnummer
  • Stationsnavn og stationsadresse
  • Lønnummer
  • Beskrivelse af formålet med studieturen
  • Hvor og hvornår påregnes turen gennemført?
  • Hvorledes vil erfaringerne blive publiceret/formidlet?
  • Anslået budget for turens gennemførelse

Ansøgningen skal sendes til vores sekretær på sekretariat@redder.dk.

Den seneste tids dækning af reddere i pressen

I den senere tid har der været en massiv pressedækning på redderområdet og i særdeleshed omkring Falck. Konkurrencestyrelsens rapport har fyldt rigtig meget, og senest er der fra en anonym gruppe reddere kommet politianmeldelse af regionerne.

Reddernes Landsklub finder det stærkt bekymrende, at man tyer til anonyme anmeldelser. Vi ser dog samtidig med stor alvor på problematikken omkring regionernes udmøntning af udrykningsbekendtgørelsen, især når brug af udrykningskørsel begrundes i mangel på beredskaber og ikke i konkrete vurderinger, som det eksempelvis var tilfældet i Region Hovedstaden nytårs nat.  Den 4. januar 2019 bragte vi netop indlægget “Udrykningskørsel – ikke bare for sjov”.

Indlægget sætter forkus på, at udrykningskørsel bør bruges med omtanke, og vi er glade for, at der i nogle regioner er et godt samarbejde mellem AMK og redderne, hvor man mødes og debatterer de problemetikker, som begge parter oplever i dagligdagen. Vi ser gerne, at et sådan forum for samarbejde bliver udbredt til hele landet, således vi kan få fokus på arbejdsmiljø og ikke mindst arbejdsglæde.

I forhold til Konkurrencestyrelsens rapport er der ingen tvivl om, at der har været taget meget alternative metoder i brug. Reddernes Landsklub tager afstand fra, at der bliver taget ufine metoder i brug i konkurrencesammenhæng.

Reddernes Landsklub ønsker en nuanceret debat omkring det danske marked for præhospitale operatører, og vi finder det bekymrende, at flere politikere nu på baggrund af Konkurrencestyrelsens rapport kommer med udtalelser om, at ambulancedriften i fremtiden ikke bør komme i udbud. En sådan vurdering bør tages på baggrund af en nuanceret debat og ikke på baggrund af følelser, der udmønter sig efter en rapport om en virksomheds ageren i 2014 og 2015.

Reddernes Landsklub mener, at det er vigtigt, at det frie udbud, hvor kvaliteten er i højsædet, bevares. Det er den bedste måde til at sikre, at der hele tiden er fokus på det bedste uddannelsesniveau, de bedste køretøjer til gavn for både patienter og reddere og naturligvis en konkurrencedygtig pris, hvor det ikke er medarbejdernes løn og arbejdsvilkår, der konkurreres på.

Læs mere Den seneste tids dækning af reddere i pressen

Spis med god samvittighed

I de kommende uger holder de fleste skoler vinterferie, og en ferieuge er traditionelt en uge, hvor man laver andre aktiviteter end man plejer, såsom at gå ud og spise.

Hvis du gerne vil sikre dig, at at personalet har overenskomstsikrede rettigheder som eksempelvis pension, feriepenge, løn under barsel og overtidstillæg på restauranten, caféen eller forlystelsen, kan du tjekke det på okforhold.dk, hvor man blandt andet via postnummer kan få en liste over de hoteller og spisesteder, som har overenskomst med 3F.