Vigtig info til nuværende og tidligere ansatte i Responce

Hvis du har været ansat i Responce i perioden 1. april 2017 til 1. september 2022, så bør du læse med herunder. Du vil med al sandsynlighed have modtaget et ekstra pensionsbidrag fra Falck i starten af november måned sidste år – og det er ikke en fejl.

I forbindelse med en løngennemgang, foretaget af 3F Vestfyn, opdages det, at der for de ansattes vedkommende ikke er sket indbetaling af pensionsbidrag af ferietillægget. På Responce overenskomsten for ambulance og liggende sygetransport, skal der indbetales pension af de 2,5% der gives i ferietillæg. Det skal der ikke på overenskomsten gældende for Falck. Da Responce er datterselskab i Falck, er fejlen opstået i forbindelse med af Falck overtog ansvaret for lønudbetalinger.

I forbindelse med den fagretlige behandling, har Finn Ole Christiansen fra 3F Vestfyn ført sagen lokalt, sammen med fællestillidsrepræsentant i Responce, Andi Helbo Sejersen. Der har været rejst krav for samtlige ansatte i ovenstående periode. Det gælder også for tidligere ansatte i Region Midt, hvor Responce ikke længere opererer. Sagen er ført på vegne af alle 3F afdelinger i området.

Der er rejst krav for 12% pensionsindbetaling for hele perioden, herudover kompensation for manglende investeringsafkast hos Pension Danmark i samme periode. Der er rejst krav om 12% og ikke 8%, da det har været vores påstand at arbejdsgiveren har svigtet sit ansvar om at opkræve de 4% medarbejderbidrag.

Der er nu indgået forlig i sagen, hvor alle kolleger i den ovennævnte periode nu er blevet kompenseret. Beløbene der er indbetalt vil være varierende, men hvis du har været ansat i hele perioden, vil det beløbe sig til ca. 8.000 kr i alt.

I Reddernes Landsklub vil vi gerne rette en stor tak og ros til 3F Vestfyn for at have opdaget fejlen og samtidig anerkende det arbejde der nu er lavet af de lokale tillidsrepræsentanter i Responce, herunder fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL, Andi Helbo Sejersen i forbindelse med fagretlige behandling. Samtidig vil vi anerkende Falck for at få rettet op på fejlen uden det skulle behandles via faglig voldgift eller andet.

Læs mere Vigtig info til nuværende og tidligere ansatte i Responce

LSR Base skrottes i Falck og ny app afløser er på vej

Igennem længere tid har der været store udfordringer i Falck, omkring indførelsen af lønsystemet LSR Base. I den forbindelse har tillids- og fællestillidsrepræsentanter igennem hele forløbet udtalt en skepsis og kritik af systemet. Derfor glæder det os også meget, at der nu er en ny afløser på vej og at LSR-appen bliver skrottet. Vi har gjort vores indflydelse gældende i en række udvalg hvor vi er repræsenteret. Vi har i høj grad italesæt behovet for en ny løsning. Denne er nu under udvikling hvor vi også er med i testforløbet frem mod lancering. 

Vi er glade for der er blevet lyttet til os og at der også er fundet de nødvendige økonomiske midler til at udvikle et nyt system. RL er repræsenteret bredt i en række udvalg i Falck, herunder både regionalt og på landsplan. Her søger vi altid at gøres vores indflydelse gældende – det har vi i høj grad gjort ift. LSR, hvor vi har rejst massiv kritik.  

Vi presser naturligvis på for at den nye appløsning hurtigst muligt bliver klar, men vi er også meget bevidste om, at det skal fungere fra dag ét. Derfor ser vi naturligvis hellere at der tages den nødvendige tid nu i udviklingsfasen, så de nye systemer der kommer, virker fra dag et.  

Onsdag d. 28.9 var der inviteret til testdag i Århus, hvor den første prototype blev testet igennem af testbrugere. Der er udvalgt en testgruppe, som skal prøve de funktioner der nu laves i appen i den kommende tid. Her er vi også godt repræsenteret.

Vi ser frem til der kommer en afløser. Alt ny indførsel af app’s mm, går sjældent uden udfordringer, men vi er overbeviste om at dette bliver et langt bedre forløb nu.

Reddernes Landsklub har valgt ny formand

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub har i går været samlet, hvor der er valgt ny formand. Stefan Fyhn er blevet valgt som ny formand i Reddernes Landsklub. Dermed afløser han Jørgen Knudsen, der har fungeret som konstitueret formand indtil nu. Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Knudsen for den indsats der er blevet udført, i perioden som konstitueret formand.

Der foreligger nu en stor opgave i Reddernes Landsklub, for at arbejde videre med de mange gode inputs der kom fra de tillidsvalgte på vores branche-konference på redderområdet forleden. Her blev det i høj grad italesat, at Reddernes Landsklub skal være det samlende organ, hvor alle faggrupper på redder overenskomsterne i Falck skal kunne se sig selv og være repræsenteret. 

Stefan Fyhn har været fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL siden 2015. Han er oprindelig uddannet fra Falck, hvor han startede som redderelev i 2011. Han har således været ansat i Falck hele vejen igennem sin tid som redder. Han er uddannet ambulancebehandler og indgår til dagligt på effektiv vagtform på stationen i Vejle. 

Selv udtaler Stefan Fyhn omkring valget:

”Jeg takker bestyrelsen for den opbakning der nu er givet mig som formand for Reddernes Landsklub. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, men også et kæmpe drive og gå på mod. For mig er det helt afgørende at vi sikrer, at Landsklubben favner og repræsenterer alle de faggrupper vi består af. Det gælder hele vejen rundt på redder området.”

Der pågår nu et arbejde hen over sommeren, med at få lavet en smidig overdragelse af formandsposten.

Registrering af valggrundlag

Som tillidsrepræsentant er det tid til at gå ind på mit 3F og kontrollere, om dit valggrundlag er registrere korrekt, således du også i 2022 kan modtage dit vederlag. Den transportansvarlige i din afdeling kan hjælpe dig med at kontrollere data, såfremt du ikke selv kan se dem.

Vederlaget blev indført som forsøgsordning med overenskomsten i 2017 som kompensation for den fritid, tillidsrepræsentanten bruger på tillidshvervet. Med overenskomsten i 2020 blev forsøgsordningen gjort permanent.

En forudsætning for at modtage vederlaget er, at du har gennemført de 4 moduler i grunduddannelsen for tillidsvalgte, som Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU, udbyder.

Ny FTR i Falck region Midt

Tillidsrepræsentanterne i Falck Midt har tirsdag d. 12. oktober valgt ny fællestillidsrepræsentant.

Der var 2 kandidater til posten, og valget faldt på Kivan Olesen, som er tillidsrepræsentant på Falck i Lemvig. Vi vil i en af de kommende udgaver af fagbladet Redderen bringe et portræt af Kivan.

Reddernes Landsklub vil gerne ønske Kivan et stort tillykke med valget, og vi glæder os meget til samarbejdet. Samtidig vil vi gerne takke den afgående fællestillidsrepræsentant, Johnni Johansen, for det gode samarbejde, vi har haft, og vi ønsker ham al held og lykke i hans nye job som gruppeformand for Transportgruppen i 3F Randers.

TR/AMR konferencen er aflyst

På grund af Covid 19 smitterisikoen har Transportgruppen i 3F besluttet at aflyse årets branchekonference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Begrundelsen for aflysningen er, at det ikke anses for forsvarligt at samle så mange personer fra 2 virksomheder, men Transportgruppen håber at lave en konference, når smitterisikoen er overstået.

I Reddernes Landsklub havde vi set frem til at møde jer alle til konferencen. Vi vil i stedet prioritere at komme rundt i landet til TR møder, så vi alligevel kan få en debat om, hvad der rører sig ude på landkortet.

Overenskomstkurset afholdes fortsat som planlagt i uge 46 på Laugesens Have.

Seminar for tillidsrepræsentanterne i Midt

I rækken af miniseminarer for tillidsrepræsentanter er 3F og Reddernes Landsklub denne gang nået til Herning, hvor der er samlet over 20 tillidsrepræsentanter til god debat om køreplanen op til, under og efter OK20.

Forhandlingssekretær Flemming Overgaard er også denne gang til stede, og han gennemgik Den Danske Model, som danner grundlag for arbejdsmarkedets organisering, hvor det centrale element er indgåelse af frivillige aftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Som det har været på de 2 foregående seminarer, kommer den regionale ledelse forbi, hvor der skal tales om, hvad der aktuelt rører sig i regionen.

 

TR Frihed

En tillidsrepræsentant har mange opgaver i det daglige. Vedkommende er naturligt bindeled mellem kollegerne og ledelsen, og vedkommende løser jævnligt også udfordringer, som bliver klaret uden, at ledelsen kommer ind over sagen.

Ud over det er der opgaver, som skal løses på ledelsens foranledning, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at tillidsrepræsentanten får den fornødne frihed til at løse de opgaver, da der i overenskomstens §7 stk. 1 står:

“hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentantens tid i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, og dette sker på virksomhedens foranlednings, skal der, for den tid der medgår hertil, finde sædvanlig aflønning sted, og der skal ydes vedkommende den nødvendige tjenestefrihed. Dette gælder endvidere, såfremt der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i forbindelse med arbejde i Samarbejdsorganisationen. Ved forudgående aftale kan tillidsrepræsentanten opnå betalt frihed ved arbejde, som varetager virksomhedens og medarbejdernes interesser. Fra 1. maj 2017 skal virksomheden eller dennes repræsentant alene underrettes”

Læs mere TR Frihed

Branchekonference: TR-Reddere

Der er åbnet for tilmeldingen til Branchekonferencen for TR-Reddere. Det foregår i år på Langesøhus i Silkeborg d. 12-14 december 2018.

Konferencen er et tilbud til dig som tillidsrepræsentant (TR) om at komme ud og møde dine kolleger fra hele landet, og hvor der er mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med hinanden.

Du kan tilmelde dig til konferencen, der har FIU-nr. 2033-18-00-20, via din lokale 3F-afdeling eller FIUs uddannelseskatalog.

Læs mere Branchekonference: TR-Reddere

Tillidsrepræsentanten

I Falck og Responce har vi et fintmasket netværk af tillidsrepræsentanter, da alle stationer har mulighed for at vælge én.

Ved valg af en tillidsrepræsentant på jeres station sikrer I jeres talerør til ledelsen, ind i 3F og Reddernes Landsklub. Reddernes Landsklub binder jeres tillidsrepræsentant sammen med landets øvrige tillidsrepræsentanter og understøtter ham eller hende i sit virke. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten får så meget opbakning som muligt af sine kollegaer.

Du kan her læse mere om tillidsrepræsentantens hverv og de muligheder der stilles til rådighed fra fagbevægelsen.

Læs mere Tillidsrepræsentanten