Forhandlingsudvalget

Snart går 2019 mod sin afslutning, og dermed nærmer 2020 sig med hastige skridt. I takt med at 2020 kommer tættere på, gør overenskomstforhandlingerne det også. Derfor var forhandlingsudvalgene for Falck og Responce overenskomsten samlet torsdag d. 14. november i København.

På baggrund af den store utilfredshed med overenskomstresultaterne i 2017, har der været foretaget omfattende ændringer i det forberedende arbejde frem mod OK20.

Der er nu indsamlet overenskomstønsker fra hele landet, og disse bearbejdes lige nu i 4 arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne sidder en række tillidsvalgte fra Falck og Responce, samt minimum ét medlem af forhandlingsudvalget. På den måde sikres det, at inputs og drøftelser i arbejdsgrupperne tages med ind i forhandlingsudvalget, når de endelige forhandlinger går i gang i 2020.

På mødet blev der givet status fra arbejdsgrupperne og foretaget videre planlægning af arbejdet frem til forhandlingerne. Reddernes Landsklub er godt repræsenteret i forhandlingsudvalgene for Falck og Responce, og vi har arbejdet for at få tillidsrepræsentanterne involveret i højere grad.

Vi udgiver og opdatere løbende en tidsplan for hele processen frem mod OK20. Den kan du hente herunder på redder.dk.

Læs mere Forhandlingsudvalget

Redderen 09/2019 er udkommet

I august måned blev vores gode assistancekollega ramt af et køretøj, mens han arbejdede i nødsporet med et hjulskifte på Køgebugtmotorvejen. Vores kollega overlevede ulykken, men er forsat stærkt plaget efter ulykken.

Du kan læse meget mere om episoden i seneste udgave af vores fagblad Redderen, der i disse dage omdeles i postkasserne rundt om i landet.

I dette nummer har vi også besøgt Falck Teknik, hvor tillidsrepræsentant Kim Nielsen fortæller om den større medarbejderindflydelse, de har fået samt om de gevinster, medarbejderindflydelsen giver både for medarbejdere og for kunder.

Lise Kjeldsen fra station Viborg har været på studierejse til Sydafrika, og vi bringer hendes spændende beretning fra turen.

Læs mere Redderen 09/2019 er udkommet

Stormøder i Assistance

Assistance arrangerer 6 stormøder rundt i landet i den kommende tid. På møderne vil ledelsen give en status over aktuelle emner, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der i Assistance er et ønske om at højne informationsniveauet og indgå i direkte dialog med medarbejderne.

På møderne deltager ledelsen og fællestillidsrepræsentanterne i Assistance. Så hvis du brænder inde med nogle gode spørgsmål, er der rig lejlighed til at få dem besvaret.

Læs mere Stormøder i Assistance

Stormøde om OK20

3F optrapper nu forberedelserne frem mod overenskomsten i 2020. Der inviteres derfor til stormøde for tillidsrepræsentanter på tværs af fag og brancher.

Mødet afholdes søndag d. 27. oktober i Odense og temaet for mødet er ”Sammen om OK20”. Reddernes Landsklub deltager naturligvis på mødet.

I de fem grupper i 3F, som skal forhandle overenskomsterne, har der i løbet af 2019 været afholdt mange medlemsmøder rundt om i landet, hvor medlemmerne har haft mulighed for at komme med ønsker og krav og derved gøre deres indflydelse gældende op til de kommende overenskomstforhandlinger.

Hver gruppe vil holde et oplæg om, hvad der på møderne har fyldt mest for medlemmerne, samt hvilke ønsker der er til OK20.

Der er på stormødet desuden lagt op til en interessant debat om sammenkædningens fordele og ulemper. Lektor Søren Kaj Andersen fra FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) kommer med et oplæg om sammenkædning, og herefter vil der være paneldebat med de fem gruppeformænd.

Redderen 08/2019 er udkommet

Fagbladet Redderen 08/2019 er i disse dage på vej til postkasserne rundt om i landet.

I dette nummer kan du blandt andet læse om det 10. elevgame, som blev afholdt på Langvang i Randers.

Vi har en artikel om professor og psykolog Steen Visholm og hans konklusioner på det psykiske arbejdsmiljø for ambulancereddere, hvoraf det blandt andet fremgår, at stressforebyggelse bør indarbejdes i udbudspakken.

Læs artiklen om den Danske Redningsberedskabspris, som blev uddelt til brandfolk fra Djursland som hæder for indsatsen ved en brand i et plejehjem.

Dette og meget mere kan du læse i det nye nummer. Du kan altid hente tidligere udgaver på redder.dk.


Redderen 08/2019

Download

OK20 Status

3F har nu for alvor taget hul på deres kerneopgave: Arbejdet med overenskomsterne. I starten af denne uge var samtlige forhandlingsudvalg samlet i Roskilde for at samordne krav og ønsker til overenskomsten og for at få en forståelse for hinandens problematikker.

Arbejdsgrupper

Der er nedsat 4 arbejdsgrupper, der arbejder med hvert deres tema frem mod foråret 2020. Arbejdsgrupperne består af TR kollegaer fra alle regioner og har et forhandlingsudvalgsmedlem for bordenden.

Reddernes Landsklub ser positivt på den store involvering fra 3Fs side, og vi finder det især positivt, at der er over 20 kollegaer, der velvilligt stiller op og yder et ekstraordinært stort stykke arbejde, for at vi kan få et ordentlig forløb op til OK20.

3F stiller mandskab, daglønstab og faciliteter til rådighed og går selv aktivt ind i kampen. Det var eftertragtet at komme i forhandlingsudvalget. På den netop overståede kongres var der kampvalg til udvalget. Vi har derfor fået et nyt og stærkt hold, der kan tegne vores overenskomst.

Husk at kigge forbi redder.dk/ok20, hvor du som medlem kan få opdateret din viden om forløbet frem mod overenskomstfornyelsen.

Læs mere OK20 Status

Region Midtjylland blæser på arbejdsmiljøet

I en artikel bragt på beredskabsinfo.dk den 2. oktober, fremgår det, at Region Midtjylland planlægger med store ændringer til det kommende ambulanceudbud i 2021. Særligt virker det til, at Region Midtjylland agter at udvide brugen af forkantsdisponering, i daglig tale kaldet basekørsel. Her sendes ambulancerne rundt på kryds og tværs i Regionen for at blive udstationeret på hvile- og sovebaser.

Siden Region Midtjylland opstartede med brugen af forkantsdisponering, har den været stærkt kritiseret af ambulancepersonalet. Den har været omtalt og påpeget internt hos de to ambulanceoperatører, hhv. Falck og Responce, samtidig med at den via faglig side har været omtalt overfor Regionen selv.

I kølvandet på reddernes kritik af basekørsel, har vi set et samarbejde mellem region, entrepenører og reddere, der har indført begyndende positive tiltag overfor basekørsel. Tiltag, der skulle minimere de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af udbuddet fra 2014. Nu ser det desværre ud til, at man vil gentage fejlen derfra og intensivere brugen af sovebaser i det nye udbud.

Tidligere fokus overhørt

Særligt i slutningen af 2018 var der igen fokus på arbejdsmiljøet, hvor Regionens vagtcentral igen blev forelagt kritik af brugen af forkantsdisponering. Der har herudover været afholdt dialogmøder og workshops mellem reddere og Region Midtjyllands præhospitale enhed, Præhospitalet.

På alle områder er problematikkerne omkring basekørsel blevet påpeget, men alligevel ser det nu ud til, at man fra regionens side, i et nyt udbud, ønsker at forsætte opfyldningen af responstidskrav på bekostning af reddernes arbejdsmiljø, og på trods af de konsekvenser det kan have for patientbehandlingen i ambulancerne.

I fagbladdet Redderen nr. 10 sidste år, bragte vi en længere artikelserie netop omkring basekørsel, samt hvilke konsekvenser, det har kollegerne imellem, men også om hvilke konsekvenser det kan have på arbejdsmiljøet. Her påpegede krisepsykolog Rikke Høgsted vigtigheden i, at man som ambulancepersonale har en fast hjemstation at returnere til i løbet af vagten.

Når man har været ude i indsats, fået nogle indtryk, og er blevet stillet nogle opgaver, så har man brug for at returnere til en forudsigelig hjemmebase, så man kan få reorganiseret sig selv og bearbejde de indtryk, man har fået – store og små. Særligt hvis de opgaver man har, er psykisk krævende, så vil det kunne forstærke det her i forvejen helt almenmenneskelige behov for at have en fast hjemmebase.

Psykolog Rikke Høgsted, Fagbladet Redderen, nr. 10, 2018

Hvile- og sovebaser

Region Midtjylland agter angiveligt at opgradere en række hvilebaser til sovebaser. Forskellen er, at et beredskab ikke kan udstationeres til en hvilebase i længere tid, hvorimod der til en sovebase kan ske udstationering hele døgnet rundt. Der er masser af eksempler på beredskaber, der har kørt fra den ene base til den anden for at dække yderområder af. Det skaber en nomadetilværelse for redderne på ambulancerne og medfører en helt unødvendig belastning i et job, hvor der i forvejen er risiko for store fysiske og psykiske reaktioner.

Som ambulancepersonale er det afgørende med en tilknytning til én fast station henover en 24-timers vagt. Det medfører en stor belastning for personalet, når vi i det nuværende udbud har set eksempler på døgnvagtsberedskaber, der kører rundt til den ene base efter den anden uden reel patientkontakt og uden et behandlingsformål.

Udover at belaste redderne på ambulancerne, ser vi med stor alvor på de konsekvenser det kan have for patientbehandlingen i ambulancerne. For ambulancepersonalet er det ekstremt vigtigt, at vi altid kan agere bedst muligt overfor patienterne, når vi møder dem i en række pressede situationer. Vi er uddannet til at håndtere sygdom og tilskadekomst under svære og foranderlige forhold, men når arbejdsmiljøet bliver presset unødigt, medfører det også en øget risiko for at begå fejl. Derfor ser vi med stor alvor på brugen af basekørsel og forkantsdisponering af døgnvagtsberedskaber – både i forhold til vores egen dagligdag som reddere, men i særdeleshed også overfor de patienter vi hver eneste dag og nat tilbyder avanceret præhospital behandling.

Responstider og arbejdsmiljø

Reddernes Landsklub anerkender fuldt ud, at der er behov for at sikre acceptable responstider over hele regionen, men vi finder det stærkt kritisabelt, hvis Region Midtjylland forsat vil forsøge at løse responstidsproblematikken på ryggen af reddernes arbejdsmiljø ved at intensivere brugen af forkantsdisponering for døgnberedskaber.

I vores øjne klinger dette tiltag modsat af, hvad vores nye regering siger på sygeplejeområdet, hvor der tales opnormeringer og bedre arbejdsmiljø. Lad os få den samme retorik på det præhospitale område, så vi som reddere kan holde til vores arbejde i mange år – til glæde for patienterne.

Vi afventer forsat at se det endelige udbudsmateriale i sin færdige form og agter fortsat at påpege de områder, hvor vi kan se, at der ikke er taget højde for overenskomstmæssige eller arbejdsmiljømæssige hensyn.


Redderen 10/2018

Download

EMS2020 i Glasgow

Har du lyst til at deltage på EMS2020 i Glasgow?

3F, CF & RL har truffet aftale om en pulje på kr. 200.000 fra uddannelsesfonden til reddere, der ønsker at deltage på EMS i 2020.

Der vil være mulighed for at ansøge om op til kr. 8.000 pr. person. Fristen for at ansøge fonden om deltagelse på EMS2020 er d. 15. november 2019.

Der vil, forhåbentligt, være flere ansøgere, end der er penge til, hvorfor der trækkes lod blandt ansøgningerne efter fristens udløb.

Selve deltagergebyret på EM2020 er på ca. kr. 3.000, hvis du melder dig til inden 20. februar 2020. EMS2020 afholdes i Glasgow i Skotland fra 25.-27. maj 2020.

Læs mere EMS2020 i Glasgow

Medlemsfordel

Refusion af autorisationsgebyr.

Reddernes Landsklub har længe søgt en løsning på udfordringen med det ekstraordinære høje autorisationsgebyr for autorisation.

Vi er derfor glade for, at der i 3F er opnået enighed om en aftale for vores nyuddannede kolleger, som skal have erhvervet autorisation for at kunne virke som ambulancebehandler eller paramediciner i forbindelse med afslutningen af deres uddannelse.

Vi er samtidig fortrøstningsfulde i forhold til, at der også findes en løsning for alle vores medlemmer inden udgangen af juni 2024, hvor autorisation bliver obligatorisk.

Læs mere Medlemsfordel

Nyt forhandlingsudvalg

Der er nye ansigter i vores forhandlingsudvalg. På den netop afsluttede 3F-kongres i Aalborg blev medlemmerne i forhandlingsudvalget på Falck-området valgt på Transportgruppens gruppekonference.

Flere af de nuværende medlemmer takkede af efter lang tids tjeneste i 3F. Reddernes Landsklub vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de afgående medlemmer for et godt samarbejde og tillykke til de nyvalgte.

Der var flere opstillede kandidater, end der er pladser i udvalget. Derfor var gruppekonferencen ude i en skriftlig valghandling for at besætte de 6 pladser. Resultatet kan du se nedenfor.

Læs mere Nyt forhandlingsudvalg