Forlig med Falck om løn træk – 2023

I starten af 2023 blev en række af vores medlemmer trukket i løn, grundet nogle fejl på lønsedlerne i 2022. Her var der ved udbetaling af ekstravagter ikke sket en modregning i lønnen på lønsedlen som der skulle. I den forbindelse blev de pågældende medlemmer trukket i løn, i starten af 2023.

På den baggrund blev der rejst en række sager mod Falck, da vi mente at vores medlemmer ikke havde nogle forudsætninger for at kunne opdage fejlen på lønsedlen. Derfor mente vi også, at de pågældende reddere havde modtaget lønnen i god tro.

Efter nogle gode drøftelser med Falck, har vi nu indgået et forlig i sagen. Vi har identificeret 8 af vores medlemmer, der uretmæssigt var blevet trukket i lønnen. Disse 8 får med udgangen af maj måned tilbagebetalt det beløb de var trukket. Vi har sendt information til de af vores medlemmer det drejer sig om.

Samtidig har vi aftalt en ny procedure for løn træk med Falck. Fremover skal der ske information til den pågældende redder om et forestående løn træk, således den enkelte har mulighed for at gøre indsigelse mod det.

Vi er glade for at sagen nu er afsluttet til vores fordel.

På Falck besøg i Colombia – læs om turen her

I begyndelsen af april var bestyrelsen i Falck på besøg i Latinamerika. Vores formand for Reddernes Landsklub Stefan Fyhn var med på turen, hvilket der er kommet en længere beretning ud af. Her kan du læse om Falcks aktiviteter i Colombia samt de ting der blev oplevet undervejs.

Det er et spændende område hvor der tilbydes lægehjælp og præhospital dækning på abonnement.

Falck opererer i Colombia under navnet EMI Falck. I 2011 købte Falck sig ind i firmaet Grupo EMI, og siden 2017 har det været med et 100% ejerskab. For at bevare det stærke brand, som Grupo EMI har i Colombia, så er det besluttet at bevare ”EMI”, som en del af det samlede navn. Falck er ikke registreret som et EPS i Colombia og er derfor ikke en del af det offentlige tilbud.

I Colombia har vi på nuværende tidspunkt 4.231 kolleger, hvoraf 2.309 arbejder som frontpersonale i ambulancer eller udekørende lægeenheder. Her er der både chauffører, sygeplejersker og læger ansat. Herudover arbejder en stor del, som servicepersonale i call centre og som marketingspersonale.

Du kan læse beretningen herunder.

Colombia 2024 - bestyrelsesbesøg

Download


Rejs ud i verden som redder i Falck

I vores overenskomst bliver der hvert år indbetalt midler til forskellige fonde. Nu er der mulighed for at søge om at rejse ud i verden som redder i Falck. Der søges lige nu 4 ambulancereddere til en specifik tur til USA, men det er vigtigt at understrege at alle der er ansat på overenskomsterne mellem Falck og 3F/CF kan ansøge om midler. Kun din fantasti sætter grænser.

Der er udgivet 3 plakater omkring fonden og de muligheder der er lige nu. Dem kan du downloade nederst på siden her.

Hvis du kunne tænke dig at komme i betragtning til USA turen eller har andre ideer, så skal du sende din ansøgning inden den 29.2.2024 til internationalt.samarbejde@falck.com

Vi håber på at mange af jer får mulighed for at rejse ud og besøge en række aktiviteter rundt omkring i verden.

Internationalt samarbejde

Download

Falck er blevet dømt for brud på arbejdsmiljøloven

I 2018 og i 2020 skete der to meget alvorlige ulykker med påkørte tavlevogne. Ved den første ulykke mistede en 63-årig kollega livet, da tavlevognen, han stod og arbejde foran, blev påkørt. I 2020 kom en kollega alvorligt til skade, da tavlevognen også her blev påkørt. I går er Falck, ved Retten i Næstved, blevet dømt for brud på arbejdsmiljøloven. Straffen er takseret til en bøde på 135.000 kroner. Det væsentlige bliver nu at få anvendt denne dom til at få skærpet kravene til brug af TMA på landsplan og hos alle aktører. Vi skal kunne gå sikkert på arbejde og samtidig komme sikkert hjem igen.

Vi mener helt klart, at én ulykke med alvorlig tilskadekomst eller i værste tilfælde dødelig udgang, altid er en ulykke for meget. Ingen skal tage på arbejde med en risiko for at miste livet. Derfor glæder vi os i særdeleshed over den gode udvikling der er sket i Falck siden de to alvorlige ulykker i 2018 og 2020. De seneste to år har vi ikke mistet en eneste kollega i forbindelse med udførelse af redningsopgaver, ligesom der er sket en markant udvikling i kvaliteten og brugen af tavlevogne og TMA (Truck Mounted Attenuators). Kollegerne er blev langt mere opmærksomme på egen sikkerhed, samt at stille krav om at der skal rekvireres TMA til afsikring. 

Men der forsat behov for skærpede krav til bugen af TMA. I Reddernes Landsklub mener vi, at der skal indføres krav om, at der altid skal bruges en TMA ved indsats på motorveje. Dette til alle hændelser i nødspor, uanset hvad og hvilken opgave der udføres. Det skal være et krav til alle der udfører autohjælpsopgaver. Det samme skal være gældende, når der sendes ambulancer til sygdomstilfælde på motorvejsstrækningerne. Når der ikke er tale om færdselsuheld, så afsendes der nemlig ikke tavlevogn eller TMA, trods det at der kan være behov for indsats på motorvejen eller i nødsporet. 

Vi håber at der nu er sat et punktum for de to sager, således alle kan komme videre. Dommen efterlader et tydeligt krav til alle arbejdsgivere om at sikre os reddere endnu bedre, når vi skal arbejde på landets motorveje. 

Du kan læse hele dommen og baggrunden for den her

Tak til alle der har deltaget i den årlige medarbejderundersøgelse

Hele 5.080 kollegaer i Danmark, har i år deltaget i medarbejderundersøgelsen i Falck. Det vil vi fra Reddernes Landsklub gerne sige stor en tak for. Det svarer til at 3 uf af 4 har taget sig tid til at besvare undersøgelsen, hvilket ikke kun er brugbart for Falck men i særdeleshed også for alle de mange tillidsvalgte der er i Danmark. Desuden er der kommet rigtig mange kommentarer og forslag.

For os er medarbejderundersøgelsen et godt værktøj og vigtigt redskab, fordi den er med til at sætte fokus på udviklingsområder. Samtidig viser den også, om de mange tiltag der bliver gjort og forsøgt, rent faktisk har en effekt. Vi er nu i fuld gang med at drøfte resultaterne i alle de samarbejdsorganer vi er repræsenteret i. Samtidig skal undersøgelserne gennemgåes ude lokalt, ligesom det er vigtigt at der bliver udarbejdet stærke handlingsplaner på de områder som der skal fokus på fremadrettet.

Kun ved at deltage og give sin mening til kende, kan man være med til at forme vores fælles arbejdsplads. Tak til alle jer der har bidraget i den retning.

Dit eget pensionsbidrag er nu blevet halveret med juni lønnen

En af de aftalte lønstigninger i OK23 er nu slået igennem. Med din løn for juni måned vil du kunne se, at dit eget pensionsbidrag er blevet mindre, hvis du sammenligner det med dine tidligere lønsedler. Dette er sket, fordi pensionsfordelingen nu er blevet ændret. Din arbejdsgiver skal nu betale 10% af dit personsbidrag og du selv betaler nu kun 2% i stedet for de 4% som tidligere.

Du kan se det på din egen lønseddel fra Falck, ved at kigge efter lønkoden / 313 AMP medarbejderbidrag. Her vil der være angivet et løntræk, som er de penge der sættes ind på din arbejdsmarkedspension, deraf forkortelsen AMP. Du vil samtidig nederst på din lønseddel kunne se at din arbejdsgivers bidrag er steget, sammenlignet med tidligere lønsedler.

På den måde har du nu fået en 2% lønstigning med lønnen for juni måned. Du kan herunder se på din lønseddel, hvor du finder de to lønkoder. Der er flere som efterspørger muligheden for at hæve sit eget pensionsbidrag fra de 2% til 4%, således den samlede indbetaling vil blive 14%. Det er vi forsat i dialog med Falck omkring og meldingerne er at der godt kan findes løsninger på den del. Det vender vi tilbage om senere.

Lønstigninger vil først fremgå af din lønseddel i slutningen af maj

Den nye overenskomst er vedtaget og er dermed også allerede trådt i kraft pr. 1. marts 2023. Det betyder naturligvis også at der burde være sket en stigning på grundløn og genetillæg med marts lønnen. Det er der også, men det er endnu ikke muligt at få beløbene ud på lønsedlerne. Det sker først med den løn der bliver udbetalt i slutningen af maj måned.

Her vil grundlønnen så være justeret til inkl. de nye satser og samtidig vil der være en ekstra betaling for den manglende udbetalte grundlønsstigning i marts og april måned. Så når du får din lønseddel næste gang, så vil grundlønnen altså ikke være steget endnu. Det samme gælder dit genetillæg. Alt det vil dog først fremgå af lønsedlen i slutnigen af næste måned.

Grunden til det er sådan er, at lønsatser skal godkendes og regnes endeligt igennem. Hertil har det ikke været muligt for Falck at nå til, inden lønnen skulle indrapporteres i denne måned. Derfor må vi væbne os med lidt tålmodighed endnu.

Sammenlægning af Falck Assistance A/S og Falck Danmark A/S

Vores repræsentanter i samarbejdsudvalget for assistance, har været indkaldt til ekstraordinært møde. Dette for at modtage information omkring en snarlig sammenlægning af Falck Assistance og Falck Danmark.

Falck Assistance A/S vil pr. 1. november 2022 blive sammenlagt med Falck Danmark A/S og dermed ophøre som selvstændig juridisk enhed. Dette sker i forlængelse af Falcks strategi om at forsimple sin juridiske struktur. Det betyder, at medarbejdere, som i dag er ansat i Falck Assistance A/S, fra 1. november 2022 vil være ansat i Falck Danmark A/S. Alle ansættelsesvilkår såsom løn, anciennitet og andre forhold forbliver uændret for medarbejderne.

Ændringen vil ikke påvirke ledere og reddere i driften i auto og patientbefordring, da de allerede er ansat i Falck Danmark A/S. I tilfælde af spørgsmål kan det rettes via den lokaletillidsrepræsentant eller leder.

RL støtter forslag om kræftscreening og erstatning til brandfolk

Et nyt borgerforslag omkring kræftscreening og erstatning til brandfolk der rammes af erhvervsbetinget cancer, har set dagens lys. Reddernes Landsklub hilser forslaget velkommen og vil anbefale alle vores medlemmer at skrive under og støtte forslaget. Det kan du gøre via artiklen her på linket nederst.

“Med livet som indsats… Når erhvervsbetinget cancer rammer brandfolk.” Sådan lyder titlen på forslaget.

Forslaget går ud på, at brandfolk bliver screenet for cancer hvert 1/2 år, således evt. sygdom kan opdages allerede i de tidlige stadier og dermed gribes hurtigere ind. Samtidig får forslaget ud på at visse kræftformer skal være godkendt som en erhvervsrelateret sygdom/skade for brandfolk.

Reddernes Landsklub vil gerne rette en tak til Christina Veje Damgaard fra Kolding, som er initiativtageren bag forslaget. Det er kun positivt når der er borgere som ønsker at rette fokus på et område, som vores medlemmer kan have gavn af.

Læs mere RL støtter forslag om kræftscreening og erstatning til brandfolk

Sophus Falcks Mindelegat 2021

Igen i år uddeles Sophus Falcks Mindelegat, og Reddernes Landsklub vil hermed opfordre alle, som har kendskab til en ekstraordinær indsats, til at indstille kollegaen eller kollegerne til legatet.

Fristen for indstilling til legatet er 1. august 2021. De indstillede handlinger skal i år have foregået mellem 1. juli 2020 og 30. juni 2021. Indstillingerne skal indsendes via indstillingsformularer, som du som medlem af Reddernes Landsklub kan downloade nedenfor. Indstillingerne skal sendes til legatbestyrelsen via mail på comms@falck.com.

Der uddeles legater inden for 2 kategorier, som er “Heltemodig eller snarrådig indsats” og ”Innovativ og kreativ idé”. Nedenfor kan du læse kriterierne for de to kategorier.

Legatet for “Heltemodig eller snarrådig indsats” tildeles for en heltemodig, resolut og snarrådig indsats for at redde liv eller begrænse skader enten i eller uden for tjeneste.

Følgende tages i betragtning, når det skal vurderes, om indsatsen lever op til kriterierne:

  • Blev indsatsen ydet uden for den nomineredes kompetenceområde?
  • Blev indsatsen ydet med risiko for den nomineredes eget liv, eller kom den nominerede til skade ved indsatsen?
  • Blev indsatsen ydet under særligt pressede og stressede omstændigheder, fx fordi den nominerede var alene?
  • Blev indsatsen ydet, mens den nominerede var i eller uden for tjeneste? Det vægter højere, hvis den nominerede var uden for tjeneste, da dette bidrager til indsatsens ekstraordinære karakter.
  • Reddede indsatsen liv og var den ekstraordinær?

Indsatser, hvor basale regler for egen sikkerhed er blevet forsømt, eller hvor instruktioner givet af en offentlig myndighed er blevet overtrådt, belønnes ikke.

Mindelegatet for en innovativ og kreativ idé tildeles eksempelvis til:

  • Idéer, som gavner arbejdsmiljøet og minimerer arbejdsskader i Falck, idet der lægges vægt på, at raske, sunde og positive medarbejdere er en hjørnesten i Falck.
  • Ideer, som gavner Falck og Falcks eksistensgrundlag fx i form af et nyt forretningsområde eller en bedre måde at udføre noget på.

Det er et krav, at

  • den gode idé allerede er udviklet, gennemført og implementeret, og
  • at udviklingen og implementeringen er sket i regi af Falck eller i et samarbejde med Falck.

Innovativ og kreativ idé 2021

Download

Heltemodig indsats 2021

Download