Redderen 08/2019 er udkommet

Fagbladet Redderen 08/2019 er i disse dage på vej til postkasserne rundt om i landet.

I dette nummer kan du blandt andet læse om det 10. elevgame, som blev afholdt på Langvang i Randers.

Vi har en artikel om professor og psykolog Steen Visholm og hans konklusioner på det psykiske arbejdsmiljø for ambulancereddere, hvoraf det blandt andet fremgår, at stressforebyggelse bør indarbejdes i udbudspakken.

Læs artiklen om den Danske Redningsberedskabspris, som blev uddelt til brandfolk fra Djursland som hæder for indsatsen ved en brand i et plejehjem.

Dette og meget mere kan du læse i det nye nummer. Du kan altid hente tidligere udgaver på redder.dk.


Redderen 08/2019

Download

Region Midtjylland blæser på arbejdsmiljøet

I en artikel bragt på beredskabsinfo.dk den 2. oktober, fremgår det, at Region Midtjylland planlægger med store ændringer til det kommende ambulanceudbud i 2021. Særligt virker det til, at Region Midtjylland agter at udvide brugen af forkantsdisponering, i daglig tale kaldet basekørsel. Her sendes ambulancerne rundt på kryds og tværs i Regionen for at blive udstationeret på hvile- og sovebaser.

Siden Region Midtjylland opstartede med brugen af forkantsdisponering, har den været stærkt kritiseret af ambulancepersonalet. Den har været omtalt og påpeget internt hos de to ambulanceoperatører, hhv. Falck og Responce, samtidig med at den via faglig side har været omtalt overfor Regionen selv.

I kølvandet på reddernes kritik af basekørsel, har vi set et samarbejde mellem region, entrepenører og reddere, der har indført begyndende positive tiltag overfor basekørsel. Tiltag, der skulle minimere de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af udbuddet fra 2014. Nu ser det desværre ud til, at man vil gentage fejlen derfra og intensivere brugen af sovebaser i det nye udbud.

Tidligere fokus overhørt

Særligt i slutningen af 2018 var der igen fokus på arbejdsmiljøet, hvor Regionens vagtcentral igen blev forelagt kritik af brugen af forkantsdisponering. Der har herudover været afholdt dialogmøder og workshops mellem reddere og Region Midtjyllands præhospitale enhed, Præhospitalet.

På alle områder er problematikkerne omkring basekørsel blevet påpeget, men alligevel ser det nu ud til, at man fra regionens side, i et nyt udbud, ønsker at forsætte opfyldningen af responstidskrav på bekostning af reddernes arbejdsmiljø, og på trods af de konsekvenser det kan have for patientbehandlingen i ambulancerne.

I fagbladdet Redderen nr. 10 sidste år, bragte vi en længere artikelserie netop omkring basekørsel, samt hvilke konsekvenser, det har kollegerne imellem, men også om hvilke konsekvenser det kan have på arbejdsmiljøet. Her påpegede krisepsykolog Rikke Høgsted vigtigheden i, at man som ambulancepersonale har en fast hjemstation at returnere til i løbet af vagten.

Når man har været ude i indsats, fået nogle indtryk, og er blevet stillet nogle opgaver, så har man brug for at returnere til en forudsigelig hjemmebase, så man kan få reorganiseret sig selv og bearbejde de indtryk, man har fået – store og små. Særligt hvis de opgaver man har, er psykisk krævende, så vil det kunne forstærke det her i forvejen helt almenmenneskelige behov for at have en fast hjemmebase.

Psykolog Rikke Høgsted, Fagbladet Redderen, nr. 10, 2018

Hvile- og sovebaser

Region Midtjylland agter angiveligt at opgradere en række hvilebaser til sovebaser. Forskellen er, at et beredskab ikke kan udstationeres til en hvilebase i længere tid, hvorimod der til en sovebase kan ske udstationering hele døgnet rundt. Der er masser af eksempler på beredskaber, der har kørt fra den ene base til den anden for at dække yderområder af. Det skaber en nomadetilværelse for redderne på ambulancerne og medfører en helt unødvendig belastning i et job, hvor der i forvejen er risiko for store fysiske og psykiske reaktioner.

Som ambulancepersonale er det afgørende med en tilknytning til én fast station henover en 24-timers vagt. Det medfører en stor belastning for personalet, når vi i det nuværende udbud har set eksempler på døgnvagtsberedskaber, der kører rundt til den ene base efter den anden uden reel patientkontakt og uden et behandlingsformål.

Udover at belaste redderne på ambulancerne, ser vi med stor alvor på de konsekvenser det kan have for patientbehandlingen i ambulancerne. For ambulancepersonalet er det ekstremt vigtigt, at vi altid kan agere bedst muligt overfor patienterne, når vi møder dem i en række pressede situationer. Vi er uddannet til at håndtere sygdom og tilskadekomst under svære og foranderlige forhold, men når arbejdsmiljøet bliver presset unødigt, medfører det også en øget risiko for at begå fejl. Derfor ser vi med stor alvor på brugen af basekørsel og forkantsdisponering af døgnvagtsberedskaber – både i forhold til vores egen dagligdag som reddere, men i særdeleshed også overfor de patienter vi hver eneste dag og nat tilbyder avanceret præhospital behandling.

Responstider og arbejdsmiljø

Reddernes Landsklub anerkender fuldt ud, at der er behov for at sikre acceptable responstider over hele regionen, men vi finder det stærkt kritisabelt, hvis Region Midtjylland forsat vil forsøge at løse responstidsproblematikken på ryggen af reddernes arbejdsmiljø ved at intensivere brugen af forkantsdisponering for døgnberedskaber.

I vores øjne klinger dette tiltag modsat af, hvad vores nye regering siger på sygeplejeområdet, hvor der tales opnormeringer og bedre arbejdsmiljø. Lad os få den samme retorik på det præhospitale område, så vi som reddere kan holde til vores arbejde i mange år – til glæde for patienterne.

Vi afventer forsat at se det endelige udbudsmateriale i sin færdige form og agter fortsat at påpege de områder, hvor vi kan se, at der ikke er taget højde for overenskomstmæssige eller arbejdsmiljømæssige hensyn.


Redderen 10/2018

Download

Medlemsfordel

Refusion af autorisationsgebyr.

Reddernes Landsklub har længe søgt en løsning på udfordringen med det ekstraordinære høje autorisationsgebyr for autorisation.

Vi er derfor glade for, at der i 3F er opnået enighed om en aftale for vores nyuddannede kolleger, som skal have erhvervet autorisation for at kunne virke som ambulancebehandler eller paramediciner i forbindelse med afslutningen af deres uddannelse.

Vi er samtidig fortrøstningsfulde i forhold til, at der også findes en løsning for alle vores medlemmer inden udgangen af juni 2024, hvor autorisation bliver obligatorisk.

Læs mere Medlemsfordel

Redderen 07/19

I den kommende uge vil den seneste udgave af fagbladet Redderen ankomme i din postkasse.

Vores medlemmer kan allerede nu hente den seneste udgave af Fagbladet Redderen. Du finder Redderen 07/19 via redder.dk eller direkte i vores app, som du kan hente i Apple Store eller Google Play.

Her kan du læse om Danske Beredskabers årsdag, hvor beredskabernes udfordringer ved og forberedelser til større sikkerhedshændelser var sat i fokus.

Bliv opdateret på, hvad RUS arbejder med i øjeblikket og se de fælles anbefalinger til en ny paramedicineruddannelse fra Reddernes Udviklingssekretariat i 3F og FOA.

Redderen 06/2019 er udkommet

I disse dage er fagbladet Redderen, som udgives af Reddernes Landsklub, på vej rundt til postkasserne rundt om i landet.

I dette nummer kan du blandt andet læse om brandfolkene i Randers, som giver hjertebørn og deres familier et velfortjent pusterum ved at give dem en indholdsrig dag.

Der er en artikel om en ung kvinde, som trods størrelse og køn brænder for Assistance, og hun fortæller historien om, hvordan hun kom ind i korpset via Projekt High-Five, og hvordan det har påvirket hendes ønsker for fremtiden.

Hvis du mangler inspiration til efteruddannelse, har RUS lavet en liste med forslag til dig.

Du kan som altid hente denne og tidligere udgaver på redder.dk


Redderen 06/2019

Download

Du kan nu søge autorisation

Fra mandag 1. juli 2019 har det været muligt for ambulancebehandlere at søge om autorisation, mens behandlere med særlige kompetencer kan søge om at blive registreret som paramedicinere.

Frem til 30. juni 2024 er der lavet en overgangsordning, som betyder, at hvis du før 1. juli 2019 arbejder som behandler eller paramediciner, kan du gøre det uden at være autoriseret. Hvis du bliver uddannet ambulancebehandler efter 1. juli 2019, kan du ikke arbejde som sådan uden at søge autorisation.

Prisen for autorisation er sat til 1.155 kr. og skal du registreres som paramediciner, koster det yderligere 1.380 kr.

Læs mere Du kan nu søge autorisation

Redderen 05/2019 er udkommet

I disse dage er årets femte udgave af fagbladet Redderen på vej til postkasser over hele landet.

Mød kollegaen og regionsdirektøren, der beretter om deres erfaringer med ordblindhed. Dette nummer er nemlig et temanummer, hvor vi sætter fokus på ordblindhed og de udfordringer det kan give i hverdagen som redder.

Vores nye ladvogn blev præsenteret på en række møder rundt i landet. Du kan se billeder fra præsentationen i den nye udgave.

Du kan som altid hente denne og tidligere udgaver af Redderen via vores app eller på redder.dk

Læs mere Redderen 05/2019 er udkommet

Nye muligheder i app’en

Vi åbner nu for adgang til Reddernet via vores app. Du har nu et samlet sted at hente overenskomster, regionale driftsaftaler, branchevejledninger, politikker og publikationer fra 3F.

Nyhedsvisningen i app’en er ligeledes blevet opdateret, så du på en let måde kan hente og åbne de dokumenter, der måtte være vedhæftet vores nyheder.

Husk, at du i vores app stadigvæk har let adgang til de seneste digitale udgaver af fagbladet Redderen.

App’en husker dine login-oplysninger, så du slipper for at skulle logge ind på redder.dk.

Du finder vores app i Google Play Butik eller Apple App Store.

Læs mere Nye muligheder i app’en

Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

EUs side for udbud af tjenesteydelser kunne man i sidste uge læse, at Region Midtjylland og Region Nordjylland nu går i gang med de indledende øvelser frem mod et kommende nyt udbud af ambulancekørsel i 2020.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der nu er kommet en større bevågenhed omkring Regionernes muligheder frem mod kommende udbud, herunder også, at der laves en såkaldt indledende markedsdialog. I artiklen på beredskabsinfo.dk står også nævnt, at denne markedsdialog som udgangspunkt kan indeholde emner omkring køretøjskrav, basefaciliteter og beredskabstyper mm.

Vi har den klare holdning, at udbudstekster og mindstekrav skal udarbejdes på baggrund af de gældende overenskomster på hele markedet. Således er det ikke overenskomsterne, der skal tilrettes på baggrund af udbudskrav men udbuddet, der skal tilrettes efter overenskomsterne. Reddernes Landsklub vil gerne sende en generel opfordring til, at der i højere grad inddrages faglige repræsentanter i arbejdet frem mod udarbejdelsen af udbudsmaterialer og mindstekrav.

Herudover mener vi, at arbejdsmiljøet skal i højsædet, hvorfor der bør indtænkes en lang række af mindstekrav i forhold til basernes opbygning og placering, ambulancernes opbygning og indretning og meget mere. Vi har igennem de seneste år set forskellige mindstekrav på tværs af regionerne, hvor der i nogle områder har været krav om elektroniske patientbårer i ambulancerne. Dette krav bør gøres landsdækkende, således det er ufravigeligt at virksomhederne og operatørerne implementerer elektroniske bårer.

Læs mere Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

Ny app fra Reddernes Landsklub

I starten af 2018 lancerede vi det nye redder.dk, ligesom vi øgede vores synlighed på de sociale medier. Vi tager nu skridtet videre og lancerer vores egen gratis nyhedsapp. App’en kan hentes, hvor du normalt finder dine apps.

I app’en har du let adgang til de seneste udgaver af fagbladet Redderen, ligesom du kan læse den fulde udgave af vores nyheder. App’en husker dine login-oplysninger, så du slipper for at skulle logge ind på redder.dk.

Har du en Android telefon eller tablet, så kig forbi Google Play Butik og hent din udgave af vores app. Har du derimod en iPhone eller iPad, så kig forbi Apple App Store for at hente app’en. Husk desuden at tilmelde dig muligheden for at modtage en notifikation i app’en, så går du ikke glip af vigtige nyheder fra Landsklubben.

Læs mere Ny app fra Reddernes Landsklub