Paramediciner efter 3 års uddannelse og direkte fra gymnasiet – Katastrofal udvikling

Vi vil gerne starte med at slå fast, at vi til en hver tid går ind for mere uddannelse og bedre uddannelser. Det gælder i høj grad også for paramedicineruddannelsen. Vi har hele tiden ment, at der er behov for at skabe en bedre og mere akademiseret uddannelse for paramedicinerne i Danmark. UCN i Region Nordjylland har nu fået godkendt en paramedicineruddannelse på bachelorniveau, hvilket vi mener er et skridt i den helt forkerte retning og en katastrofe for vores fag. Det vil få en afgørende betydning i fremtiden, hvor vi vil se en skævvridning i rekrutteringen og en skævvridning i opgaveløsningen.

Det er helt naivt at tro, at der kan skabes en uddannelse på 3 år, som samtidig kan sikre den rigtige mængde af praktisk erfaring og teoretisk formåen. At arbejde i det præhospitale miljø, er ikke kun et spørgsmål om at have en stærk teoretisk viden. Det handler i høj grad om praktiske færdigheder. I dag har vi en fantastisk uddannelse der sikrer netop det, i form af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler. I dag er paramedicineruddannelsen en overbygning til denne uddannelse. Den del vil blive fjernet nu.

Vi vil i fremtiden i stedet se, at unge mennesker søger direkte fra gymnasiet og ind på en bacheloruddannelse i paramedicin. Efter 3 års uddannelse, vil de så blive kastet ud i en præhospital virkelighed. Det er forfejlet og stærkt kritisabelt. Samtidig frygter vi, at ambulancebehandleruddannelsen vil blive voldsomt devalueret i fremtiden, hvilket også vil kunne ses i rekrutteringspuljen.

Der lægges op til, at nuværende ambulancebehandlere vil kunne tage denne uddannelse. Det tror vi dog ikke på vil ske, da mange ikke vil have mulighed for, at tage en uddannelse på SU, på det tidspunkt i deres liv. Samtidig er det set fra andre lande, at en meritordning ikke bliver anvendt, så længe der kan findes tilstrækkeligt med ansøgere udefra. 

Vi vil altid arbejde for, at få skabt bedre og stærkere uddannelser for nuværende og kommende paramedicinere. En bacheloruddannelse er ikke den rigtige løsning.

Ingen modregning i efterlønnen i 2023 og 2024

Er du gået på efterløn eller har planer om at gøre det, så er der i 2023 og 2024 en mulighed for at arbejde, uden modregning. Normalt skal arbejde modregnes i efterlønnen. Men frem til den 31. december 2024 kan du som efterlønsmodtager arbejde inden for sundhedsvæsenet, uden arbejdet bliver modregnet i din efterløn. Dette gælder også for ambulancereddere.

For at undgå modregning skal du arbejde inden for sundhedsvæsenet. Hvis du er ansat som ambulanceredder hos en privat operatør, så er du også omfattet af ordningen.

Ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, bliver fritaget for modregning i efterlønnen, hvis de vender tilbage til et job i sundhedsvæsenet i år og næste år. Det vedtog et flertal i Folketinget den 1.6.2023, og det skal bidrage til at afvikle den akutte mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen. Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, vil man blive fritaget for modregning i efterløn for merarbejde. Ordningen er midlertidig og løber i perioden 2023 og 2024.

Hvis du ønsker mere viden omkring det, så skal du tage kontakt til din 3F a-kasse, der kan vejlede mere om ordningen. Du kan desuden læse mere om ordningen her

Grønne udrykningsblink er en farlig idé

Transportministeren vil nu lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Blinket skal dog ikke give særlig rettigheder i trafikken, men alene sende et signal om, at bilisten har en livsvigtig opgave.

I Reddernes Landklub tager vi på det kraftigste afstand fra forslaget. Vi vil samtidig gerne advare mod at forslaget gennemføres. Det er en farlig og forvirrende idé, at frivillige førstehjælpere mv. kan påmontere grønne “udrykningsblink” på deres biler. 

Vi vil gerne anerkende, at rigtig mange personer ønsker at træde til og yde førstehjælp. Både som hjerteløbere men også når vi som reddere ellers kommer ud og skal yde behandling. Men at færdes i trafikken med et udrykningssignal, som i øvrigt ingen beføjelser giver, det er ikke den rigtige vej at gå.

At færdes i trafikken med et udrykningssignal kræver enorm rutine og træning. Når der nu laves et grønt blink som signalerer at vedkommende er på vej til en førstehjælpsopgave, så vil det uden tvivl medføre, at bilister vil forsøge at give plads og prøve at manøvrere deres køretøj et andet sted hen. Men hvis øvrige bilister ikke kender til det, så kan der opstå enormt farlige situationer. 

Samtidig frygter vi, at der vil være førstehjælpere som kommer til at bryde færdselsloven, da deres lyst til at komme frem og hjælpe er stor. Det er godt at vi i Danmark har fået indført hjerteløberordningen, men der er ingen grund til at indføre nye ordninger ift. et grønt udrykningssignal. Det skaber forvirring og farlige situationer.

Vi vil på det kraftigste advare mod dette forslag, og håber at det vil blive taget til efterretning.

Vigtig info til nuværende og tidligere ansatte i Responce

Hvis du har været ansat i Responce i perioden 1. april 2017 til 1. september 2022, så bør du læse med herunder. Du vil med al sandsynlighed have modtaget et ekstra pensionsbidrag fra Falck i starten af november måned sidste år – og det er ikke en fejl.

I forbindelse med en løngennemgang, foretaget af 3F Vestfyn, opdages det, at der for de ansattes vedkommende ikke er sket indbetaling af pensionsbidrag af ferietillægget. På Responce overenskomsten for ambulance og liggende sygetransport, skal der indbetales pension af de 2,5% der gives i ferietillæg. Det skal der ikke på overenskomsten gældende for Falck. Da Responce er datterselskab i Falck, er fejlen opstået i forbindelse med af Falck overtog ansvaret for lønudbetalinger.

I forbindelse med den fagretlige behandling, har Finn Ole Christiansen fra 3F Vestfyn ført sagen lokalt, sammen med fællestillidsrepræsentant i Responce, Andi Helbo Sejersen. Der har været rejst krav for samtlige ansatte i ovenstående periode. Det gælder også for tidligere ansatte i Region Midt, hvor Responce ikke længere opererer. Sagen er ført på vegne af alle 3F afdelinger i området.

Der er rejst krav for 12% pensionsindbetaling for hele perioden, herudover kompensation for manglende investeringsafkast hos Pension Danmark i samme periode. Der er rejst krav om 12% og ikke 8%, da det har været vores påstand at arbejdsgiveren har svigtet sit ansvar om at opkræve de 4% medarbejderbidrag.

Der er nu indgået forlig i sagen, hvor alle kolleger i den ovennævnte periode nu er blevet kompenseret. Beløbene der er indbetalt vil være varierende, men hvis du har været ansat i hele perioden, vil det beløbe sig til ca. 8.000 kr i alt.

I Reddernes Landsklub vil vi gerne rette en stor tak og ros til 3F Vestfyn for at have opdaget fejlen og samtidig anerkende det arbejde der nu er lavet af de lokale tillidsrepræsentanter i Responce, herunder fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL, Andi Helbo Sejersen i forbindelse med fagretlige behandling. Samtidig vil vi anerkende Falck for at få rettet op på fejlen uden det skulle behandles via faglig voldgift eller andet.

Læs mere Vigtig info til nuværende og tidligere ansatte i Responce

LSR Base skrottes i Falck og ny app afløser er på vej

Igennem længere tid har der været store udfordringer i Falck, omkring indførelsen af lønsystemet LSR Base. I den forbindelse har tillids- og fællestillidsrepræsentanter igennem hele forløbet udtalt en skepsis og kritik af systemet. Derfor glæder det os også meget, at der nu er en ny afløser på vej og at LSR-appen bliver skrottet. Vi har gjort vores indflydelse gældende i en række udvalg hvor vi er repræsenteret. Vi har i høj grad italesæt behovet for en ny løsning. Denne er nu under udvikling hvor vi også er med i testforløbet frem mod lancering. 

Vi er glade for der er blevet lyttet til os og at der også er fundet de nødvendige økonomiske midler til at udvikle et nyt system. RL er repræsenteret bredt i en række udvalg i Falck, herunder både regionalt og på landsplan. Her søger vi altid at gøres vores indflydelse gældende – det har vi i høj grad gjort ift. LSR, hvor vi har rejst massiv kritik.  

Vi presser naturligvis på for at den nye appløsning hurtigst muligt bliver klar, men vi er også meget bevidste om, at det skal fungere fra dag ét. Derfor ser vi naturligvis hellere at der tages den nødvendige tid nu i udviklingsfasen, så de nye systemer der kommer, virker fra dag et.  

Onsdag d. 28.9 var der inviteret til testdag i Århus, hvor den første prototype blev testet igennem af testbrugere. Der er udvalgt en testgruppe, som skal prøve de funktioner der nu laves i appen i den kommende tid. Her er vi også godt repræsenteret.

Vi ser frem til der kommer en afløser. Alt ny indførsel af app’s mm, går sjældent uden udfordringer, men vi er overbeviste om at dette bliver et langt bedre forløb nu.

Præhospitale uddannelser skal ikke være en bachelor

Vi har erfaret, at FOA er fremme med et ønske omkring at ændre uddannelsen til ambulancebehandler fra en erhvervsuddannelse til en bachelor. Således er sektorformand i FOA, Reiner Burgwald, fremme med netop det ønske i sin kronik i FOA’s fagblad den 5.9.

Reddernes Landsklub må på det kraftigste tage afstand fra den udmelding og stille os helt modsat. Vi har i Danmark en stærk erhvervsuddannelse på ambulanceområdet, hvor kombinationen af skole og erhvervspraktik giver behandlereleverne et solidt fundament at stå på.

Vi mener helt klart, at uddannelsen som ambulancebehandler er placeret helt korrekt i erhvervsuddannelsessystemet med et højt fagligt niveau. De elever der i dag færdiggør deres uddannelse, er på et ekstremt fagligt højt niveau, samtidig med de evner at begå sig praktisk i alle mulige og umulige miljøer. Det skal vi for alt i verden bevare. Vi ønsker ikke en ny uddannelse hvor der eks. skal betales SU fremfor den nuværende model med elevløn.

Læs mere Præhospitale uddannelser skal ikke være en bachelor

Mulig fornyelse af elevdispensationen

Vi har i RL fået forespørgsler på, om dispensationen omkring brug af 3.-mands ambulancebehandlerelever er blevet forlænget. Det er den ikke på nuværende tidspunkt, men et svar fra sundhedsministeriet til 3F og Reddernesudviklingssekretariat (RUS) antyder nu, at en forlængelse kan være på vej, denne gang dog med en anden begrundelse end hidtil.

Dispensationen, der blev givet tilbage i december 2021, gav mulighed for at bemande ambulanceberedskaber med en ambulancebehandlerelev, som har gennemført 3. skoleperiode. Dette er væsentligt tidligere end ellers, hvor en elev normalt må bemande et ambulanceberedskab sammen med en ambulancebehandler eller paramediciner, efter afslutning af 5. skoleperiode.

Reddernes Landsklub er klart af den holdning, at den tidligere dispensation hverken skal forlænges eller fornyes, med en ny begrundelse omkring generel mandskabsmangel.

Læs mere Mulig fornyelse af elevdispensationen

Kender du vores næste kollega?

Falck søger nu ambulancebehandlerelever til opstart i første halvår 2021. Fristen for ansøgning er 20. september 2020, og du kan finde stillingsopslaget her eller på falck.dk, hvor alle ledige stillinger i Falck er opslået. Så hvis du kender én, som kunne tænke sig at blive vores nye kollega, må du meget gerne dele dette opslag med ham/hende.

Kommer du gennem det store ansøgerfelt, vil du blive indkaldt til en samtale, hvor også repræsentanter for det faglige system deltager. De faglige repræsentanter deltager blandt andet for at medvirke til, at vores nye elever supplerer de kolleger, som de skal indgå i teams med, da redderarbejdet i høj grad er teamwork.

Efter endt samtale og godkendelse skal du gennemføre den fysiske test, som Falcksport står for. Falcksport er en forening under Falcks Personaleforening, som alle ansatte i Danmark er medlem af.

Reddernes Landsklub ønsker alle kandidater held og lykke, og vi glæder os til at møde dig, når du er kommet gennem nåleøjet.

6 år mere

Region Syddanmark har nu endegyldigt valgt ikke at sende ambulancekørslen og den liggende sygetransport i tidligt udbud.

Vores kollegaer i Responce og Ambulance Syd kan derfor se frem til 6 år mere med ambulancedrift i region Syddanmark.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid region Syddanmark viser redderne ved at forsætte de nuværende kontrakter.

Reddernes Landsklub håber ligeledes, at denne forlængelse vil gøre det mere attraktiv for Responce og region Syddanmark at videreudvikle reddernes kompetencer.

Vi ser også en forlængelse som en mulighed for, at give redderne en ro og større tryghed i ansættelsen, fremfor at skulle igennem endnu en udbudsrunde.

Du kan nu søge autorisation

Fra mandag 1. juli 2019 har det været muligt for ambulancebehandlere at søge om autorisation, mens behandlere med særlige kompetencer kan søge om at blive registreret som paramedicinere.

Frem til 30. juni 2024 er der lavet en overgangsordning, som betyder, at hvis du før 1. juli 2019 arbejder som behandler eller paramediciner, kan du gøre det uden at være autoriseret. Hvis du bliver uddannet ambulancebehandler efter 1. juli 2019, kan du ikke arbejde som sådan uden at søge autorisation.

Prisen for autorisation er sat til 1.155 kr. og skal du registreres som paramediciner, koster det yderligere 1.380 kr.

Læs mere Du kan nu søge autorisation