Overenskomstkursus i Silkeborg

I denne uge er Reddernes Landsklub til stede på Langesøhus i Silkeborg, hvor der ugen igennem afholdes kursus omhandlende 3Fs overenskomster med Falck. Underviserne på kurset er forhandlingssekretær Flemming Overgaard og formand for Reddernes Landsklub Jacob B. Guldberg.

Kurset sætter fokus på overenskomstmæssige forhold og indeholder, udover fakta, gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold, nutidens udfordringer og ønskerne til fremtidens overenskomst. De 18 kursister arbejder med en generel gennemgang af overenskomsten og går desuden i dybden med cases, ligesom der tages højaktuelle emner til debat.

Fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn deltager midt på ugen med et oplæg om Responce overenskomsten, hvor deltagerne vil få mulighed for at kigge nærmere på forskelle og ligheder de to overenskomster imellem. Dette tiltag tager udgangspunkt i overenskomstparternes aftale om udvalgsarbejde vedrørende tilnærmelse af bestemmelserne i ambulanceoverenskomsterne, som skal se på muligheden for et mere ensartet overenskomstgrundlag.


Protokollat 22 fra OK17

Download

TR miniseminar Nordsjælland

I rækken af miniseminarer er vi denne gang nået til Nordsjælland, hvor der er samlet 8 tillidsrepræsentanter til debat om blandt andet køreplanen for OK20, Reddernes Landsklubs roller og snitflader samt regionale spørgsmål og udfordringer.

Forhandlingssekretær i 3F, Flemming Overgaard, og formand for RL, Jacob Guldberg, forestod miniseminaret. Der har dagene igennem været en god og motiveret debat om de ønsker, som tillidsrepræsentanterne har til det kommende forløb op til, under og efter OK2020.

Læs mere TR miniseminar Nordsjælland

Branchevejledninger

Vidste du, at Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engro har udarbejdet forskellige branchevejledninger til brug i vores arbejde som reddere?

Nedenfor kan du hente følgende vejledninger:

  • Til nyansatte inden for brand og redning
  • Sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk
  • Indsatsbeklædning til ambulancetjeneste
  • Sikkerhed arbejdsmiljø i sygetransportvogne

Læs mere Branchevejledninger

Ny branchevejledning redningsdykning

Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engro (Bau transport og engros), som er arbejdsmiljøforummet, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer inden for transport og engros samarbejder for at fremme arbejdsmiljøforhold inden for branchen, har udarbejdet en ny vejledning vedrørende redningsdykning og overfladedykning. Vejledningen “Sikkerhed og godt arbejdsmiljø ved redningdykning og overfladeredning” kan downloades nedenfor.

Formålet med branchevejledningen er at forebygge ulykker og sygdom i forbindelse med overfladeredning, så opgaven kan udføre sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Jævnfør dykkerloven består et dykkerhold/redningsteam minimum af én dykker, én dykkerassistent og én dykkermedhjælper

Læs mere Ny branchevejledning redningsdykning

DEMC 2018 løber af stabelen

Den ottende Danish Emergency Medicine Conference med undertitlen Akutmedicin hele vejen afholdes i dag og i morgen i Aarhus.

Konferencen har 500 deltagere, der har baggrund i både inhospital og præhospital akutbehandling. Blandt oplægsholderne findes både danske og internationale specialister inden for akutmedicin.

Reddernes Landsklub deltager på konferencen og du kan følge med på Instagram. Vi vil gerne sende en stor tak til Reddernes Udviklingssekretariat og Referencegruppen Ambulance, som har lagt et stort arbejde i konferencen.

Læs mere DEMC 2018 løber af stabelen

Hvis du bliver syg i din ferie

Hvis uheldet skulle være ude, og du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie fra sjette feriedag under visse forudsætninger.

Skulle du være så uheldig at blive syg, er det vigtigt, at du husker at give DPC besked hurtigst muligt, og der skal forelægges dokumentation i form at af en lægeerklaring. Dette gælder også, hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet.

Læs mere Hvis du bliver syg i din ferie

Redderen 08/2018 er udkommet

Redderen 8/2018 er udkommet og burde lande i din postkasse i disse dage.

I denne udgave af fagbladet Redderen kan du blandt andet læse om Region Sjællands nye ST vogne, hvor der er udviklet forbedringer til gavn for både reddere og patienter. Der er et indlæg om tidligere chefpsykolog i Falck Healthcare Rikke Høgsted, som har skrevet en bog, der hedder “Grundbog i belastningspsykologi”. Vi har indlæg om nogle meget heldige reddere fra Samsø. Dette og meget mere kan du læse om i den nye udgave.

Hvis ikke du har modtaget Redderen, kan det være fordi, vi ikke har din korrekte adresse. Dette kan du tjekke på via dit medlemslogin.

Læs mere Redderen 08/2018 er udkommet

Redningsberedskabsprisen uddelt

Redningsberedskabsprisen blev uddelt fredag d. 5. oktober ved den tradiotionsrige mindehøjtidelighed i Holmens Kirke, hvor faldne medlemmer fra redningsberedskabet mindes. Samme dag fik ambulancepersonalet, der deltog i samme indsats, Sophus Falcks mindelegat.

Redningsberedskabsprisen uddeles én gang om året til en person eller en gruppe af personer, som har gjort en særlig indsats for at redde andre i nød. I år blev prisen uddelt af MF Mette Frederiksen, som kunne give den til mandskabet på brandstationen i Hårlev for deres indsats ved Vallø Slot d. 13. oktober 2017.

Førstemeldingen lød på væltet rendegraver i voldgraven, men da de ankommer til skadestedet, ser de, at det er en stor gravemaskine, som er væltet, og føreren af maskinen er fastklemt, men kontaktbar. Han er faldet ud af gravemaskinen, og ligger i spænd mellem voldgravens bund og selve gravemaskinen.

Læs mere Redningsberedskabsprisen uddelt

Styrket konkurrence og på kompromis med kvaliteten?

Danske Regioner har netop udsendt 18 anbefalinger om styrket konkurrence på ambulancemarkedet. En arbejdsgruppe under Danske Regioner har udarbejdet rapporten, der kan hentes i sin fulde længde her på redder.dk.

Pres på overenskomster

Reddernes Landsklub anbefaler på det kraftigste, at overenskomster for ambulancepersonale ikke fremover bruges som konkurrenceparameter. Vores opfattelse er, at regionernes udbud ikke tidligere har taget behørig hensyn til de allerede indgåede overenskomster på området, og netop derfor er de gældende overenskomster blevet til et konkurrenceparameter.  Vi opfordrer til, at de 4 overenskomstpartnere i fællesskab finder de bedste løsninger, så ambulancepersonalets løn og arbejdsvilkår ikke bliver et konkurrenceparameter.

Ny ambulancebehandleruddannelse

Rapporten bør læses i lyset af den nye ambulancebehandleruddannelse. Den træder i kraft fra årskiftet 2018/19 og er styrket betydeligt på det sundhedsfaglige område. Uddannelsen sætter ambulancepersonalet i stand til at agere sundhedsfagligt og beredskabsmæssigt korrekt i alle tænkelige situationer.

Ambulancepersonalets arbejdsopgaver består ofte i, at de sættes i situationer, hvor de skal løse nogle konkrete opgaver, der ikke altid findes en løsning på. De skal træffe afgørende beslutninger under tidspres. Hektiske og uforudsigelige situationer er centralt i arbejdet. Derfor må ambulancepersonalet konstant forhandle og tilpasse praksis i forbindelse med præhospital opgaveløsning, og dét sætter ambulancebehandleruddannelsen dem i stand til. Fysisk, psykisk, sundhedsfagligt og beredskabsfagligt.

Disse kompetencer er ikke noget, man kan opnå ved hjælp af få ugers efteruddannelse. Hvis andre faggrupper sættes i den urimelige situation, at de skal løse opgaver, de ikke er udannet til, risikerer vi at gå på kompromis med arbejdsmiljøet i ambulancetjenesten for ikke at tale om at gå på kompromis med patientsikkerheden.

På nuværende tidspunkt kan andre faggrupper opnå merit på ambulancebehandleruddannelsen, og relevante profiler er mere end velkomne. Mandskabsproblemer i ambulancetjenesten skal ikke løses ved at give andre faggrupper en kort efteruddannelse for derefter at kaste dem ud i et hektisk og uforudsigeligt arbejdsmiljø uden de rette kompetencer og den rette uddannelse.

Ny ambulancebekendtgørelse

Danske Regioner anbefaler, at: ”For at undgå at mangel på ambulancepersonale i fremtiden bliver en adgangsbarriere for nye leverandører, er det væsentligt, at bekendtgørelsen ikke sætter unødvendige begrænsninger i vejen for, at andre relevante fagprofessioner – med de nødvendige kompetencer – kan bemande ambulancer.”

Vi finder det betænkeligt, at hypotesen om manglende arbejdskraft på området bliver brugt som begrundelse for at ville ændre på ambulancebekendtgørelsen med særligt fokus på at ændre, hvordan en ambulance skal bemandes. Der har altid været og er fortsat stor søgning til ambulanceredderfaget. Regionernes manglende krav om et fast elevoptag i deres seneste udbud har derimod haft den effekt, at leverandørerne har kunne bruge elevoptaget som konkurrenceparameter.

Autorisation

Et lovforslag om autorisation af ambulancebehandlere er netop blevet fremsat i Folketinget. Et forslag,som Danske Regioner har bakket op om. Et lovforslag som højner patientsikkerheden ved, at det er autoriseret, præhospitalt uddannet personale, der i fremtiden behandler Danmarks borgere.

Sundhedsministeriet har netop taget en principiel beslutning om, at det skal være autoriseret ambulancepersonale, der bemander Danmarks ambulancer. Grundet udfordringer med at skabe konkurrence på udbudssiden sætter Danske Regioner nu alligevel spørgsmålstegn ved ministerens beslutning. Dét også selv om man selv har bakket op om forslaget. Dét stiller vi os undrende overfor. Det må bero på misforståelser omkring dét at være en autoriseret faggruppe. Det må bero på misforståelser om ambulancemandskabets kerneopgaver, deres ekspertise og unikke uddannelse. Ved at foreslå at man kan indsætte andre faggrupper ind i ambulancerne, devaluerer Danske Regioner den ambulanceuddannelse, de netop selv har været med i udviklingen af.

Vi anerkender, at der er udfordringer med ambulanceudbud i Danmark. Vi må kunne løse de udfordringer i fællesskab. Ligesom vi løser hverdagens lokale udfordringer i fællesskab. Det være sig udfordringer med registrering af mobiliseringstider eller tempo 100 godkendelser. Vi vil alle gerne have en velfungerende ambulancetjeneste med veluddannede præhospitale specialister: Nemlig de danske ambulancereddere. I stedet for at lappe på tingene vil vi gerne lægge op til et samarbejde om de bedst mulige løsninger. For patienternes skyld.

Med venlig hilsen
Reddernes Landsklub


Styrket konkurrence på ambulancemarkedet

Download