Responstiderne skrider

Nu går det, som vi frygtede. Responstiderne skrider i Region Nordjylland, og nu risikerer det at gå ud over borgerne.

Frustrationerne blandt redderne har vokset sig store på grund af for lang tid med usikkerhed om, hvordan overgangen skal håndteres.

Men hvem har så ansvaret for at responstiderne skrider?
Politikerne? Embedsværket? Falck? Redderne? Corona? Vejret?
Der er mange interessenter i problemstillingen.

Men en ting er sikker: Redderne har nu holdt for i 2 år med Corona. Allerede i starten af 2021 startede Landsklubben med at gøre opmærksom på nødvendigheden af at anerkende redderne i den ekstraordinære situation. Der blev ikke udmøntet nogen anerkendelse, og senest er regeringens vinterpakke heller ikke kommet de privatansatte reddere tilgode.

Suppler det øgede arbejdspres med et udbud af ambulancetjenesten i regionen, hvor alle reddere nu skal træffe en beslutning om deres fremtidige virke på det danske arbejdsmarked.
En beslutning, den enkelte redder tager med udgangspunkt i den enkeltes ståsted og under hensyn til sin egen familie.
En stor beslutning for den enkelte, men også mange beslutninger, der tilsammen får konsekvenser for det nuværende og fremtidige virke af ambulancetjenesten i Nordjylland.

Falck har ikke afskediget en eneste redder, så mulighederne for den enkelte er mange. Skal redderen blive i Falck, overgå til en anden entreprenør eller udnytte den lave arbejdsløshed på det danske arbejdsmarked til at prøve noget nyt af?

Reddernes Landsklub har arbejdet for, at redderne får flest mulige oplysninger så tidligt som muligt, så den enkelte kan træffe et oplyst valg om deres fremtid.

Redderne er ansvarsfulde og pligtopfyldende, og de tilbageværende reddere møder troligt op og tager deres tørn. Vi skal blot huske på, at det aldrig kan blive den enkeltes ansvar, at der kommer ambulancer til tiden.

At responstiderne nu skrider tyder på, at entreprenørerne og regionen ikke endnu er lykkedes med at opbygge et attraktivt og klart jobtilbud, hvor arbejdsmiljøet er i top og løn- og ansættelsesforhold er fuldstændigt afklaret.

Ligeså må vi antage, at manglen på anerkendelse og tilbud om fastholdelse til de nuværende reddere fra Falcks side, er medvirkende til at responstiderne skrider.

Ultimativt er det arbejdsgivernes ansvar, at der kommer ambulancer til tiden.


Kilde: Region Nordjylland via TV2-Nord

RESPONSTIDER

Du finder blandt andet responstiderne i artiklen “Nordjyder venter for længe på ambulancen” fra TV2-Nord.
Den gennemsnitlige responstid i Region Nordjylland pr. måned i 2021:

  • Juli 9,41 minut
  • August 9,54 minut
  • September 9,38 minut
  • Oktober 10,07 minut
  • November 10,44 minut
  • December 11,34 minut

Fornyet dispensation fra ambulancebekendtgørelsen

I starten af december 2021 har de fem regioner bedt Sundhedsministeriet om en fornyet dispensation fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer.

Dispensationen er nu blevet givet og giver mulighed for midlertidigt at bemande ambulancer med 2 personer, hvoraf kun én er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner og ikke to uddannede ambulancereddere som vanligt.

Dispensationen løber i 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Uagtet nødvendigheden af denne beslutning, er vi bekymrede for konsekvenserne og frygter, at dette er starten på, at der bliver gået på kompromis med patientsikkerheden og arbejdsmiljøet. Vi opfordrer alle regioner og private entreprenører til kun at anvende dispensationen i yderste tilfælde.

Vi er derfor gået i dialog med Falck og Responce om udmøntningen af dispensationen og håber, at det ligesom sidste år kan lade sig gøre kun at benytte elever under uddannelse til nødbemanding af dispenserede ambulanceberedskaber.

Patientsikkerhed

Uagtet nødvendigheden af tiltaget finder Reddernes Landsklub det problematisk, at kollegaerne nu skal drifte med ikke uddannede kollegaer.

Flere behandlinger i dag kræver et samspil mellem ambulanceredderne for at give det bedste udfald for patienten, og ved at bruge uuddannet personale går man meget på kompromis med patientsikkerheden.

Der er ikke et helt sygehus at trække på ude i det præhospitale. De to reddere på en ambulance er afhængige af hinanden, og det, at de har samme uddannelse, er en hjørnesten i opbygningen af vores ambulancetjeneste.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet risikerer desuden at halte. Både for den uddannede, men også for den ikke uddannede, som risikerer at stå med voldsomme hændelser, som man ikke er uddannet til at kunne håndtere. Hverken under hændelsen eller bagefter.

Vi opfordrer regionerne og de private entreprenører til at være ekstra årvågne, ligesom vi opfordrer arbejdsmiljøorganisationerne i virksomhederne til at være på forkant med problematikkerne.


Dispensation fra ambulancebekendtgørelsen

Download

Vedr. dispensation ambulancepersonale

Download

Udbud i Region Sjælland

Falck har vundet 2 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Sjælland. Udbuddet var delt op i 4 områder, og regionen havde på forhånd meldt ud, at de ville hjemtage 2 af dem.

Falck kommer således fremover til fortsat at drifte ambulancer i delområderne Holbæk og Slagelse, og regionen skal fremadrettet drifte områderne Køge og Nykøbing F.

På baggrund af regionsrådets tidligere udtalelser om at hjemtage mindst halvdelen er Reddernes Landsklub overvejende positive overfor beslutningen, omend den betyder et farvel til Falck for gode kollegaer i den østlige og sydlige del af regionen.

Usikkerhed omkring selve udbuddet bliver nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse vil også kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Sjælland og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen, og de kollegaer, der påtænker at blive i Falck.

Allerede nu er tillidsrepræsentanterne i de berørte områder indkaldt til møder onsdag og torsdag i denne uge med regionsledelsen.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Ferietillæg – nu med renter

Du får muligvis en ekstraordinært omgang ferietillæg på din november lønseddel.

Du har penge tilgode, hvis det ferietillæg du skal have ifølge overenkomsten eller lokalaftaler er større end 1%.

Da folketinget vedtog den nye ferielov om samtidighedsferie, indebar det også en indefrysning af et helt års optjente feriepenge. I den forbindelse var der uenighed mellem de overenskomstbærende fagforbund og arbejdergiverne om det ekstra ferietillæg, som er i mange overenskomster.

3F har derfor rejst sagen overfor Falck og Dansk Erhverv. I juli 2021 vandt Fagbevægelsens Hovedorganisation en vigtig principiel sag på området, der stadfæstede fagforbundenes synspunkter.

I den forbindelse vil vi gerne sige tak til 3F – godt arbejde.

Læs mere Ferietillæg – nu med renter

Brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Redderne i Danmark udfører deres arbejde på alle årets dage og på alle timer af døgnet. Hvis du er forhindret i at møde op på dit afstemningssted på valgdagen d. 16. november, eksempelvis på grund af vagtsætning, er der nu åbent for muligheden for at brevstemme.

Du kan indtil fredag d. 12. november kl. 16.00 afgive din brevstemme. Du skal huske at medbringe gyldig legitimation. Det kan være pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis.

Reddernes Landsklub opfordrer alle til at stemme og derved gøre deres demokratiske indflydelse gældende.

Læs mere Brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Ny FTR i Falck region Midt

Tillidsrepræsentanterne i Falck Midt har tirsdag d. 12. oktober valgt ny fællestillidsrepræsentant.

Der var 2 kandidater til posten, og valget faldt på Kivan Olesen, som er tillidsrepræsentant på Falck i Lemvig. Vi vil i en af de kommende udgaver af fagbladet Redderen bringe et portræt af Kivan.

Reddernes Landsklub vil gerne ønske Kivan et stort tillykke med valget, og vi glæder os meget til samarbejdet. Samtidig vil vi gerne takke den afgående fællestillidsrepræsentant, Johnni Johansen, for det gode samarbejde, vi har haft, og vi ønsker ham al held og lykke i hans nye job som gruppeformand for Transportgruppen i 3F Randers.

Ny rapport om de præhospitale udbud

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) har offentligjort en ny undersøgelse om tendenserne i de præhospitale udbud, og den viser 10 klare tendenser på tværs af udbuddene.

Når der laves udbudsrunder på det præhospitale område, er det under stor påvirkning af de ambulance- og ST-redderne, som er ansat i områderne. Skal de skifte job, eller vinder den nuværende arbejdsgiver udbuddet? Kan de fortsætte på deres nuværende arbejdssted og i givet fald under hvilke vilkår?

En dominerende tendens er, at hjemtagninger sker i stor stil. Hjemtagningerne gøres som oftest ikke på baggrund af et kontrolbud, men på baggrund af embedsværkets beregninger. Begrundelsen for hjemtagningerne angives til, at man kan skabe en konkurrencesituation, hvor egen drift kan måles op mod de private aktørers pris og drift.

Rapporten er udgivet i 2 versioner: Én, hvor du kan læse den fulde længde med alle mellemregningerne samt en kortere udgave, hvor mellemregningerne er taget ud.

Læs mere Ny rapport om de præhospitale udbud

Falck vinder 4 ud 5 delområder

Udbuddet af ambulancekørslen i Region Hovedstaden er nu afgjort, og regionen har valgt at tildele 4 delområder til Falck og hjemtager selv et delområde.

Reddernes Landsklub hilser nyheden velkommen og ser nu frem til en årrække, hvor snakken om selve udbuddet kommer til at fylde lidt mindre kollegerne imellem i region Hovedstaden.

Endnu et udbud har nu vendt nu op og ned på kollegernes hverdag, og der er mange følelser involveret. Vi har stor sympati, forståelse og respekt for vores kolleger fra Hovedstadens Beredskab, der nu får vendt op og ned på deres hverdag som følge af denne udbudsrunde.

Vi vil gerne sende en anerkendende tanke til region Hovedstaden for at benytte sig af Lov om virksomhedsoverdragelse i deres udbud. Et vigtigt element, der manglede i de øvrige regioners udbud, og som først efterfølgende blev løst i region Midtjylland med en tilpasningsaftale og som stadigvæk udestår at blive løst i region Nordjylland.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig omstilling. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for de enkelte kollegers ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for ambulancetjenesten.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om de videre konsekvenser for kollegerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Kort info om forsikring

Reddernes Landsklubs nyeste informationsfolder, omhandler de forskellige dækninger, vi som reddere er omfattet af.

Du er som redder omfattet af forskellige forsikringer via din ansættelse i Falck og Responce.

Forsikringerne kan deles op i 4 hovedgrupper, som er ulykke, dødsfald, kritisk sygdom og mistet erhvervsevne.

Vores nyeste folder fortæller overordnet om dine dækninger. En mere detaljeret gennemgang kan du som medlem hente via redder.dk/forsikring, hvor du finder de årlige guidelines.

Læs mere Kort info om forsikring