Reddernes Landsklub har valgt ny formand

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub har i går været samlet, hvor der er valgt ny formand. Stefan Fyhn er blevet valgt som ny formand i Reddernes Landsklub. Dermed afløser han Jørgen Knudsen, der har fungeret som konstitueret formand indtil nu. Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Knudsen for den indsats der er blevet udført, i perioden som konstitueret formand.

Der foreligger nu en stor opgave i Reddernes Landsklub, for at arbejde videre med de mange gode inputs der kom fra de tillidsvalgte på vores branche-konference på redderområdet forleden. Her blev det i høj grad italesat, at Reddernes Landsklub skal være det samlende organ, hvor alle faggrupper på redder overenskomsterne i Falck skal kunne se sig selv og være repræsenteret. 

Stefan Fyhn har været fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL siden 2015. Han er oprindelig uddannet fra Falck, hvor han startede som redderelev i 2011. Han har således været ansat i Falck hele vejen igennem sin tid som redder. Han er uddannet ambulancebehandler og indgår til dagligt på effektiv vagtform på stationen i Vejle. 

Selv udtaler Stefan Fyhn omkring valget:

”Jeg takker bestyrelsen for den opbakning der nu er givet mig som formand for Reddernes Landsklub. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, men også et kæmpe drive og gå på mod. For mig er det helt afgørende at vi sikrer, at Landsklubben favner og repræsenterer alle de faggrupper vi består af. Det gælder hele vejen rundt på redder området.”

Der pågår nu et arbejde hen over sommeren, med at få lavet en smidig overdragelse af formandsposten.

Konference og overenskomstkurser

I lighed med de foregående år arrangerer 3F i 2021 overenskomstkurser og konferencer for fagligt aktive i Falck og Responce.

Forhandlingssekretæren for den respektive overenskomst og repræsentanter for Reddernes Landsklub deltager som underviser på kurserne.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til nogle spændende dage, hvor der bliver sat fokus på overenskomst- og arbejdsmiljømæssige forhold, og hvor der ud over fakta også er gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold og nutidens udfordringer.

Læs mere Konference og overenskomstkurser

Årets TR/AMR konference

I år er konferencen for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter slået sammen til én konference.

Konferencen er en mulighed for dig som tillidsvalgt at komme ud og møde dine kolleger fra hele landet, og hvor der er mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med hinanden.

Konferencen forgår 4. – 6. november på Langsøhus i Silkeborg. Du kan tilmelde dig via din afdeling med henvisning til FIU kursusnummer: 2033-20-00-10 eller direkte via FIUs uddannelseskatalog.

Læs mere Årets TR/AMR konference

Valg af TR i Assistance

Med overenskomstfornyelsen i år blev det mellem parterne aftalt, at der for at styrke samarbejdet i Assistance skulle vælges tillidsrepræsentanter for områderne.

I Reddernes Landsklub glæder vi os over, at der har været flere kandidater, som har lyst til at tage fat i tillidsmandsarbejdet. Valget har foregået hen over sommerferien, hvor medlemmer af 3F, som er ansat i Assistance, har haft mulighed for at stemme på deres kandidat.

3F i Aarhus har stået for optælling af stemmerne, hvor stemmeprocenten nåede 52,7%

I område Sjælland faldt valget på Gert Agertoft, i område Syd blev det Ralf Müller og i område Nord blev det Bjørn Diedrichsen. I område Hovedstaden blev det Tommy Johansen.

Reddernes Landsklub ønsker alle stort tillykke med valget, og vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde.

TR miniseminar Nordsjælland

I rækken af miniseminarer er vi denne gang nået til Nordsjælland, hvor der er samlet 8 tillidsrepræsentanter til debat om blandt andet køreplanen for OK20, Reddernes Landsklubs roller og snitflader samt regionale spørgsmål og udfordringer.

Forhandlingssekretær i 3F, Flemming Overgaard, og formand for RL, Jacob Guldberg, forestod miniseminaret. Der har dagene igennem været en god og motiveret debat om de ønsker, som tillidsrepræsentanterne har til det kommende forløb op til, under og efter OK2020.

Læs mere TR miniseminar Nordsjælland

Seminar for tillidsrepræsentanterne i Midt

I rækken af miniseminarer for tillidsrepræsentanter er 3F og Reddernes Landsklub denne gang nået til Herning, hvor der er samlet over 20 tillidsrepræsentanter til god debat om køreplanen op til, under og efter OK20.

Forhandlingssekretær Flemming Overgaard er også denne gang til stede, og han gennemgik Den Danske Model, som danner grundlag for arbejdsmarkedets organisering, hvor det centrale element er indgåelse af frivillige aftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Som det har været på de 2 foregående seminarer, kommer den regionale ledelse forbi, hvor der skal tales om, hvad der aktuelt rører sig i regionen.

 

Miniseminarer skudt i gang

Rækken af de regionale miniseminarer skudt i gang. Mandag og tirsdag er Reddernes Landsklub på Læsø med tillidsrepræsentanterne for region Nord, hvor også forhandlingssekretær Flemming Overgaard deltager.

Regionsdirektøren havde også taget turen til Læsø, og han fortalte blandt andet om udbuddet på Øvrige Præhospitale Enheder, som dækker over lægebiler, akutbiler og paramedicinerbiler. Han kunne fortælle, at udbuddet er skuet sammen på den måde, at selvom byderne er bedst og  billigst, kan regionen vælge at hjemtage opgaven. Falck afventer det endelige resultat af udbuddet.

Vores nye forhandlingssekretær Flemming Overgaard præsenterede den danske model blandt andet med en beskrivelse af sammenkædningsreglerne, og hvordan det kan være, at én faggruppe kan have indflydelse på en anden faggruppes overenskomstresultat.

Efterfølgende blev der og bliver i skrivende stund arbejdet med ønsker fra tillidsrepræsentanterne til arbejdsprocessen omkring OK20. Når rækken af miniseminarer er afholdt landet over, vil Reddernes Landsklub sammenfatte ønskerne på tværs af landet, således processerne bliver ensartet.

Ambulanceuddannet personale i ambulancerne

Mandag d. 20. august udgav Region Midtjylland regionsrådsformandens budgetforslag 2019/20.

I forslaget kunne læses, at man ønsker at nedlægge de 3 akutbiler i Tarm, Ringkøbing og Skive. I samme omgang foreslåes det, at opgradere 3 døgndækkede ambulancer til såkaldte paramedicinerambulancer. Reddernes Landsklub ser positivt på forslaget om, at der opgraderes med en paramediciner på ambulancer i Tarm, Ringkøbing og Skive.

Man vil desuden søge en dispensation til at kunne bemande paramedicinerambulancerne med anæstesisygeplejersker. Vi stiller os imidlertidig undrende og skeptiske overfor en ansøgning om dispensation. Der er, os bekendt, ikke ubesatte stillinger i ambulancetjenesten i Region Midtjylland, hvorfor mandskabsmangel ikke kan være et argument for at søge dispensation.

Ambulancepersonalet er i dag yderst kompetente og har en specialiseret praktisk uddannelse, med en høj sundhedsfaglig overbygning, direkte møntet på det præhospitale område. Det kan man ikke dispensere sig til.

Ambulancepersonalet er yderst kompetente

I budgetforslaget fremføres, at “Ambulancepersonale har i dag sundhedsfaglige kompetencer og avanceret udstyr i langt højere grad end tidligere.”

Ambulancepersonalet er netop særligt uddannet til at navigere og agere i det præhospitale miljø uden for landets hospitaler. Igennem de sidste årtier har ambulancens udstyr og ambulancepersonalets uddannelse gennemgået en ekstrem opgradering, til gavn for landets borgere. Fra 2019 bliver uddannelsen til ambulancebehandler desuden løftet op til at have en varighed på 3½ år. Samtidig med indføres der formentlig en autorisationsordning for ambulancebehandlere og paramedicinere.

Den 10. april sidste år, udsendte Region Midtjylland desuden en rapport, omhandlende patienternes oplevelse af den præhospitale indsats. Denne rapport viste blandt andet, at tilfredsheden er særlig høj på spørgsmålene vedrørende ambulancepersonalets personlige og faglige kompetencer.

Ambulancepersonalet er dén specialiserede faggruppe, der er uddannet til at håndtere de situationer, der opstår præhospital.

Læs mere Ambulanceuddannet personale i ambulancerne

TR Frihed

En tillidsrepræsentant har mange opgaver i det daglige. Vedkommende er naturligt bindeled mellem kollegerne og ledelsen, og vedkommende løser jævnligt også udfordringer, som bliver klaret uden, at ledelsen kommer ind over sagen.

Ud over det er der opgaver, som skal løses på ledelsens foranledning, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at tillidsrepræsentanten får den fornødne frihed til at løse de opgaver, da der i overenskomstens §7 stk. 1 står:

“hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentantens tid i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, og dette sker på virksomhedens foranlednings, skal der, for den tid der medgår hertil, finde sædvanlig aflønning sted, og der skal ydes vedkommende den nødvendige tjenestefrihed. Dette gælder endvidere, såfremt der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i forbindelse med arbejde i Samarbejdsorganisationen. Ved forudgående aftale kan tillidsrepræsentanten opnå betalt frihed ved arbejde, som varetager virksomhedens og medarbejdernes interesser. Fra 1. maj 2017 skal virksomheden eller dennes repræsentant alene underrettes”

Læs mere TR Frihed

OK20 og nyt fra 3F

Her i sommervarmen er der nyt fra 3F. Nyhedsbrev nummer 4/2018 med nyt om autorisation, behandleruddannelse, valg af TR og starten på en OK20-plan kan hentes herunder på redder.dk.

3F og RL begynder allerede nu at blive mere konkrete på planerne frem mod OK20. 3F og RL inviterer derfor til regionale mini-seminarer for tillidsrepræsentanterne. De vil blive afholdt hen over efteråret 2018 og ind i starten af 2019 og ligger ud over den normale årlige samling af tillidsrepræsentanter.

Som medlem af Redderens Landsklub har du altid haft mulighed for at udøve din indflydelse på landsklubbens virke, og vi håber, at du være med til at klæde din tillidsrepræsentant på med ideer og forslag, som vedkommende kan tage med til mini-seminarerne.

Læs mere OK20 og nyt fra 3F