På Falck besøg i Colombia – læs om turen her

I begyndelsen af april var bestyrelsen i Falck på besøg i Latinamerika. Vores formand for Reddernes Landsklub Stefan Fyhn var med på turen, hvilket der er kommet en længere beretning ud af. Her kan du læse om Falcks aktiviteter i Colombia samt de ting der blev oplevet undervejs.

Det er et spændende område hvor der tilbydes lægehjælp og præhospital dækning på abonnement.

Falck opererer i Colombia under navnet EMI Falck. I 2011 købte Falck sig ind i firmaet Grupo EMI, og siden 2017 har det været med et 100% ejerskab. For at bevare det stærke brand, som Grupo EMI har i Colombia, så er det besluttet at bevare ”EMI”, som en del af det samlede navn. Falck er ikke registreret som et EPS i Colombia og er derfor ikke en del af det offentlige tilbud.

I Colombia har vi på nuværende tidspunkt 4.231 kolleger, hvoraf 2.309 arbejder som frontpersonale i ambulancer eller udekørende lægeenheder. Her er der både chauffører, sygeplejersker og læger ansat. Herudover arbejder en stor del, som servicepersonale i call centre og som marketingspersonale.

Du kan læse beretningen herunder.

Colombia 2024 - bestyrelsesbesøg

Download


Du kan fremover modtage vores fagblad via e-mail

I Reddernes Landsklub vil vi gerne nedbringe antallet af trykte og udsendte udgaver af vores fagblad Redderen. Det vil vi gerne af flere årsager. For det første, så vil vi gerne nedbringe REDDERENS klimaaftryk, ved at sænke antallet af trykte magasiner. Derudover vil vi gerne sikre, at endnu flere får læst vores gode magasin – og ikke blot lader det ligge i postkassen.

Derfor kan du nu få tilsendt Redderen via din indbakke, hver gang vi udgiver et nyt nummer. Det sker 6 gange årligt.

Du kan udfylde denne formular, så vil vi fremover sende nye udgivelser af vores fagblad Redderen til dig via E-mail.

Tak fordi du viser hensyn til miljøet.

Lønstigninger i OK23 er nu fuldt ud implementeret

Efter at vi nu har passeret 1.3.2024, kan vi også konkludere at alle lønstigninger i OK23 er implementeret. Det vil med andre ord også sige, at de aftalte stigninger i OK23 er slået helt igennem nu.

Den 1.3.2024 er din grundløn steget med yderligere kr. 921,90. Dermed er din grundløn samlet set steget med kr. 1883,88. Hvis du er ambulancebehandlerelev, så vil du opleve følgende stigninger i din grundløn, der afhænger af hvilket praktikår du er i.

Er du i 1. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 510,38
Er du i 2. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 599,69
Er du i 3. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 701,77
Er du i 4. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 765,57

Den særlige opsparing stiger med 2% pr. 1.3.2024.

Den 1.6.2023 blev arbejdsgiverbidraget til vores arbejdsmarkedspension forhøjet fra 8% til 10%, mens vores eget blev justeret ned fra 4% til 2%.

Genetillægget er steget med yderligere 3,5% pr. 1.3.2024. Sidste år steg genetillæggene med 4,5%.

Du vil kunne se de nye lønstingninger på din næste lønseddel der kommer i slutningen af marts måned.

Rejs ud i verden som redder i Falck

I vores overenskomst bliver der hvert år indbetalt midler til forskellige fonde. Nu er der mulighed for at søge om at rejse ud i verden som redder i Falck. Der søges lige nu 4 ambulancereddere til en specifik tur til USA, men det er vigtigt at understrege at alle der er ansat på overenskomsterne mellem Falck og 3F/CF kan ansøge om midler. Kun din fantasti sætter grænser.

Der er udgivet 3 plakater omkring fonden og de muligheder der er lige nu. Dem kan du downloade nederst på siden her.

Hvis du kunne tænke dig at komme i betragtning til USA turen eller har andre ideer, så skal du sende din ansøgning inden den 29.2.2024 til internationalt.samarbejde@falck.com

Vi håber på at mange af jer får mulighed for at rejse ud og besøge en række aktiviteter rundt omkring i verden.

Internationalt samarbejde

Download

Husk at du har mulighed for at bruge online læge via PensionDanmark

Hvis din egen læge har lukket hen over julen samt nytår, så kan du tale med en læge over video alle ugens dage – også i weekenden og på helligdage.

PensionsDanmarks online læge kan hjælpe med de fleste akutte ting, som din egen læge normalt hjælper dig eller dine børn under 15 år med. Og de kan altid hjælpe dig med råd og vejledning, f.eks.:

  • lægefaglige råd nu og her
  • vurdere symptomer
  • recepter og råd om håndkøbsmedicin.

Du kan kontakte dem alle hverdage 8-21 og i weekenden og på helligdage 9-17
Du får adgang til Online Læge via PensionDanmarks App eller ved at bruge linket her til deres hjemmeside.

Ros til politikerne i Region H, for at sende den siddende patienttransport i udbud

Når politikkerne i Region Hovedstaden i morgen tirsdag den 12.12 afholder regionsrådsmøde, så skal der træffes beslutning om hvor vidt den siddende patienttransport skal sendes i udbud. Af dagsordenen til mødet fremgår det under punkt 7, at der indstilles til et fuldt udbud på hele den siddende patienttransport. Det er en beslutning, som vi i Reddernes Landsklub er meget glade for, specielt fordi det ikke var den oprindelige indstilling, som der var givet til regionens politikere.

Af dagsorden til regionens forretningsudvalgsmøde den 5.12 var det oprindeligt planen, at alle 5 områder skulle overdrages til Movia, pr. 1. oktober 2025. Dette var vel at mærke uden en konkurrenceudsættelse. I dag opereres områderne af hhv. Falck, Movia og HB Care.

I Reddernes Landsklub har vi fulgt denne sag tæt, da det er afgørende for os at kæmpe for, at bevare gode arbejdspladser til en masse dygtige reddere, som i dag udfører arbejdet. Samtidig vil vi til en hver tid arbejde imod social dumping.

Derfor sendte vi også den 3.12 en bekymringshenvendelse til medlemmerne af forretningsudvalget. Dette gjorde vi på baggrund af den indstilling, der var givet til politikkerne. Her var planen, at overdrage alle områder til Movia. Movia opererer i et netværk af underleverandører og enkeltpersoner med eget CVR nr. og ét enkelt køretøj. Derfor frygtede vi, at en masse gode og anstændige arbejdspladser ville blive overdraget til et trafikselskab. Du kan læse vores henvendelse ved, at åbne den nederst på siden. 

Vi er derfor glade for, at politikerne i forretningsudvalget har truffet en stærk og ansvarlig beslutning, hvor der er fundet en anden løsning end den oprindelige indstilling. Nu sendes alle områderne så formentlig i udbud, fremfor en hjemtagning af opgaven. Nu skal der så arbejdes henimod, at kravene også her bliver medvirkende til, at der ikke forekommer social dumping på dette område. Det er dejligt, at der bliver taget en stærk og ansvarlig beslutning af Regionen Hovedstadens politikere.

Herunder kan du downloade og læse vores henvendelse til Region Hovedstaden

Bekymringshenvendelse Reg H 3.12.2023

Download

Årsmøde 2024

Hermed indkaldes til Årsmøde 2024 i Reddernes Landsklub.

Årsmødet afholdes den 28. februar 2024 kl.13.00 hos 3F Århus, Sommervej 5, 8210 Århus V.

Før Årsmødet er der mulighed for at indtage frokost i samme lokaler mellem klokken 12.00 og 13.00.

Deltagelse i såvel Årsmødet som frokosten kræver medlemskab af Reddernes Landsklub.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmeudvalg
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag/ansøgninger
  • Valg af bilagskontrollant
  • Valg af bilagskontrollantsuppleant

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 14. februar og kan sendes på forslag@redder.dk

Frokostinvitation

Før Årsmødet er der mulighed for at deltage i en frokost mellem klokken 12.00 og 13.00

Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Tilmelding til frokosten skal foretages herunder og senest den 26. februar 2024

Tilmelding til frokost

Bookings no longer allowed on this date.
 

Tak til alle der har deltaget i den årlige medarbejderundersøgelse

Hele 5.080 kollegaer i Danmark, har i år deltaget i medarbejderundersøgelsen i Falck. Det vil vi fra Reddernes Landsklub gerne sige stor en tak for. Det svarer til at 3 uf af 4 har taget sig tid til at besvare undersøgelsen, hvilket ikke kun er brugbart for Falck men i særdeleshed også for alle de mange tillidsvalgte der er i Danmark. Desuden er der kommet rigtig mange kommentarer og forslag.

For os er medarbejderundersøgelsen et godt værktøj og vigtigt redskab, fordi den er med til at sætte fokus på udviklingsområder. Samtidig viser den også, om de mange tiltag der bliver gjort og forsøgt, rent faktisk har en effekt. Vi er nu i fuld gang med at drøfte resultaterne i alle de samarbejdsorganer vi er repræsenteret i. Samtidig skal undersøgelserne gennemgåes ude lokalt, ligesom det er vigtigt at der bliver udarbejdet stærke handlingsplaner på de områder som der skal fokus på fremadrettet.

Kun ved at deltage og give sin mening til kende, kan man være med til at forme vores fælles arbejdsplads. Tak til alle jer der har bidraget i den retning.

Ingen modregning i efterlønnen i 2023 og 2024

Er du gået på efterløn eller har planer om at gøre det, så er der i 2023 og 2024 en mulighed for at arbejde, uden modregning. Normalt skal arbejde modregnes i efterlønnen. Men frem til den 31. december 2024 kan du som efterlønsmodtager arbejde inden for sundhedsvæsenet, uden arbejdet bliver modregnet i din efterløn. Dette gælder også for ambulancereddere.

For at undgå modregning skal du arbejde inden for sundhedsvæsenet. Hvis du er ansat som ambulanceredder hos en privat operatør, så er du også omfattet af ordningen.

Ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, bliver fritaget for modregning i efterlønnen, hvis de vender tilbage til et job i sundhedsvæsenet i år og næste år. Det vedtog et flertal i Folketinget den 1.6.2023, og det skal bidrage til at afvikle den akutte mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen. Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, vil man blive fritaget for modregning i efterløn for merarbejde. Ordningen er midlertidig og løber i perioden 2023 og 2024.

Hvis du ønsker mere viden omkring det, så skal du tage kontakt til din 3F a-kasse, der kan vejlede mere om ordningen. Du kan desuden læse mere om ordningen her

Aftale mellem Falck og 3F sikrer betaling af autorisationsgebyr.

Der er nu lavet en aftale mellem 3F og Falck, således alle nuværende ansatte ambulancefolk kan få betalt deres autorisationsgebyr. Hidtil har det været gældende for alle der skulle kompetenceløftes som meritbehandler eller til paramediciner niveau. Nu vil alle der enten har søgt autorisation eller mangler at gøre det, kunne få dækket deres autorisationsgebyr. Alle der i fremtiden vil blive ansat som redderelever mv. vil selv skulle betale deres autorisation. Dette er også praksis fra mange andre områder, hvor sundhedspersoner skal autoriseres.

Den 30.06.2024 skal alle ambulancebehandlere og paramedicinere være autoriseret, hvis de forsat ønsker at beholde deres sundhedsfaglige titel.

Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond har besluttet at yde økonomisk støtte til alle nuværende ansatte og alle der nyansættes frem til 1. februar 2024, som har ansøgt og betalt for at være autoriseret/registreret. Bliver du ansat herefter skal du selv betale for din autorisation.

Vi er meget glade for at der nu er fundet en løsning, der både omfatter de som allerede har søgt og fået autorisation og de som forsat mangler at søge den. Der er udsendt intern information omkring ansøgningsproces samt hvordan du søger refusion af dit betalte gebyr.

3F har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til autorisation/registrering til meritelever og paramedicinere, når særlige kriterier var opfyldt. Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra 3F eller andre, vil det ikke være muligt at modtage økonomisk støtte igen. Du vil, ved ansøgning om økonomisk støtte, skulle underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har fået udbetalt støtte til autorisation/registrering.

Ansøgning om selve autorisationen sker via Styrelsen for Patientsikkerhed. Her skal du selv lave udlæg for gebyret, som du derefter kan søge om refusion på. Refusionsansøgningen skal laves via kompetencefondens hjemmeside på www.dinfond.dk

Du kan læse meget mere om selve ansøgningsprocessen, samt hvilke dokumenter du skal indhente. Herunder også se hvordan du kan få fremskaffet dit eksamens- eller kursusbevis fra din oprindelige uddannelsesinstitution. Dette via linket herunder.