Region Syddanmark godkender Tempo 100 ambulancer

Vi har i dette forum fortalt om det store arbejde, som blandt andre fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn Gregersen fra Responce har lagt i at oplyse om de mange fordele ved Tempo 100 godkendte ambulancer, og dette arbejde har nu båret frugt.

I budgetforliget mellem samtlige partier, på nær Enhedslisten, er der blandt andet indskrevet, at opereratørerne, som er Responce og Ambulance Syd, får lov til at indkøbe Tempo 100 godkendte ambulancer. Indfasningen sker i takt med, at der købes og implemteres nye ambulancer, og det betyder, at der nu kan indkøbes større og bedre ambulancer, og at der kan findes nye og bedre løsninger til gavn for både patienter og reddere.

Læs mere Region Syddanmark godkender Tempo 100 ambulancer

Redderen 07/18 er udkommet

Så er 7. udgave 2018 af fagbladet Redderen udkommet og er på vej til medlemmer og abonnenters postkasser landet over.

I denne udgave kan du blandt andet læse om Johannes Jensen, som via RL’s studielegat har været på studierejse til Grønland, hvor han blandt andet skriver om uddannelsesniveauet på ambulancerne.

Læs om Lea Graakjær, der nåede at læse 9 semestre på medicinstudiet, inden hun valgte at sadle om og netop er blevet færdiguddannet ambulanceredder. Vi har i denne udgave en artikel om Johnni Johansen, som er tillidsrepræsentant i Randers og om hans daglige virke.

Ovenstående og meget mere kan læses i seneste udgave, som også kan hentes nedenfor.

Læs mere Redderen 07/18 er udkommet

Møde afholdt i Næstved om PTR aftalen

Fællestillidsrepræsentant på Sjælland og bestyrelsesmedlem i RL, Jørgen Knudsen, havde i den seneste tid fået mange spørgsmål vedrørende den nye aftale om PersonTransportReddere (PTR). Derfor havde han truffet aftale med forhandlingssekretær Palle Thirstrup om et møde på 3F i Næstved. Mandag den 10. september var der mødt en snes spørgelystne reddere op for at få belyst nogle spørgsmål om den nye aftale, som træder i kraft 1. oktober 2018.

Palle Thirstrup fortalte, at der hen over sommeren havde været mange henvendelser fra kolleger, som var blevet afskediget. 3F og Dansk Erhverv havde derfor været i kontakt efter afskedigelserne. Det kom der en PTR aftale ud af, som forhåbentlig kan fastholde en stor gruppe af reddere, som kollegaer i fremtiden og fortsat give mulighed for at overgå til PTR, hvis der er omstændigheder der taler herfor.

Som ansat i Falck er man vant til at yde høj service og omsorg for patienterne. At aftalen er lavet på markedsvilkår har derfor givet anledning til eftertanke hos kollegerne, idet man ser på de offentlige aftaler, at der blandt andet er kanststenskørsel. I den forbindelse blev det aftalt, at FTR Jørgen Knudsen tager kontakt til ledelsen, således man kan få afstemt forventningerne til serviceniveauet.

Læs mere Møde afholdt i Næstved om PTR aftalen

Ambulancen som arbejdsplads

I torsdags fortalte vi om den præhospitale temadag, som løb af stablen i Middelfart, hvor der var mødt ca. 130 deltagere op til dagen. Deltagerne var et bredt udsnit af regionspolitikere, embedsfolk, reddere fra Responce og Ambulance Syd, ledere fra de respektive operatører samt mange andre interesserede. Alle deltagere havde fået et bordnummer, således der var en bred respæsentation ved alle bordene.

Dagen var delt op i blokke, som startede med et oplæg og blev efterfulgt af en debat ved de enkelte borde, hvorefter der blev samlet op i plenum som afslutning på hver enkelt blok.

Reddernes Landsklub er glade for, at der fra politisk side er interesse i at lytte til, hvordan redderne oplever dagligdagen, og at der fra redderside er mulighed for at deltage i diologen om mulige løsningsforslag til fremtidige ambulancer.

Læs mere Ambulancen som arbejdsplads

Falck lancerer opdaterede forretningsetiske regler

Vidste du, at der har eksisteret en whistleblower ordning i Falck siden 2014? Ordningen har fået navnet Falck Alert, og den indebærer, at man som ansat i Falck anonymt kan indberette uhensigtsmæssigheder, hvis man skulle komme ud for det.

Vores forretningsetiske regler er netop blevet opdateret. Projektet beskriver de globale forretningsetiske regler, som fastlægger minimumsstandarder og etiske principper. Reglerne gælder for alle ansatte i Falck og for vores forretningspartnere. Reglerne skal tjene som pejlemærke for alle, som står overfor bekymringer eller tvivl om, hvad der etisk korrekt handlemåde.

Du kan hente og læse Falcks forretningsetiske regler herunder på redder.dk eller søge flere oplysninger på falckalert.com.

Læs mere Falck lancerer opdaterede forretningsetiske regler

Mød RUS i Aalborg

Du er altid velkommen til at kontakte Reddernes Udviklingssekretariat med spørgsmål eller idéer.

RUS holder spørgetime i Aalborg tirsdag d. 4. september 2018 kl. 10.00. Her kan du møde sekretariatets konsulenter og bestyrelse.

Kig forbi til en kop kaffe og en snak om udvikling, fag og politisk indflydelse.

Hent en plakat herunder med kontaktoplysninger eller kig forbi RUS’ hjemmeside.

Læs mere Mød RUS i Aalborg

Overenskomstkurser i efteråret

Også i år har du som fagligt engageret, mulighed for en 3-5 dages direkte adgang til forhandlingssekretæren og RL på efterårets overenskomstkurser.

3F arrangerer årligt, i samarbejde med RL, overenskomstkurser for tillidsvalgte og faglige medarbejdere. Kurserne for Falck CF og Falck Provins overenskomsterne løber af stabelen i løbet af efteråret 2018. Kurserne er for alle, der er fagligt engageret og/eller interessede.

Forhandlingssekretæren på den respektive overenskomst og en repræsentant fra RLs bestyrelse instruerer på kurserne. Herudover kan der optræde gæsteinstruktører. Kurserne sætter fokus på overenskomstmæssige forhold og indeholder, udover fakta, også gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold, nutidens udfordringer og ønskerne til fremtidens overenskomst.

Læs mere Overenskomstkurser i efteråret

Udlandsrejse

Har du/I den gode idé til et besøg i udlandet, som kan bringe viden og inspiration med hjem til dig selv og kollegaerne?

I samarbejde med Fonden til styrkelse af Internationalt Arbejde, har vi fået mulighed for at sende vores kollegaer afsted på rejser til udlandet. Det giver mulighed for vidensdeling, både ude og hjemme.

Vi vil opfordre alle vores redderkollegaer, uanset funktion, til at melde sig på banen med spændende projekter.

Læs mere Udlandsrejse

TR Frihed

En tillidsrepræsentant har mange opgaver i det daglige. Vedkommende er naturligt bindeled mellem kollegerne og ledelsen, og vedkommende løser jævnligt også udfordringer, som bliver klaret uden, at ledelsen kommer ind over sagen.

Ud over det er der opgaver, som skal løses på ledelsens foranledning, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at tillidsrepræsentanten får den fornødne frihed til at løse de opgaver, da der i overenskomstens §7 stk. 1 står:

“hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentantens tid i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, og dette sker på virksomhedens foranlednings, skal der, for den tid der medgår hertil, finde sædvanlig aflønning sted, og der skal ydes vedkommende den nødvendige tjenestefrihed. Dette gælder endvidere, såfremt der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i forbindelse med arbejde i Samarbejdsorganisationen. Ved forudgående aftale kan tillidsrepræsentanten opnå betalt frihed ved arbejde, som varetager virksomhedens og medarbejdernes interesser. Fra 1. maj 2017 skal virksomheden eller dennes repræsentant alene underrettes”

Læs mere TR Frihed

Fysisk test for redderelever

Er du også igang med at træne frem mod næste gang, der er ansøgnings runde til redderelev-uddannelsen i Falck og Responce?

Ansøgerne til redderelevuddannelsen, skal, hvis de godkendes efter ansættelsessamtalen, gennemføre en fysisk test. Testen har til formål at afdække ansøgerens fysiske formåen. Det er vigtigt, at reddereleverne er i god fysisk form. Testen består af en række prøver, der skal afdække den styrkemæssige og konditionsmæssige formåen.

Reddernes Landsklub er repræsenteret ved de fysiske tests, da bestyrelsens medlemmer er en del af ansættelsesudvalgene i de enkelte regioner.

Læs mere Fysisk test for redderelever