Lav gratis testamente via Pension Danmark

Som en del af vores arbejdsmarkedspension i Pension Danmark, har vi en gratis mulighed for at oprette et testamente. Det er muligt via et samarbejde mellem Pension Danmark og online advokatfirmaet LEXLY.

Udarbejdelsen af selve testamentet sker online, hvor der også er mulighed for at få juridisk rådgivning. Din eneste udgift er gebyret på 300,- kr. til notaren, som gør testamentet juridisk bindende.

For at få adgang til den gratis mulighed, så er det vigtigt at du logger ind på Pension Danmarks hjemmeside først. Herefter kan du gå ind under fanen livssituationer og vælge testamente. Du kan herefter trykke på knappen “Opret testamente hos Lexly”.

Når du kommer ind på Lexly’s hjemmeside, så vil du her have en mulighed for at oprette et gratis testamente. Du kan gøre det i samråd med en jurist hos Lexly.

Du finder vej til Pension Danmark via hjemmesiden www.pension.dk

Indsamling af ønsker til OK25

Med et år tilbage af vores nuværende overenskomst, er tiden nu kommet til at starte indsamling af ønsker til OK25. Du kan indsende dine ønsker på mange måder, men for at gøre det let for dig vil vi i Reddernes Landsklub gerne være tovholder på det.

Derfor har vi igen lavet en OK25 side, hvor du som medlem kan indsende dine ønsker til overenskomstforhandlingerne næste år. Du finder siden via linket herunder eller under fanen Reddernet øverst på siden.

Vi spiller en aktiv rolle i forhandlingerne af din overenskomst. Når ønskerne er samlet ind, så vil vi tematisere dem. Herefter nedsættes der en række arbejdsgrupper med tillidsvalgte fra hele Danmark, som så skal gennemgå og drøfte de mange ønsker.

Tak fordi du giver din mening til kende og indsender dine ønsker. Det har vi i høj grad brug for.

Lønstigninger i OK23 er nu fuldt ud implementeret

Efter at vi nu har passeret 1.3.2024, kan vi også konkludere at alle lønstigninger i OK23 er implementeret. Det vil med andre ord også sige, at de aftalte stigninger i OK23 er slået helt igennem nu.

Den 1.3.2024 er din grundløn steget med yderligere kr. 921,90. Dermed er din grundløn samlet set steget med kr. 1883,88. Hvis du er ambulancebehandlerelev, så vil du opleve følgende stigninger i din grundløn, der afhænger af hvilket praktikår du er i.

Er du i 1. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 510,38
Er du i 2. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 599,69
Er du i 3. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 701,77
Er du i 4. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 765,57

Den særlige opsparing stiger med 2% pr. 1.3.2024.

Den 1.6.2023 blev arbejdsgiverbidraget til vores arbejdsmarkedspension forhøjet fra 8% til 10%, mens vores eget blev justeret ned fra 4% til 2%.

Genetillægget er steget med yderligere 3,5% pr. 1.3.2024. Sidste år steg genetillæggene med 4,5%.

Du vil kunne se de nye lønstingninger på din næste lønseddel der kommer i slutningen af marts måned.

OK23 er langt om længe redigeret færdig og blevet udgivet

Efter et meget langt forløb, så er de færdigredigerede udgaver af OK23 nu udgivet. Derfor kan du også nu hente din overenskomst som elektronisk udgave her. Udgaven er sendt til tryk og skal kunne bestilles i den lokale 3F afdeling.

Vi har ved flere lejligheder presset på for at få overenskomsten færdig redigeret. Vi glæder os over at den er blevet færdig med lidt mere end et år til vi skal forhandle en ny sammen med 3F. Vi har også allerede meddelt både Falck og 3F, at der ved OK25 er behov for et hurtigere forløb med efterredigering.

Du kan hente de to overenskomster herunder. Bemærk der er en overenskomst for Falck i København og en overenskomst for Falck i Provinsen. Du kan som altid også finde overenskomster, landsdækkende lokalaftaler på reddernet.

OK23 - 3F - Falck Provins

Download

OK23 - CF - Falck København

Download

Rejs ud i verden som redder i Falck

I vores overenskomst bliver der hvert år indbetalt midler til forskellige fonde. Nu er der mulighed for at søge om at rejse ud i verden som redder i Falck. Der søges lige nu 4 ambulancereddere til en specifik tur til USA, men det er vigtigt at understrege at alle der er ansat på overenskomsterne mellem Falck og 3F/CF kan ansøge om midler. Kun din fantasti sætter grænser.

Der er udgivet 3 plakater omkring fonden og de muligheder der er lige nu. Dem kan du downloade nederst på siden her.

Hvis du kunne tænke dig at komme i betragtning til USA turen eller har andre ideer, så skal du sende din ansøgning inden den 29.2.2024 til internationalt.samarbejde@falck.com

Vi håber på at mange af jer får mulighed for at rejse ud og besøge en række aktiviteter rundt omkring i verden.

Internationalt samarbejde

Download

Behov for kompetenceløft, uddannelse og lovgivning for den liggende patienttransport

Læserbrev skrevet af: Stefan Fyhn, Formand Reddernes Landsklub
Den liggende patienttransport spiller en afgørende rolle i, at sikre hele vores præhospitale dækning i Danmark. I en tid med mangel på ambulancebehandlere og paramedicinere, og dermed også ambulanceberedskaber, så flyttes flere opgaver og kørsler over i den liggende patienttransport. Men der mangler i den grad lovgivning på hele området og i høj grad også en bedre uddannelse til personalet. Det vil jeg som formand for Reddernes Landsklub gerne forsøge at belyse. 

En ny analyse, der er udarbejdet af Moos Bjerre A/S for Transporterhvervets Uddannelser (TUR), viser med al tydelighed, at der er behov for et kompetenceløft inden for den liggende patienttransport. Personalet udfører i dag en række opgaver, som de ikke nødvendigvis har den rette uddannelsesmæssige baggrund for at løse. Dette kan have indflydelse på kvaliteten af den liggende patienttransport og patienternes oplevelse af transporten. Derfor er det nødvendigt at sikre, at personalet har den rette uddannelse og kompetencer til, at håndtere de opgaver de står over for.

Det er afgørende at understrege, at personalet i den liggende patienttransport er yderst dygtige og kompetente. De udfører en afgørende opgave med, at transportere patienter sikkert og komfortabelt til og fra forskellige sundhedsfaciliteter. De har en bred vifte af færdigheder og erfaringer, der gør dem i stand til at håndtere mange forskellige situationer. Ligeledes er de et vigtigt fundament i hele den præhospitale kæde, da de sikrer at ambulanceberedskabet i højere grad også kan koncentrere sig om de akutte opgaver. 

Men der er behov for at få løftet både uddannelsesniveau og kompetencer. Analysen der er udarbejdet af Moos Bjerre viser klart, at der er et behov for at øge kompetencerne på flere områder. Her kan eks. nævnes områder som basal sygdomslære, overvågning og måling, journalføring, kommunikation mv. Det ønsker vi sker via en ny erhvervsuddannelse for personale i den liggende patienttransport. 

En kortere erhvervsuddannelse vil være en effektiv måde, at sikre dette kompetenceløft på. Denne uddannelse vil fokusere specifikt på de opgaver og færdigheder, der er relevante for den liggende patienttransport. Personalet vil få mulighed for, at opnå den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund og viden til, at udføre deres opgaver på en professionel og sikker måde. Dette vil ikke kun styrke personalets kompetencer, men også bidrage til at hæve standarden og kvaliteten af den liggende patienttransport.

En kortere erhvervsuddannelse vil også være en anerkendelse af personalets dygtighed og kompetencer. Det vil give dem mulighed for, at opnå den formelle uddannelsesmæssige baggrund, der matcher deres praktiske erfaringer og færdigheder. Dette vil ikke kun styrke personalets professionalisme, men også bidrage til at øge deres motivation og jobtilfredshed.

I lyset af disse argumenter opfordrer jeg derfor til, at der bliver taget handling på dette område. Vi har brug for lovgivning og en ny bekendtgørelse, der sikrer ensartede kvalitetsstandarder i den liggende patienttransport. Samtidig bør der oprettes en kortere erhvervsuddannelse for at sikre, at personalet har den rette uddannelsesmæssige baggrund og kompetencer til at udføre deres opgaver på en professionel og sikker måde.

Personalet i den liggende patienttransport yder en fantastisk indsats hver eneste dag. De møder borgerne i en række sårbare situationer, samtidig med de i fremtiden skal kunne løse endnu flere opgaver. Derfor skal vi have området lovreguleret på en langt bedre måde end det sker i dag. Ved hjælp af en ny bekendtgørelse kan vi samtidig sikre, at der stilles stærkere krav til både kompetencer og uddannelsesniveau.

Ingen modregning i efterlønnen i 2023 og 2024

Er du gået på efterløn eller har planer om at gøre det, så er der i 2023 og 2024 en mulighed for at arbejde, uden modregning. Normalt skal arbejde modregnes i efterlønnen. Men frem til den 31. december 2024 kan du som efterlønsmodtager arbejde inden for sundhedsvæsenet, uden arbejdet bliver modregnet i din efterløn. Dette gælder også for ambulancereddere.

For at undgå modregning skal du arbejde inden for sundhedsvæsenet. Hvis du er ansat som ambulanceredder hos en privat operatør, så er du også omfattet af ordningen.

Ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, bliver fritaget for modregning i efterlønnen, hvis de vender tilbage til et job i sundhedsvæsenet i år og næste år. Det vedtog et flertal i Folketinget den 1.6.2023, og det skal bidrage til at afvikle den akutte mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen. Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, vil man blive fritaget for modregning i efterløn for merarbejde. Ordningen er midlertidig og løber i perioden 2023 og 2024.

Hvis du ønsker mere viden omkring det, så skal du tage kontakt til din 3F a-kasse, der kan vejlede mere om ordningen. Du kan desuden læse mere om ordningen her

Aftale mellem Falck og 3F sikrer betaling af autorisationsgebyr.

Der er nu lavet en aftale mellem 3F og Falck, således alle nuværende ansatte ambulancefolk kan få betalt deres autorisationsgebyr. Hidtil har det været gældende for alle der skulle kompetenceløftes som meritbehandler eller til paramediciner niveau. Nu vil alle der enten har søgt autorisation eller mangler at gøre det, kunne få dækket deres autorisationsgebyr. Alle der i fremtiden vil blive ansat som redderelever mv. vil selv skulle betale deres autorisation. Dette er også praksis fra mange andre områder, hvor sundhedspersoner skal autoriseres.

Den 30.06.2024 skal alle ambulancebehandlere og paramedicinere være autoriseret, hvis de forsat ønsker at beholde deres sundhedsfaglige titel.

Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond har besluttet at yde økonomisk støtte til alle nuværende ansatte og alle der nyansættes frem til 1. februar 2024, som har ansøgt og betalt for at være autoriseret/registreret. Bliver du ansat herefter skal du selv betale for din autorisation.

Vi er meget glade for at der nu er fundet en løsning, der både omfatter de som allerede har søgt og fået autorisation og de som forsat mangler at søge den. Der er udsendt intern information omkring ansøgningsproces samt hvordan du søger refusion af dit betalte gebyr.

3F har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til autorisation/registrering til meritelever og paramedicinere, når særlige kriterier var opfyldt. Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra 3F eller andre, vil det ikke være muligt at modtage økonomisk støtte igen. Du vil, ved ansøgning om økonomisk støtte, skulle underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har fået udbetalt støtte til autorisation/registrering.

Ansøgning om selve autorisationen sker via Styrelsen for Patientsikkerhed. Her skal du selv lave udlæg for gebyret, som du derefter kan søge om refusion på. Refusionsansøgningen skal laves via kompetencefondens hjemmeside på www.dinfond.dk

Du kan læse meget mere om selve ansøgningsprocessen, samt hvilke dokumenter du skal indhente. Herunder også se hvordan du kan få fremskaffet dit eksamens- eller kursusbevis fra din oprindelige uddannelsesinstitution. Dette via linket herunder.

Forlig med Falck omkring særlig opsparing

Den 30. juni 2023 modtog du, som Falck ansat, et brev i din e-Boks vedr. særlig opsparing. Her har Falck orienteret omkring, at de pr. 1.9.2023 ville ændre praksis omkring den særlige opsparing. Hidtil har der været indbetalt til særlig opsparing for den løn du har modtaget alle årets 12 måneder, inklusiv den løn du modtager når du holder ferie. Du har i dag modtaget et nyt brev med en ændring til den oprindelige skrivelse. Dette på baggrund af indsigelse fra RL m.fl.

I overenskomsterne står det beskrevet, at særlig opsparing skal indbetales for den ferieberettige løn. Derfor mener Falck det er en fejl, at de indtil nu har indbetalt særlig opsparing for den løn vi har modtaget under ferieafvikling. Vi har været i en god dialog med Falck omkring dette i hele forløbet, både før og efter udsendelsen af den oprindelige skrivelse.

Vi har påberåbt os mulighed for, at undersøge sagen nærmere, hvorfor vi fremsendte en henvendelse til Falck den 29. august. Vi mener i RL, at der er givet forkert opsigelsesvarsel på den kutyme som der er opstået. Vi anerkender dog, at den praksis der har været udført indtil nu, er i strid med overenskomsten. Dette grundet, at der ikke skal indbetales særlig opsparing af den løn vi modtager under ferieafvikling. Vi mener dog ikke, at Falck kan opsige denne kutyme med mindre end 3 måneders varsel. Derfor har vi sammen med Landsklubben for HK ansatte, fysioterapeuter- og ergoterapeuterne gjort indsigelse overfor Falck.

På baggrund af gode drøftelser er vi nået til enighed med Falck omkring, at de i stedet opsiger kutymen med 3 måneder frem for de oprindelige 2 måneder. Det har betydning for alle de, som har afholdt ferie i september måned. Her vil de forsat modtage særlig opsparing af den løn, der er modtaget under ferieafvikling. Således vil der først ske ny praksis fra den 1. oktober 2023 og frem.

Vi har fået hele sagen vurderet juridisk ad flere omgange. Her er der enighed om at kutymen er overenskomststridig. Derfor kan den opsiges med passende varsel. Vi mener i RL, at et passende varsel er samme varsel som der skal gives ved opsigelse af lokalaftaler. Derfor har vi ønsket at beskytte denne bestemmelse ved at rejse sagen.

Vi er glade for at der er fundet en løsning på dette og at vi har kunnet arbejde rigtig godt sammen på tværs af de respektive organisationer, der er repræsenteret i Falck.

Ny hjemmeside til kompetencefonden

Hvis ikke du allerede har set det, så er der kommet en ny og opdateret hjemmeside for vores kompetencefond. Hjemmesiden har forsat adresse på dinfond.dk

Igennem noget tid har hjemmesiden dog været ude af drift. Derfor er det også glædeligt at der nu er en ny og forbedret version. På selve hjemmesiden kan du nu se en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for fonden, ligesom der er lavet en FAQ om diverse spørgsmål.

På redderområdet er det særlige, at vi har vores egen fond. VI er således ikke omfattet af HTSK-fonden, som er hele transportområdets uddannelses- og kompetencefond. Falck indbetaler hvert år et beløb pr. medarbejder til fonden. På nuværende tidspunkt udgør beløbet 780,00 kr. pr år.

Kig forbi hjemmesiden for at se, hvordan du kan søge støtte til uddannelse.