Falck taber udbud

Falck har tabt alle 4 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Nordjylland. Falck ophører således med at drifte ambulancer i den nordlige del af Jylland fra og med 1. april 2022.

Reddernes Landsklub er ærgerlige overfor beslutningen, der kommer til at betyde et farvel til Falck for gode kollegaer i hele regionen. Dette er desværre et vilkår ved udbud. Vi hilser PreMed velkommen til den danske ambulancetjeneste og håber, at de vil medvirke til at videreføre de ordnede forhold, der eksisterer på det danske redderområde. Vi beder dem tage godt imod de kolleger, der måtte ønske fortsat at virke indenfor det præhospitale i deres lokalområde.

Usikkerheden omkring selve udbuddet bliver netop nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre regionen og PreMed til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse bør finde anvendelse og vil kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Nordjylland, PreMed og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse og et højt informationsniveau. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen eller PreMed, men også de kolleger, der måtte påtænke søge andre steder hen eller helt at forlade faget.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Falck vinder udbud

Falck har vundet Vejdirektoratets og Rigspolitiets udbud om beredskabs- og autotransportydelser.

Falck vinder udbuddet i konkurrence med 2 andre udbydere af vejhjælp.

Reddernes Landsklub hilser nyheden velkommen og ser med en kontraktlængde på 7 år frem til en periode med lidt mere rolige tilstande.

Ligeledes ser vi frem til implementeringen af udbuddets krav til de nye TMA-systemer for afmærkningsvogne til gavn for blandt andet reddernes sikkerhed.

Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

EUs side for udbud af tjenesteydelser kunne man i sidste uge læse, at Region Midtjylland og Region Nordjylland nu går i gang med de indledende øvelser frem mod et kommende nyt udbud af ambulancekørsel i 2020.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der nu er kommet en større bevågenhed omkring Regionernes muligheder frem mod kommende udbud, herunder også, at der laves en såkaldt indledende markedsdialog. I artiklen på beredskabsinfo.dk står også nævnt, at denne markedsdialog som udgangspunkt kan indeholde emner omkring køretøjskrav, basefaciliteter og beredskabstyper mm.

Vi har den klare holdning, at udbudstekster og mindstekrav skal udarbejdes på baggrund af de gældende overenskomster på hele markedet. Således er det ikke overenskomsterne, der skal tilrettes på baggrund af udbudskrav men udbuddet, der skal tilrettes efter overenskomsterne. Reddernes Landsklub vil gerne sende en generel opfordring til, at der i højere grad inddrages faglige repræsentanter i arbejdet frem mod udarbejdelsen af udbudsmaterialer og mindstekrav.

Herudover mener vi, at arbejdsmiljøet skal i højsædet, hvorfor der bør indtænkes en lang række af mindstekrav i forhold til basernes opbygning og placering, ambulancernes opbygning og indretning og meget mere. Vi har igennem de seneste år set forskellige mindstekrav på tværs af regionerne, hvor der i nogle områder har været krav om elektroniske patientbårer i ambulancerne. Dette krav bør gøres landsdækkende, således det er ufravigeligt at virksomhederne og operatørerne implementerer elektroniske bårer.

Læs mere Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

Konference om udbud af den præhospitale indsats

Tak til Reddernes Udviklingssekretariat og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der i går var vært ved en konference om udbud af den præhospitale indsats.

Elevoptaget var et af de større emner, hvor der var generel enighed om, at det ikke bør være et konkurrenceparameter og derfor bør udbuddene indeholde større og mere konkrete krav til elevoptag.

Reddernes Landsklub mener, at politikerne og embedsværket med fordel kunne inkludere redderne og deres organisationer mere i udformningen af udbudene.

Følg med i debatten om autorisation, udbud, kvalitet og innovation på de sociale medier hos Reddernes Udviklingssekretariat og Reddernes Landsklub og læs mere i næste udgave af vores fagblad Redderen.

Læs mere Konference om udbud af den præhospitale indsats

Vægtgrænser på ambulancen

Krav om bedre arbejdsmiljøbestemmelser i fremtidige ambulanceudbud.

Et af de helt essentielle emner i en netop offentliggjort VIVE- Rapport er regionale forskelle omkring vægtgrænser på ambulancerne. I Region Hovedstaden og i Region Sjælland er der givet tilladelse til at ambulancerne må veje mere end 3.500 kg med en såkaldt Tempo 100 godkendelse.

I Reddernes Landsklub anbefaler vi, at man på landsplan følger Region Sjælland og Region Hovedstaden, således at alle ambulancer i Danmark, fremover skal være udstyret med elektriske bårer til gavn for patienterne og ambulanceredderne i Danmark.

Det har DR kigget nærmere på sammen med bestyrelsesmedlem i RL, Stefan Fyhn.

Læs mere Vægtgrænser på ambulancen

Forlængelse af kontrakter i region Midt

Region Midtjylland har valgt at forlænge kontrakten med Falck Ambulance DK omkring ambulancekørsel og liggende sygetransport.

Kontrakten forlænges maksimalt og udløber således først ved udgangen af november 2021.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid region Midtjylland viser redderne ved forlængelsen af kontrakten.

Læs mere Forlængelse af kontrakter i region Midt