Årsmøde 2024

Hermed indkaldes til Årsmøde 2024 i Reddernes Landsklub.

Årsmødet afholdes den 28. februar 2024 kl.13.00 hos 3F Århus, Sommervej 5, 8210 Århus V.

Før Årsmødet er der mulighed for at indtage frokost i samme lokaler mellem klokken 12.00 og 13.00.

Deltagelse i såvel Årsmødet som frokosten kræver medlemskab af Reddernes Landsklub.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmeudvalg
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag/ansøgninger
 • Valg af bilagskontrollant
 • Valg af bilagskontrollantsuppleant

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 14. februar og kan sendes på forslag@redder.dk

Frokostinvitation

Før Årsmødet er der mulighed for at deltage i en frokost mellem klokken 12.00 og 13.00

Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Tilmelding til frokosten skal foretages herunder og senest den 26. februar 2024

Tilmelding til frokost

Keep this field blank:

Navn (skal udfyldes)

Required field

E-mail (skal udfyldes)

Required field

Lønnummer

Bemærkning

Antal deltagere

Angiv venligst koden du ser her

Required field

 

Tak til alle der har deltaget i den årlige medarbejderundersøgelse

Hele 5.080 kollegaer i Danmark, har i år deltaget i medarbejderundersøgelsen i Falck. Det vil vi fra Reddernes Landsklub gerne sige stor en tak for. Det svarer til at 3 uf af 4 har taget sig tid til at besvare undersøgelsen, hvilket ikke kun er brugbart for Falck men i særdeleshed også for alle de mange tillidsvalgte der er i Danmark. Desuden er der kommet rigtig mange kommentarer og forslag.

For os er medarbejderundersøgelsen et godt værktøj og vigtigt redskab, fordi den er med til at sætte fokus på udviklingsområder. Samtidig viser den også, om de mange tiltag der bliver gjort og forsøgt, rent faktisk har en effekt. Vi er nu i fuld gang med at drøfte resultaterne i alle de samarbejdsorganer vi er repræsenteret i. Samtidig skal undersøgelserne gennemgåes ude lokalt, ligesom det er vigtigt at der bliver udarbejdet stærke handlingsplaner på de områder som der skal fokus på fremadrettet.

Kun ved at deltage og give sin mening til kende, kan man være med til at forme vores fælles arbejdsplads. Tak til alle jer der har bidraget i den retning.

Ingen modregning i efterlønnen i 2023 og 2024

Er du gået på efterløn eller har planer om at gøre det, så er der i 2023 og 2024 en mulighed for at arbejde, uden modregning. Normalt skal arbejde modregnes i efterlønnen. Men frem til den 31. december 2024 kan du som efterlønsmodtager arbejde inden for sundhedsvæsenet, uden arbejdet bliver modregnet i din efterløn. Dette gælder også for ambulancereddere.

For at undgå modregning skal du arbejde inden for sundhedsvæsenet. Hvis du er ansat som ambulanceredder hos en privat operatør, så er du også omfattet af ordningen.

Ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, bliver fritaget for modregning i efterlønnen, hvis de vender tilbage til et job i sundhedsvæsenet i år og næste år. Det vedtog et flertal i Folketinget den 1.6.2023, og det skal bidrage til at afvikle den akutte mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen. Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, vil man blive fritaget for modregning i efterløn for merarbejde. Ordningen er midlertidig og løber i perioden 2023 og 2024.

Hvis du ønsker mere viden omkring det, så skal du tage kontakt til din 3F a-kasse, der kan vejlede mere om ordningen. Du kan desuden læse mere om ordningen her

Aftale mellem Falck og 3F sikrer betaling af autorisationsgebyr.

Der er nu lavet en aftale mellem 3F og Falck, således alle nuværende ansatte ambulancefolk kan få betalt deres autorisationsgebyr. Hidtil har det været gældende for alle der skulle kompetenceløftes som meritbehandler eller til paramediciner niveau. Nu vil alle der enten har søgt autorisation eller mangler at gøre det, kunne få dækket deres autorisationsgebyr. Alle der i fremtiden vil blive ansat som redderelever mv. vil selv skulle betale deres autorisation. Dette er også praksis fra mange andre områder, hvor sundhedspersoner skal autoriseres.

Den 30.06.2024 skal alle ambulancebehandlere og paramedicinere være autoriseret, hvis de forsat ønsker at beholde deres sundhedsfaglige titel.

Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond har besluttet at yde økonomisk støtte til alle nuværende ansatte og alle der nyansættes frem til 1. februar 2024, som har ansøgt og betalt for at være autoriseret/registreret. Bliver du ansat herefter skal du selv betale for din autorisation.

Vi er meget glade for at der nu er fundet en løsning, der både omfatter de som allerede har søgt og fået autorisation og de som forsat mangler at søge den. Der er udsendt intern information omkring ansøgningsproces samt hvordan du søger refusion af dit betalte gebyr.

3F har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til autorisation/registrering til meritelever og paramedicinere, når særlige kriterier var opfyldt. Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra 3F eller andre, vil det ikke være muligt at modtage økonomisk støtte igen. Du vil, ved ansøgning om økonomisk støtte, skulle underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har fået udbetalt støtte til autorisation/registrering.

Ansøgning om selve autorisationen sker via Styrelsen for Patientsikkerhed. Her skal du selv lave udlæg for gebyret, som du derefter kan søge om refusion på. Refusionsansøgningen skal laves via kompetencefondens hjemmeside på www.dinfond.dk

Du kan læse meget mere om selve ansøgningsprocessen, samt hvilke dokumenter du skal indhente. Herunder også se hvordan du kan få fremskaffet dit eksamens- eller kursusbevis fra din oprindelige uddannelsesinstitution. Dette via linket herunder.

Rigsrevisionen skal nu undersøge ambulancedriften i Regionerne

Den 9. oktober er der blevet fremsendt en anmodning fra de danske statsrevisorer til Rigsrevisionen, med ønske om, at få gennemgået ambulancedriften i Regionerne. I Reddernes Landsklub hilser vi den undersøgelse særdeles velkommen, da der i høj grad er behov for, at få skabt mere klarhed på hele området.

Der har igennem de senere år været stor fokus på de forskelle, der er mellem en hjemtaget ambulancetjeneste og en udbudt ambulancetjeneste. Herunder om Danske Regioner har hjemtaget ambulancetjenesten under de korrekte forudsætninger. Der har ikke været klarhed og åbenhed omkring hvilke forudsætninger, der har ligget til grund for, at nogle af Regionerne har hjemtaget dele af ambulancetjenesten.

Vi har i flere år savnet, at Regionerne bliver tvunget til at foretage kontrolbud frem for kontrolberegninger, når de skal vurdere om de selv er i stand til at varetage ambulancetjenesten. Det er vores forhåbning, at en undersøgelse af hele ambulanceområdet kan afdække, om de påståede og forventede besparelser, så også er blevet indfriet.

Der er mange følelser og holdninger til ambulancetjenesten, da hele emnet jo også er ekstremt politisk. Derfor synes vi også det er godt, at der nu kigges på området udefra.

Rigsrevisionen har fået til opgave at undersøge følgende:

 • Hvilke udgifter har Regionerne afholdt til ambulancedrift siden 2021, og i hvilket omfang har Regionerne opnået målene om besparelser og samtidig opretholdt samme kvalitet?
 • Hvor stor en andel af Regionernes ambulancedrift varetages efter seneste udbudsrunde af henholdsvis private og af Regionerne selv? 
 • Med hvilken begrundelse og med hvilke mål for pris og kvalitet har Regionerne besluttet at hjemtage opgaverne? 
 • Hvilke aktører løser, på tværs af Regionerne, opgaverne på ambulanceområdet billigst og med højest målopfyldelse, målt på de krav og kontrakt vilkår for ambulancedriften, der er opstillet i de enkelte Regioners seneste udbud, og har regionernes opfølgning herpå været tilfredsstillende?
 • I hvilket omfang har regionerne fastsat fælles standarder for kvalitet og effekt for ambulancedriften, og har Regionernes opfølgning herpå været tilfredsstillende? 

Herunder kan du læse den anmodning som Rigsrevisionen har modtaget fra Statsrevisorerne.

Statsrevisoranmodning

Download

 

Vi ønsker nationale retningslinjer om udrykningskorridor på motorveje

Der findes forsat ikke en ensartet måde at køre udrykning på, når vi som redningspersonale skal igennem stillestående kø på landets motorveje. Vi er velvidende om, at der er en række forsøg igang på området, men vi mener, der er behov for at få taget en endelig beslutning. Vores ønske er klart, at bilister skal oprette en udrykningskorridor, så snart de ankommer til en stillestående kø.

Lige nu er der gang i et forsøg i Storkøbenhavn. Siden 1. marts 2023 har politi-, brand- og ambulancetjenesterne i politikredsene for Københavns Vestegn og København, kørt udrykning på samme måde på motorvejene i det storkøbenhavnske område.  Det sker ved, at udrykningskøretøjerne kører igennem trafikkøen i en såkaldt udrykningskorridor.

Korridoren skabes ved, at biler i venstre vognbane trækker til venstre mod midterrabatten og alle andre trækker til højre. Mange steder i landet sker det allerede, at billister rent faktisk gør dette. Men så længe der ikke er en enighed blandt redningspersonale og politi omkring det, så skabes der farlige og ufremkommelige situationer. Hvis en politibil kører i nødsporet og det næste redningskøretøj forsøger at komme frem i mellem vognbanerne, så skaber det helt umulige og farlige forhold.

Senest har vi set et eksempel fra Østjyllands Brandvæsen, hvor de den 16. oktober lavede fremkørsel via udrykningskorridor lavet af et ambulanceberedskab. Dette er måden det skal gøres på, men vi savner at der laves en fælles retningslinje til billister, politi og redningsberedskab. Derfor er opfordringen fra Reddernes Landsklub til Rigspolitiet og transportministeren klar. Lad os få taget den endelige beslutning om, at indføre udrykningskorridor på motorvejsnettet i Danmark.

Herunder kan du se vores video der viser, hvordan du som bilist skal lave en udrykningskorridor ved stillestående kø på motorvejen.

Kivan Olesen er genvalgt til branchebestyrelsen i Pension Danmark

Der har i dag været afholdt TR-Forum i vores pensionsselskab Pension Danmark. Her bliver der også afholdt valg til de forskellige branchebestyrelser. Vi har fået genvalgt vores bestyrelsesmedlem Kivan Olesen til branchebestyrelsen, hvilket vi er utrolig glade for. Kivan gør et fantastisk stykke arbejde med vores pensioner, hvor han søger sin indflydelse, gældende ind i Pension Danmark.

Derfor er vi også utrolig glade for, at han har stillet sit kandidatur til rådighed, samt at der på branchemødet er givet opbakning til Kivan. Han er dermed valgt for en ny 3-årig periode. Stort tillykke med valget.

Om branchebestyrelserne:

Der er oprettet en branchebestyrelse for hver af PensionDanmarks hovedområder:

 • Byggeri
 • Handel, Transport & Industri (Denne er vi omfattet af)
 • Privat Service
 • Offentlig sektor
 • Det Grønne område

Herudover er etableret en branchebestyrelse for medlemmer ansat i fagbevægelsens faglige og politiske organisationer med særskilte regler. Branchebestyrelsernes formål er, at skabe tæt kontakt mellem PensionDanmark og overenskomstparterne. Dette skal være med til at sikre, at pensionsordningens indhold og service afspejler de behov og ønsker, lønmodtagere og arbejdsgivere har til deres pensionsordning inden for hvert enkelt brancheområde.
Kilde: Pension Danmark

Webinar med information om seniorordning

Bliver du 62 år i 2024, så har du mulighed for, at blive omfattet af seniorordningen i overenskomsten. Vi vil gerne være med til, at udbrede kendskabet omkring hvilke muligheder der er i overenskomsterne. Derfor vil vi gerne invitere til et webinar omkring seniorordninger.

Her vil du få viden og eksempler på hvordan seniordage kan afholdes og hvordan det afregnes. Hvad vil det sige, at bruge midler fra sin særlige opsparing til seniordage. Webinaret bliver afholdt over 2 dage, så hvis ikke du kan den ene dag, så har du muligheden senere på måneden. Derudover forsøger vi at optage webinaret og udgive det på vores hjemmeside. Du skal være medlem for at deltage.

De to datoer for afholdelse er:

Torsdag d. 5.10 kl. 10-11
Mandag d. 23.10 kl. 10-11


Vi afholder det nu, da der er frist den 1.11 for at tilmelde sig for det kommende år.

Det bliver afholdt følgende to dage via TEAMS. I ugen op til webinaret vil du modtage en e-mail med info om hvordan du deltager mv.

Har du spørgsmål til dette, kan du rette henvendelse til vores sekretariat på sekretariat@redder.dk

Tilmelding til webinar om seniorordning

Afkryds venligst feltet for det møde du ønsker at deltage i.

Accepter venligst betingelserne for tilmelding.

Falck vinder udbud af liggende sygetransport i Region Hovedstaden

Vi har i dag modtaget en glædelig besked om, at Region Hovedstaden har besluttet, at Falck pr. 1. august 2024 skal fortsætte driften af den liggende patientbefordring i hele regionen. Det er vi I Reddernes Landsklub meget glade for. I dag opereres den liggende patientbefordring også af reddere ansat i Falck. De yder en kæmpe indsats og et fantastisk stykke arbejde overfor patienter og borgere. Dejligt at der nu er skabt tryghed for fremtiden.

Vi er derfor glade for at kollegaerne forsat kan yde deres arbejde i trygge og gode rammer. Samtidig er det glædeligt for os, at en stor del af ambulancetjenestensten og den liggende patienttransport forsat er ved samme operatør.

Der vil nu være en standstill- periode. Standstill perioden er en obligatorisk pause mellem det tidspunkt, hvor vinderen af et givent udbud er fundet og kontraktunderskrivelsen. Formålet med standstill-perioden er at give en rimelig frist til parter, der måtte ønske at klage over beslutningen, før der underskrives kontrakt.

Den nye kontrakt træder i kraft 1. august 2024

Ferie med løn eller feriegodtgørelse

Snart begynder et nyt ferieår og dermed er der også mulighed for at meddele sin arbejdsgiver, hvis man ønsker feriegodtgørelse for det kommende ferieår, fremfor ferie med løn. Dette gælder dog ikke for reddere ansat under Falcks overenskomster. For reddere der er på overenskomsten i det tidligere Responce område og i PreMed, så er muligheden der – men er det en god idé eller ej? Det afhænger meget af om du ved, at du kommer til at arbejde meget over og have mange overtidsvagter.

Ifølge ferielovens §16 stk. 3, så kan en lønmodtager før et ferieårs start afstå fra at få ferie med løn og ferietillæg og i stedet modtage en feriegodtgørelse på 12% af lønindtægten. Her indbetales pengene så til feriekonto. Når lønmodtageren afholder ferie, vil der ske efterfølgende løntræk og derefter udbetaling fra feriekonto. Dette kan muligvis være fordelagtigt for dig, der har rigtig meget overarbejde og mange ekstravagter. Vi har lavet nogle eksempler på forskellene nedenfor. Du skal være logget ind for at se dem.

I Reddernes Landsklub vil vi altid anbefale dig, at du fastholder ferie med løn, da dette er den sikreste løsning for dig som lønmodtager. Hvis du derimod er sikker på at du kommer til at have meget overarbejde og en forøget indkomst fra den samme arbejdsgiver, så kan der være en økonomisk fordel ved at vælge feriegodtgørelse. Men det forudsætter at du med sikkerhed kommer til at have en stor mængde ekstra arbejde.

I overenskomsterne for Falck i provinsen og CF området er det beskrevet, at ferielovens §16 stk. 3 ikke finder anvendelse, hvorfor en redder inden ferieårets start ikke kan anmode om feriegodtgørelse frem for ferie med løn. Ferieloven giver mulighed for at overenskomster gan fravige visse bestemmelser i overenskomsterne. Reddere der er ansat i det tidligere Responce område og på PreMed overenskomsten kan dog godt anmode om feriegodtgørelse, fremfor ferie med løn.

Herunder kan du se eksempler på om det kan være fordelagtigt for dig.

Hvis du ønsker at overgå til feriegodtgørelse og feriekort, skal du inden den 1.9.23 give skriftlig besked til din arbejdegiver. Dit valg er bindende for den kommende ferieår.

Her kan du se to eksempler på ferielønninger. Der kan være en økonomisk gevinst ved at overgå til feriegodtgørelse på de 12%.

Dette indhold er forbeholdt vores medlemmer. Venligst log ind for at se indholdet.

Læs mere om medlemsforbeholdt materiale på redder.dk.