Udekørende lægevagtsordning skal overgå til ambulancepersonale

Udekørende lægevagtsordning skal overgå til ambulancepersonale

I Reddernes Landsklub ser vi positivt på, at Danske Regioner indtænker ambulancereddere, når der i fremtiden skal findes nye løsninger på de udekørende sygebesøg, i tidsrummet kl. 23-08. Senest har Region Midtjylland meldt ud, at det pr. 1. marts 2024, vil være paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller erfarne sygeplejersker der skal udføre sygebesøgene i hjemmet. 

Vi ser positivt på, at Danske Regioner indtænker ambulancepersonale som faggruppe i den opgavevaretagelse. Vi vil dog på det kraftigste opfordre til, at der indledes lønforhandlinger med de to overenskomstbærende fagforeninger, 3F og FOA. Først og fremmest for at afdække, om de nye arbejdsopgaver med sygebesøg i hjemmet ligger inden for overenskomsternes nuværende rammer eller ej.

Hvis det fremover skal være paramedicinere mv. der skal foretage de udekørende sygebesøg i nattimerne, så vil det kræve at der sker tilpasninger af overenskomsterne for de privatansatte Reddere. Det mener vi der bør ske, da der her er tale om et nyt arbejdsområde. Derfor kommer vi også til at opfordre de private arbejdsgivere til at indgå i forhandlinger på området med 3F, for at få fastsat løn- og arbejdsvilkår for denne nye ordning. I Reddernes Landsklub er vores holdning klart den, at det er et nyt arbejdsområde, hvis vi skal overtage en opgave der i dag foretages af speciallæger i almen medicin.

De udekørende sygebesøg vil skulle ske med lægefaglig backup, så den enkelte borgers sygdomstilstand vil kunne drøftes med en læge. Her vil vi klart opfordre til, at denne backup bliver udført af læger der har indgående kendskab til paramedicinerne og ambulancebehandlernes store faglighed. Vi vil derfor forslå at det bliver læger der til daglig beskæftiger sig med akutmedicin på Regionernes Fællesakutmodtagelser.

Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere drøftelser omkring løn- og arbejdsvilkår på området.