Konference for tillidsvalgte afholdt.

De seneste 3 dage har 54 tillidsvalgte været samlet på kursuscenter Laugesens Have i Videbæk. Konferencen er afholdt med deltagelse af både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt enkelte afdelingsrepræsentanter fra 3F.

På konferencen har vi berørt en lang række af emner. Mandagen gik hovedsageligt med at drøfte arbejdet frem mod overenskomstforhandlingerne i 2023. De temaer og ønsker der er kommet frem her på konferencen bliver nu sammenholdt med de ønsker der er indkommet fra medlemmerne.

Læs mere Konference for tillidsvalgte afholdt.

OK20 stemt hjem

Afstemningsresultatet for overenskomsterne på det private arbejdsmarked er nu tikket ind med et samlet ja, og dermed bliver der ingen konflikt i denne omgang.

En ubuden gæst, Covid-19, kom til midt i forhandlingerne og har effektivt sat en stopper for den normale direkte dialog med vores medlemmer på reddermøder rundt omkring i landet.

Selv uden den direkte medlemskontakt, der normalt følger efter et overenskomstforlig, bemærker vi os en flot stemmeprocent på 74% af de stemmeberettigede på redderområdet. Tak til alle jer, der har gjort jeres mening gældende.

Vi anerkender, at på trods af det store flertal for et ja til det samlede mæglingsforslag, har redderne i Falck og Responce stemt 52% nej og 48% ja. Omend vi ligger langt fra 87% nej som i 2017, er det dog stadigvæk et nej til det resultat, der viser, hvor langt Falck har været villige til at strække sig i en direkte forhandling.

Den nye overenskomst skal nu udmøntes i de enkelte regioner og divisioner. Det er vigtigt, at begge parter anerkender, at redderne var delte i deres holdning til overenskomstforliget. Afstemningsresultatet viser, at Falck ikke kan læne sig tilbage og tage let på implementeringen af den nye overenskomst. Driftsudvalg og vagtplanudvalg skal tilpasse overenskomstresultatet til regionale og lokale forhold. Det er her, der er mulighed for Falck for at lave et tilpasset resultat, der sikrer endnu flere tilfredse medarbejdere med ro i maven.

Konference for tillidsrepræsentanterne

Den årlige branchekonference for tillidsvalgte løber i disse dage af stablen på 3F’s kursuscenter, Langsøhus i Silkeborg. Konferencen startede i går formiddag, hvor 76 tillidsrepræsentanter og enkelte afdelingsrepræsentanter er mødt op til 3 spændende dage.

Inden programmet officielt startede, blev der afholdt stilhed til ære for vores netop afdøde kollega, der ved en ulykke på motorvejen omkring Storebælt mandag middag, blev påkørt i forbindelse med udførelsen af sit arbejde.

Onsdag havde vi besøg af krisepsykolog Rikke Høgsted, som havde et uhyre interessant indlæg om forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde og hvilke signaler, man skal være opmærksom på. Rikke Høgsted har skrevet bogen Grundbog i belastningspsykologi, som tidligere har været omtalt i Redderen.

Læs mere Konference for tillidsrepræsentanterne

Overenskomstkurser i efteråret

Også i år har du som fagligt engageret, mulighed for en 3-5 dages direkte adgang til forhandlingssekretæren og RL på efterårets overenskomstkurser.

3F arrangerer årligt, i samarbejde med RL, overenskomstkurser for tillidsvalgte og faglige medarbejdere. Kurserne for Falck CF og Falck Provins overenskomsterne løber af stabelen i løbet af efteråret 2018. Kurserne er for alle, der er fagligt engageret og/eller interessede.

Forhandlingssekretæren på den respektive overenskomst og en repræsentant fra RLs bestyrelse instruerer på kurserne. Herudover kan der optræde gæsteinstruktører. Kurserne sætter fokus på overenskomstmæssige forhold og indeholder, udover fakta, også gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold, nutidens udfordringer og ønskerne til fremtidens overenskomst.

Læs mere Overenskomstkurser i efteråret

TR Frihed

En tillidsrepræsentant har mange opgaver i det daglige. Vedkommende er naturligt bindeled mellem kollegerne og ledelsen, og vedkommende løser jævnligt også udfordringer, som bliver klaret uden, at ledelsen kommer ind over sagen.

Ud over det er der opgaver, som skal løses på ledelsens foranledning, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at tillidsrepræsentanten får den fornødne frihed til at løse de opgaver, da der i overenskomstens §7 stk. 1 står:

“hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentantens tid i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, og dette sker på virksomhedens foranlednings, skal der, for den tid der medgår hertil, finde sædvanlig aflønning sted, og der skal ydes vedkommende den nødvendige tjenestefrihed. Dette gælder endvidere, såfremt der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i forbindelse med arbejde i Samarbejdsorganisationen. Ved forudgående aftale kan tillidsrepræsentanten opnå betalt frihed ved arbejde, som varetager virksomhedens og medarbejdernes interesser. Fra 1. maj 2017 skal virksomheden eller dennes repræsentant alene underrettes”

Læs mere TR Frihed

OK20 og nyt fra 3F

Her i sommervarmen er der nyt fra 3F. Nyhedsbrev nummer 4/2018 med nyt om autorisation, behandleruddannelse, valg af TR og starten på en OK20-plan kan hentes herunder på redder.dk.

3F og RL begynder allerede nu at blive mere konkrete på planerne frem mod OK20. 3F og RL inviterer derfor til regionale mini-seminarer for tillidsrepræsentanterne. De vil blive afholdt hen over efteråret 2018 og ind i starten af 2019 og ligger ud over den normale årlige samling af tillidsrepræsentanter.

Som medlem af Redderens Landsklub har du altid haft mulighed for at udøve din indflydelse på landsklubbens virke, og vi håber, at du være med til at klæde din tillidsrepræsentant på med ideer og forslag, som vedkommende kan tage med til mini-seminarerne.

Læs mere OK20 og nyt fra 3F

Ny aftale om siddende persontransport

Med baggrund i konkrete henvendelser fra opsagte 3F-medlemmer valgte forhandlingsudvalget på redderområdet at indlede forhandlinger med Falck om en ny aftale på vilkår tilsvarende resten af området. I efteråret 2017 afviste 3F gentagne gange at lave om på eksisterende aftaler, da lønnedgang ikke ansås som en mulighed. Falck valgte så d. 20. marts 2018 at opsige kollegaerne beskæftiget med siddende patientsygetransport af konkurrencemæssige hensyn. Det er blandt andet på baggrund af henvendelser fra opsagte kollegaer, at forhandlingsudvalget valgte op indlede nye forhandlingerne med Falck.

Disse forhandlinger er nu udmøntet i et nyt aftalegrundlag vedrørende siddende persontransport. Den gamle aftale om siddende sygetransport i overenskomsten er således sagt op, og forhandlingsudvalget har i stedet tiltrådt det nye aftalegrundlag.

Læs mere Ny aftale om siddende persontransport

Responce overenskomsten er blevet trykt

Udgivelsen af overenskomsten mellem 3F og Responce er blevet væsentligt forsinket, men er nu færdigtrykt og udgivet. Den kan hentes i en elektronisk udgave herunder på redder.dk.

Overenskomsten dækker de ca. 330 ansatte, der er beskæftiget med hhv. ambulancekørsel og liggende sygetransport i Responce, som er et datterselskab i Falck A/S. Responce har ambulanceberedskaber i den østlige del af Region Midtjylland, samt trekantområdet og vestfyn i Region Syddanmark.

I forbindelse med OK17, er det aftalt, at der frem mod OK2020 skal kigges på en sammenskrivning af de to overenskomster, så der ikke fremover er 2 forskellige overenskomster gældende for samme områder. Reddernes Landsklub afventer at dette arbejde snart bliver igangsat, og vil i den forbindelse bidrage til at oplyse om forskelle og ligheder.

Læs mere Responce overenskomsten er blevet trykt