Redderne er altid klar til at hjælpe

Redderne er altid klar til at hjælpe

Vi er som reddere uddannede til og har mange års erfaring med at få styr på unormale situationer. Mennesker, der oplever en pludselig ulykke, reagerer forskelligt. Især opfattelsen af tid ændrer sig i pressede situationer. Det er en normal reaktion, på en unormal situation. Forskellige opfattelser af den samme situation kan imidlertid give anledning til misforståelser. Når det sker, er det vigtigt, at virksomheder og organisationer forsøger at klarlægge, hvor misforståelsen er opstået og ser på, hvordan lignende misforståelser kan undgåes i fremtiden.

Hvis der sker fejl i en organisation, er det hele organisationen, der fejler og ikke enkeltstående personer. Dermed er det vigtigt, at det i første omgang belyses internt, inden der sker udtalelse til medier. Vi stiller os uforstående og kritiske overfor Falcks udtalelse omkring, at redderne i situationen i Ørsted på Djursland har handlet forkert, og vi vil internt have belyst denne holdning.

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at redderne i Danmark respekteres for udførslen af vores erhverv. Den 10. april sidste år, udsendte Region Midtjylland eksempelvis en rapport, omhandlende patienternes oplevelse af den præhospitale indsats. Denne rapport viser blandt andet, at tilfredsheden er særlig høj på spørgsmålene vedrørende ambulancepersonalets personlige og faglige kompetencer.

Alle regioner har i dag en Akut Medicinsk Koordination vagtcentral (AMK). Det er AMK, der har overblikket over de tilgængelige ressourcer i ambulancetjenesten. Når en borger, der oplever en ulykke eller et sygdomsstilfælde, ringer 112, bruger AMK derfor en stor del af samtalen på at indhente relevant information. Herefter kan de rigtige og nærmeste ressourcer afsendes til opgaven.

Vi samarbejder hver dag med AMK og sikrer, at de hele tiden har et højt informationsniveau om tilgængelige ressourcer. I fællesskab får vi de ressourcer i ambulancetjenesten, som fra politisk side er tildelt borgerne, til at hænge sammen og sikrer derved alle størst mulig tryghed.

Relevant og rigtig information er grundlaget for, at vi kan udføre vores arbejde på et sikkert grundlag til gavn for alle borgere i Danmark.

Vi er handlekraftige og kan godt finde ud af at handle i nødværge ud fra de informationer, som tilgår os. Er informationerne utilstrækkelige, kan vi vælge at bruge tid på at indhente mere eller bedre information. Denne informationssøgen, der kan misforståes som passitivitet, er nødvendig for at kunne handle mest fornuftigt. Andre gange er det mere fornuftigt at overlade indhentningen af information til vagtcentralen, mens redderne handler på de givne oplysninger.

Kvaliteten af de indhentede informationer er uhyre vigtig for, at vi kan agere hurtigt, handlekraftigt og kompetent. For eksempel danner informationen baggrund for vores behandling af patienten på stedet og under transport til sygehuset. Informationen medvirker også til, at vi visiterer patienten til den rigtige behandling på det rigtige sygehus.

Du kan finde mere information om opbygningen af ambulancetjenesten i Danmark og AMKs vagtcentral på falck.dk eller på regionernes hjemmesider.


Brugernes oplevelse af Præhospitalets indsats 2016

Download