Årsmøde 2024

Hermed indkaldes til Årsmøde 2024 i Reddernes Landsklub.

Årsmødet afholdes den 28. februar 2024 kl.13.00 hos 3F Århus, Sommervej 5, 8210 Århus V.

Før Årsmødet er der mulighed for at indtage frokost i samme lokaler mellem klokken 12.00 og 13.00.

Deltagelse i såvel Årsmødet som frokosten kræver medlemskab af Reddernes Landsklub.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmeudvalg
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag/ansøgninger
 • Valg af bilagskontrollant
 • Valg af bilagskontrollantsuppleant

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 14. februar og kan sendes på forslag@redder.dk

Frokostinvitation

Før Årsmødet er der mulighed for at deltage i en frokost mellem klokken 12.00 og 13.00

Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Tilmelding til frokosten skal foretages herunder og senest den 26. februar 2024

Tilmelding til frokost

Keep this field blank:

Navn (skal udfyldes)

Required field

E-mail (skal udfyldes)

Required field

Lønnummer

Bemærkning

Antal deltagere

Angiv venligst koden du ser her

Required field

 

Ingen modregning i efterlønnen i 2023 og 2024

Er du gået på efterløn eller har planer om at gøre det, så er der i 2023 og 2024 en mulighed for at arbejde, uden modregning. Normalt skal arbejde modregnes i efterlønnen. Men frem til den 31. december 2024 kan du som efterlønsmodtager arbejde inden for sundhedsvæsenet, uden arbejdet bliver modregnet i din efterløn. Dette gælder også for ambulancereddere.

For at undgå modregning skal du arbejde inden for sundhedsvæsenet. Hvis du er ansat som ambulanceredder hos en privat operatør, så er du også omfattet af ordningen.

Ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, bliver fritaget for modregning i efterlønnen, hvis de vender tilbage til et job i sundhedsvæsenet i år og næste år. Det vedtog et flertal i Folketinget den 1.6.2023, og det skal bidrage til at afvikle den akutte mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen. Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, vil man blive fritaget for modregning i efterløn for merarbejde. Ordningen er midlertidig og løber i perioden 2023 og 2024.

Hvis du ønsker mere viden omkring det, så skal du tage kontakt til din 3F a-kasse, der kan vejlede mere om ordningen. Du kan desuden læse mere om ordningen her

Aftale mellem Falck og 3F sikrer betaling af autorisationsgebyr.

Der er nu lavet en aftale mellem 3F og Falck, således alle nuværende ansatte ambulancefolk kan få betalt deres autorisationsgebyr. Hidtil har det været gældende for alle der skulle kompetenceløftes som meritbehandler eller til paramediciner niveau. Nu vil alle der enten har søgt autorisation eller mangler at gøre det, kunne få dækket deres autorisationsgebyr. Alle der i fremtiden vil blive ansat som redderelever mv. vil selv skulle betale deres autorisation. Dette er også praksis fra mange andre områder, hvor sundhedspersoner skal autoriseres.

Den 30.06.2024 skal alle ambulancebehandlere og paramedicinere være autoriseret, hvis de forsat ønsker at beholde deres sundhedsfaglige titel.

Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond har besluttet at yde økonomisk støtte til alle nuværende ansatte og alle der nyansættes frem til 1. februar 2024, som har ansøgt og betalt for at være autoriseret/registreret. Bliver du ansat herefter skal du selv betale for din autorisation.

Vi er meget glade for at der nu er fundet en løsning, der både omfatter de som allerede har søgt og fået autorisation og de som forsat mangler at søge den. Der er udsendt intern information omkring ansøgningsproces samt hvordan du søger refusion af dit betalte gebyr.

3F har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til autorisation/registrering til meritelever og paramedicinere, når særlige kriterier var opfyldt. Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra 3F eller andre, vil det ikke være muligt at modtage økonomisk støtte igen. Du vil, ved ansøgning om økonomisk støtte, skulle underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har fået udbetalt støtte til autorisation/registrering.

Ansøgning om selve autorisationen sker via Styrelsen for Patientsikkerhed. Her skal du selv lave udlæg for gebyret, som du derefter kan søge om refusion på. Refusionsansøgningen skal laves via kompetencefondens hjemmeside på www.dinfond.dk

Du kan læse meget mere om selve ansøgningsprocessen, samt hvilke dokumenter du skal indhente. Herunder også se hvordan du kan få fremskaffet dit eksamens- eller kursusbevis fra din oprindelige uddannelsesinstitution. Dette via linket herunder.

Forlig med Falck omkring særlig opsparing

Den 30. juni 2023 modtog du, som Falck ansat, et brev i din e-Boks vedr. særlig opsparing. Her har Falck orienteret omkring, at de pr. 1.9.2023 ville ændre praksis omkring den særlige opsparing. Hidtil har der været indbetalt til særlig opsparing for den løn du har modtaget alle årets 12 måneder, inklusiv den løn du modtager når du holder ferie. Du har i dag modtaget et nyt brev med en ændring til den oprindelige skrivelse. Dette på baggrund af indsigelse fra RL m.fl.

I overenskomsterne står det beskrevet, at særlig opsparing skal indbetales for den ferieberettige løn. Derfor mener Falck det er en fejl, at de indtil nu har indbetalt særlig opsparing for den løn vi har modtaget under ferieafvikling. Vi har været i en god dialog med Falck omkring dette i hele forløbet, både før og efter udsendelsen af den oprindelige skrivelse.

Vi har påberåbt os mulighed for, at undersøge sagen nærmere, hvorfor vi fremsendte en henvendelse til Falck den 29. august. Vi mener i RL, at der er givet forkert opsigelsesvarsel på den kutyme som der er opstået. Vi anerkender dog, at den praksis der har været udført indtil nu, er i strid med overenskomsten. Dette grundet, at der ikke skal indbetales særlig opsparing af den løn vi modtager under ferieafvikling. Vi mener dog ikke, at Falck kan opsige denne kutyme med mindre end 3 måneders varsel. Derfor har vi sammen med Landsklubben for HK ansatte, fysioterapeuter- og ergoterapeuterne gjort indsigelse overfor Falck.

På baggrund af gode drøftelser er vi nået til enighed med Falck omkring, at de i stedet opsiger kutymen med 3 måneder frem for de oprindelige 2 måneder. Det har betydning for alle de, som har afholdt ferie i september måned. Her vil de forsat modtage særlig opsparing af den løn, der er modtaget under ferieafvikling. Således vil der først ske ny praksis fra den 1. oktober 2023 og frem.

Vi har fået hele sagen vurderet juridisk ad flere omgange. Her er der enighed om at kutymen er overenskomststridig. Derfor kan den opsiges med passende varsel. Vi mener i RL, at et passende varsel er samme varsel som der skal gives ved opsigelse af lokalaftaler. Derfor har vi ønsket at beskytte denne bestemmelse ved at rejse sagen.

Vi er glade for at der er fundet en løsning på dette og at vi har kunnet arbejde rigtig godt sammen på tværs af de respektive organisationer, der er repræsenteret i Falck.

Gik du glip af vores webinar om seniorordningen – se det her

Vi har afholdt 2 webinarer omkring seniorordningen her i oktober måned. Hvis du vil gøre brug af seniorordningen for 2024, så skal du nå at tilmelde dig inden 1. november i år. Hvis ikke du var deltager på webinaret, så kan du altid tilgå det via vores hjemmeside. Del der gerne med dine kolleger, som også kan have interesse i det.

Din lokale tillidsrepræsentant og vi i Reddernes Landsklub hjælper gerne til med at få udfyldt skemaet. Du kan se webinaret via siden herunder. Du skal være logget ind som medlem for at se det.

Vi ønsker nationale retningslinjer om udrykningskorridor på motorveje

Der findes forsat ikke en ensartet måde at køre udrykning på, når vi som redningspersonale skal igennem stillestående kø på landets motorveje. Vi er velvidende om, at der er en række forsøg igang på området, men vi mener, der er behov for at få taget en endelig beslutning. Vores ønske er klart, at bilister skal oprette en udrykningskorridor, så snart de ankommer til en stillestående kø.

Lige nu er der gang i et forsøg i Storkøbenhavn. Siden 1. marts 2023 har politi-, brand- og ambulancetjenesterne i politikredsene for Københavns Vestegn og København, kørt udrykning på samme måde på motorvejene i det storkøbenhavnske område.  Det sker ved, at udrykningskøretøjerne kører igennem trafikkøen i en såkaldt udrykningskorridor.

Korridoren skabes ved, at biler i venstre vognbane trækker til venstre mod midterrabatten og alle andre trækker til højre. Mange steder i landet sker det allerede, at billister rent faktisk gør dette. Men så længe der ikke er en enighed blandt redningspersonale og politi omkring det, så skabes der farlige og ufremkommelige situationer. Hvis en politibil kører i nødsporet og det næste redningskøretøj forsøger at komme frem i mellem vognbanerne, så skaber det helt umulige og farlige forhold.

Senest har vi set et eksempel fra Østjyllands Brandvæsen, hvor de den 16. oktober lavede fremkørsel via udrykningskorridor lavet af et ambulanceberedskab. Dette er måden det skal gøres på, men vi savner at der laves en fælles retningslinje til billister, politi og redningsberedskab. Derfor er opfordringen fra Reddernes Landsklub til Rigspolitiet og transportministeren klar. Lad os få taget den endelige beslutning om, at indføre udrykningskorridor på motorvejsnettet i Danmark.

Herunder kan du se vores video der viser, hvordan du som bilist skal lave en udrykningskorridor ved stillestående kø på motorvejen.

Ny hjemmeside til kompetencefonden

Hvis ikke du allerede har set det, så er der kommet en ny og opdateret hjemmeside for vores kompetencefond. Hjemmesiden har forsat adresse på dinfond.dk

Igennem noget tid har hjemmesiden dog været ude af drift. Derfor er det også glædeligt at der nu er en ny og forbedret version. På selve hjemmesiden kan du nu se en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for fonden, ligesom der er lavet en FAQ om diverse spørgsmål.

På redderområdet er det særlige, at vi har vores egen fond. VI er således ikke omfattet af HTSK-fonden, som er hele transportområdets uddannelses- og kompetencefond. Falck indbetaler hvert år et beløb pr. medarbejder til fonden. På nuværende tidspunkt udgør beløbet 780,00 kr. pr år.

Kig forbi hjemmesiden for at se, hvordan du kan søge støtte til uddannelse.

Kivan Olesen er genvalgt til branchebestyrelsen i Pension Danmark

Der har i dag været afholdt TR-Forum i vores pensionsselskab Pension Danmark. Her bliver der også afholdt valg til de forskellige branchebestyrelser. Vi har fået genvalgt vores bestyrelsesmedlem Kivan Olesen til branchebestyrelsen, hvilket vi er utrolig glade for. Kivan gør et fantastisk stykke arbejde med vores pensioner, hvor han søger sin indflydelse, gældende ind i Pension Danmark.

Derfor er vi også utrolig glade for, at han har stillet sit kandidatur til rådighed, samt at der på branchemødet er givet opbakning til Kivan. Han er dermed valgt for en ny 3-årig periode. Stort tillykke med valget.

Om branchebestyrelserne:

Der er oprettet en branchebestyrelse for hver af PensionDanmarks hovedområder:

 • Byggeri
 • Handel, Transport & Industri (Denne er vi omfattet af)
 • Privat Service
 • Offentlig sektor
 • Det Grønne område

Herudover er etableret en branchebestyrelse for medlemmer ansat i fagbevægelsens faglige og politiske organisationer med særskilte regler. Branchebestyrelsernes formål er, at skabe tæt kontakt mellem PensionDanmark og overenskomstparterne. Dette skal være med til at sikre, at pensionsordningens indhold og service afspejler de behov og ønsker, lønmodtagere og arbejdsgivere har til deres pensionsordning inden for hvert enkelt brancheområde.
Kilde: Pension Danmark

Ferie med løn eller feriegodtgørelse

Snart begynder et nyt ferieår og dermed er der også mulighed for at meddele sin arbejdsgiver, hvis man ønsker feriegodtgørelse for det kommende ferieår, fremfor ferie med løn. Dette gælder dog ikke for reddere ansat under Falcks overenskomster. For reddere der er på overenskomsten i det tidligere Responce område og i PreMed, så er muligheden der – men er det en god idé eller ej? Det afhænger meget af om du ved, at du kommer til at arbejde meget over og have mange overtidsvagter.

Ifølge ferielovens §16 stk. 3, så kan en lønmodtager før et ferieårs start afstå fra at få ferie med løn og ferietillæg og i stedet modtage en feriegodtgørelse på 12% af lønindtægten. Her indbetales pengene så til feriekonto. Når lønmodtageren afholder ferie, vil der ske efterfølgende løntræk og derefter udbetaling fra feriekonto. Dette kan muligvis være fordelagtigt for dig, der har rigtig meget overarbejde og mange ekstravagter. Vi har lavet nogle eksempler på forskellene nedenfor. Du skal være logget ind for at se dem.

I Reddernes Landsklub vil vi altid anbefale dig, at du fastholder ferie med løn, da dette er den sikreste løsning for dig som lønmodtager. Hvis du derimod er sikker på at du kommer til at have meget overarbejde og en forøget indkomst fra den samme arbejdsgiver, så kan der være en økonomisk fordel ved at vælge feriegodtgørelse. Men det forudsætter at du med sikkerhed kommer til at have en stor mængde ekstra arbejde.

I overenskomsterne for Falck i provinsen og CF området er det beskrevet, at ferielovens §16 stk. 3 ikke finder anvendelse, hvorfor en redder inden ferieårets start ikke kan anmode om feriegodtgørelse frem for ferie med løn. Ferieloven giver mulighed for at overenskomster gan fravige visse bestemmelser i overenskomsterne. Reddere der er ansat i det tidligere Responce område og på PreMed overenskomsten kan dog godt anmode om feriegodtgørelse, fremfor ferie med løn.

Herunder kan du se eksempler på om det kan være fordelagtigt for dig.

Hvis du ønsker at overgå til feriegodtgørelse og feriekort, skal du inden den 1.9.23 give skriftlig besked til din arbejdegiver. Dit valg er bindende for den kommende ferieår.

Her kan du se to eksempler på ferielønninger. Der kan være en økonomisk gevinst ved at overgå til feriegodtgørelse på de 12%.

Dette indhold er forbeholdt vores medlemmer. Venligst log ind for at se indholdet.

Læs mere om medlemsforbeholdt materiale på redder.dk.Dit eget pensionsbidrag er nu blevet halveret med juni lønnen

En af de aftalte lønstigninger i OK23 er nu slået igennem. Med din løn for juni måned vil du kunne se, at dit eget pensionsbidrag er blevet mindre, hvis du sammenligner det med dine tidligere lønsedler. Dette er sket, fordi pensionsfordelingen nu er blevet ændret. Din arbejdsgiver skal nu betale 10% af dit personsbidrag og du selv betaler nu kun 2% i stedet for de 4% som tidligere.

Du kan se det på din egen lønseddel fra Falck, ved at kigge efter lønkoden / 313 AMP medarbejderbidrag. Her vil der være angivet et løntræk, som er de penge der sættes ind på din arbejdsmarkedspension, deraf forkortelsen AMP. Du vil samtidig nederst på din lønseddel kunne se at din arbejdsgivers bidrag er steget, sammenlignet med tidligere lønsedler.

På den måde har du nu fået en 2% lønstigning med lønnen for juni måned. Du kan herunder se på din lønseddel, hvor du finder de to lønkoder. Der er flere som efterspørger muligheden for at hæve sit eget pensionsbidrag fra de 2% til 4%, således den samlede indbetaling vil blive 14%. Det er vi forsat i dialog med Falck omkring og meldingerne er at der godt kan findes løsninger på den del. Det vender vi tilbage om senere.