Region Midtjylland blæser på arbejdsmiljøet

Region Midtjylland blæser på arbejdsmiljøet

I en artikel bragt på beredskabsinfo.dk den 2. oktober, fremgår det, at Region Midtjylland planlægger med store ændringer til det kommende ambulanceudbud i 2021. Særligt virker det til, at Region Midtjylland agter at udvide brugen af forkantsdisponering, i daglig tale kaldet basekørsel. Her sendes ambulancerne rundt på kryds og tværs i Regionen for at blive udstationeret på hvile- og sovebaser.

Siden Region Midtjylland opstartede med brugen af forkantsdisponering, har den været stærkt kritiseret af ambulancepersonalet. Den har været omtalt og påpeget internt hos de to ambulanceoperatører, hhv. Falck og Responce, samtidig med at den via faglig side har været omtalt overfor Regionen selv.

I kølvandet på reddernes kritik af basekørsel, har vi set et samarbejde mellem region, entrepenører og reddere, der har indført begyndende positive tiltag overfor basekørsel. Tiltag, der skulle minimere de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af udbuddet fra 2014. Nu ser det desværre ud til, at man vil gentage fejlen derfra og intensivere brugen af sovebaser i det nye udbud.

Tidligere fokus overhørt

Særligt i slutningen af 2018 var der igen fokus på arbejdsmiljøet, hvor Regionens vagtcentral igen blev forelagt kritik af brugen af forkantsdisponering. Der har herudover været afholdt dialogmøder og workshops mellem reddere og Region Midtjyllands præhospitale enhed, Præhospitalet.

På alle områder er problematikkerne omkring basekørsel blevet påpeget, men alligevel ser det nu ud til, at man fra regionens side, i et nyt udbud, ønsker at forsætte opfyldningen af responstidskrav på bekostning af reddernes arbejdsmiljø, og på trods af de konsekvenser det kan have for patientbehandlingen i ambulancerne.

I fagbladdet Redderen nr. 10 sidste år, bragte vi en længere artikelserie netop omkring basekørsel, samt hvilke konsekvenser, det har kollegerne imellem, men også om hvilke konsekvenser det kan have på arbejdsmiljøet. Her påpegede krisepsykolog Rikke Høgsted vigtigheden i, at man som ambulancepersonale har en fast hjemstation at returnere til i løbet af vagten.

Når man har været ude i indsats, fået nogle indtryk, og er blevet stillet nogle opgaver, så har man brug for at returnere til en forudsigelig hjemmebase, så man kan få reorganiseret sig selv og bearbejde de indtryk, man har fået – store og små. Særligt hvis de opgaver man har, er psykisk krævende, så vil det kunne forstærke det her i forvejen helt almenmenneskelige behov for at have en fast hjemmebase.

Psykolog Rikke Høgsted, Fagbladet Redderen, nr. 10, 2018

Hvile- og sovebaser

Region Midtjylland agter angiveligt at opgradere en række hvilebaser til sovebaser. Forskellen er, at et beredskab ikke kan udstationeres til en hvilebase i længere tid, hvorimod der til en sovebase kan ske udstationering hele døgnet rundt. Der er masser af eksempler på beredskaber, der har kørt fra den ene base til den anden for at dække yderområder af. Det skaber en nomadetilværelse for redderne på ambulancerne og medfører en helt unødvendig belastning i et job, hvor der i forvejen er risiko for store fysiske og psykiske reaktioner.

Som ambulancepersonale er det afgørende med en tilknytning til én fast station henover en 24-timers vagt. Det medfører en stor belastning for personalet, når vi i det nuværende udbud har set eksempler på døgnvagtsberedskaber, der kører rundt til den ene base efter den anden uden reel patientkontakt og uden et behandlingsformål.

Udover at belaste redderne på ambulancerne, ser vi med stor alvor på de konsekvenser det kan have for patientbehandlingen i ambulancerne. For ambulancepersonalet er det ekstremt vigtigt, at vi altid kan agere bedst muligt overfor patienterne, når vi møder dem i en række pressede situationer. Vi er uddannet til at håndtere sygdom og tilskadekomst under svære og foranderlige forhold, men når arbejdsmiljøet bliver presset unødigt, medfører det også en øget risiko for at begå fejl. Derfor ser vi med stor alvor på brugen af basekørsel og forkantsdisponering af døgnvagtsberedskaber – både i forhold til vores egen dagligdag som reddere, men i særdeleshed også overfor de patienter vi hver eneste dag og nat tilbyder avanceret præhospital behandling.

Responstider og arbejdsmiljø

Reddernes Landsklub anerkender fuldt ud, at der er behov for at sikre acceptable responstider over hele regionen, men vi finder det stærkt kritisabelt, hvis Region Midtjylland forsat vil forsøge at løse responstidsproblematikken på ryggen af reddernes arbejdsmiljø ved at intensivere brugen af forkantsdisponering for døgnberedskaber.

I vores øjne klinger dette tiltag modsat af, hvad vores nye regering siger på sygeplejeområdet, hvor der tales opnormeringer og bedre arbejdsmiljø. Lad os få den samme retorik på det præhospitale område, så vi som reddere kan holde til vores arbejde i mange år – til glæde for patienterne.

Vi afventer forsat at se det endelige udbudsmateriale i sin færdige form og agter fortsat at påpege de områder, hvor vi kan se, at der ikke er taget højde for overenskomstmæssige eller arbejdsmiljømæssige hensyn.


Redderen 10/2018

Download