Aftale mellem Falck og 3F sikrer betaling af autorisationsgebyr.

Aftale mellem Falck og 3F sikrer betaling af autorisationsgebyr.

Der er nu lavet en aftale mellem 3F og Falck, således alle nuværende ansatte ambulancefolk kan få betalt deres autorisationsgebyr. Hidtil har det været gældende for alle der skulle kompetenceløftes som meritbehandler eller til paramediciner niveau. Nu vil alle der enten har søgt autorisation eller mangler at gøre det, kunne få dækket deres autorisationsgebyr. Alle der i fremtiden vil blive ansat som redderelever mv. vil selv skulle betale deres autorisation. Dette er også praksis fra mange andre områder, hvor sundhedspersoner skal autoriseres.

Den 30.06.2024 skal alle ambulancebehandlere og paramedicinere være autoriseret, hvis de forsat ønsker at beholde deres sundhedsfaglige titel.

Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond har besluttet at yde økonomisk støtte til alle nuværende ansatte og alle der nyansættes frem til 1. februar 2024, som har ansøgt og betalt for at være autoriseret/registreret. Bliver du ansat herefter skal du selv betale for din autorisation.

Vi er meget glade for at der nu er fundet en løsning, der både omfatter de som allerede har søgt og fået autorisation og de som forsat mangler at søge den. Der er udsendt intern information omkring ansøgningsproces samt hvordan du søger refusion af dit betalte gebyr.

3F har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til autorisation/registrering til meritelever og paramedicinere, når særlige kriterier var opfyldt. Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra 3F eller andre, vil det ikke være muligt at modtage økonomisk støtte igen. Du vil, ved ansøgning om økonomisk støtte, skulle underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har fået udbetalt støtte til autorisation/registrering.

Ansøgning om selve autorisationen sker via Styrelsen for Patientsikkerhed. Her skal du selv lave udlæg for gebyret, som du derefter kan søge om refusion på. Refusionsansøgningen skal laves via kompetencefondens hjemmeside på www.dinfond.dk

Du kan læse meget mere om selve ansøgningsprocessen, samt hvilke dokumenter du skal indhente. Herunder også se hvordan du kan få fremskaffet dit eksamens- eller kursusbevis fra din oprindelige uddannelsesinstitution. Dette via linket herunder.